ชีวิ ต”ซอฮยอน”ที่เกาหลี

ชี วิตซอฮยอน สะใ ภ้เกาหลี

“สะใ ภ้เกาหลี” ช่ องยูทู บของสาวไ ทย ทำคลิ ปเล่าประส บก ารณ์ชีวิ ตของการเป็นสะใ ภ้อยู่ที่เกาหลีใ ต้ปลูกผักเก็บผักช่ วยง านครอบครัวสามี

ถ่ายทอ ดออ กมาในมุมแบบน่ารักๆ มีแฟนคลั บให้ความสนใจติดต ามจำน วนมาก นานๆ จะได้

กลับมาที่ประเ ทศไทยสั กครั้ง เ กิดจากความคิดที่อย ากเพิ่มร ายได้ให้ครอบครัวของเราและ

ครอบครั ว สามีเราเห็นเขาทำง านจ นไม่ค่อยมีวันหยุ ดและอ ายุมากแล้ว เลยอย ากหาอะไรที่จะ

เพิ่มร ายได้ ทำให้ในอนาค ตเขาได้พักผ่ อนได้เ ที่ยวบ้าง คุณซอ เล่าว่า ครอบครัวส ามีจะ

เปิดร้ านอาหารเ กาหลี พวกไก่ต้-มสมุ นไ พรพวกหมูย่ างเ นื้อย่ างมีหมดเลย แต่ลูกค้ าจะมีใน

ช่วงตอนเ ที่ยงและตอนเย็นเท่านั้น ทำให้ร ายได้ไม่ได้เยอะมาก เลยเ กิดความคิดหาร ายได้เ สริม

ด้วยการปลูกผัก แล้วก็ขยั บมาเป็นการทำยูทู บช่วงแรกๆ ครอบครัวมีความเ ขินกล้องและไม่อย า

กอ อกสื่ อ คนเ กาหลีจะเป็นอะไรที่แบบว่า ถ้ามีกล้องจะเ ขินมากแต่พ่อปู่กับแม่ย่ าต ามใจเรา

บ อกว่าเอาอะไรก็ได้ที่เราทำแล้วมีความสุ ขในการอยู่ที่ประเทศเ กาหลีได้นาน และทำเพื่อ

ครอบครัว  เขาก็เห็นด้วยแต่ก็ติ-ดเรื่องการอ อกกล้องนิดนึงเฉพาะช่วงแรกๆ ช่วงแรกแ ม่ย่ าจะ

บอกให้ทำเลย แต่คนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยช่วงแรกๆ จะเป็นสามีคือพี่ชินบอกไม่เอาไม่เห็นด้วย

เวลาหันกล้องไปก็หันห-นีให้พูดก็ไม่พูด จากเมื่อก่อนอั ดคลิ ปสั้ นๆ แล้วลงเลย ตอนนี้ก็ต้องคิด

เยอะขึ้นเพราะว่ามีคนติดต ามอยู่ที่ 4แ สนแปดหมื่ นคนถือว่าเยอะ ผลตอบรับดีมากๆเลย

คุณซอ เล่าว่าแรกๆ เลยเป็นเรื่องของภาษ าในการสื่ อส ารเวลาเราต้องการอะไร หรือต้องการ

อธิบายเ หตุผล มันอธิบ ายไม่ได้ เพราะภาษ า ฉะนั้นทำให้ติดเรื่องภาษ าอย่ างเดียวเลย เพราะอย่ าง

อื่นอ ดท นได้ไม่ค่อยมีอะไรลำบ าก ตอนนี้เรื่องภาษ าก็ยังไม่ดีมากแต่คือคุยกันในครอบครัว ทุก

คนจะเริ่มรู้ว่าพูดแบบนี้ คือเราต้องการอะไร มันคืออะไรทุกอย่ างก็คือโอเคขึ้น แล้วก็สอนพี่ชิน

พูดภาษ าไทยบ้าง แต่ส่วนใหญ่พี่ชินจะเรียนรู้จากยูทู บ ด้วยความที่เขาเป็นคนความจำดี จำได้

เร็ว ทำให้ตอนนี้พูดไ ทยได้นิดหน่อย การปรั บตัวระหว่างอยู่ที่ประเทศเ กาหลี ก็ไม่มีอะไรเ คร่งมาก

เพราะพ่อปู่ แม่ ย่ า สบายๆ ไม่ได้บี-บบังคั บอะไรเราเลย เ ว้นแต่เรื่องการเคาร พผู้ใหญ่ที่เราห้ ามละเลย

เ ด็ดข าด ดังเช่น เราจะรินน้ำให้ต้องน อบน้ อม การพูดกับผู้ใหญ่ต้องน อบน้ อมที่สุด แต่อย่ างอื่นสบายๆ

ส่วนกิจก รรมย ามว่างน อกจากปลูกผักก็ออ กนอกบ้าน ไปเก็บผักเก็บผลไม้ บนภูเขากับแม่ย่ า

เคยถามพ่ อปู่แม่ย่ าว่า ทำไมถึงชอบซอถึงรักและเ-อ็นดูเราเขาก็บ อกว่าซออะดูแลใส่ใจพวกเขาดี

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *