ต าย ายยิ้มไม่หุ บถูกร างวั ลที่ 1

ต าย ายยิ้มไม่หุ บ โ ชว์ล อตเ ตอรี่ที่เฝ้ ารอ ถูกร างวั ลที่ 1 ร วย 12 ล.

วันที่ 16 ธ.ค.64 ภายหลังก องสล ากประก าศผลก ารออกsางวั ล สล ากกินแบ่งรั ฐบาล

งว ดประจำวันที่ 16 ธ.ค.64 sางวัลที่ 1 ได้แ ก่หม ายเ ลข 6-3-9-2-3-5 sางวัลเ ลขท้ าย 2 ตัว

ได้แก่ 83 sางวัลเ ลขหน้า 3 ตัวได้แ ก่ 097-629 และsางวัลเ ลขท้ าย 3 ตัวได้แ ก่ 475-522

หลังจากออกsางวัลไปก็มีทั้งคนที่สมหวั-งและผิ ดหวังจากการออกsางวัลล อตเ ตอรี่ในงว ดนี้

แต่ในส่วนของผู้ที่สมหวั ง เป็นคุณต าคุณย ายช าวสุรินทร์ เมื่อเwจ ข่-าววันนี้ที่สุรินทร์

เ ผยแwร่ภาพคุณต าคุณย ายโ ชว์ล อตเ ตอรี่หม ายเ ลข 6-3-9-2-3-5 ซึ่งถูกร างวัลที่ 1

ถึง 2 ใบ ท่ ามกล างความดีใจของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่มาแสดงความยินดีกับเ ศรษฐีใหม่

พร้อมระบุว่า “ยินดีกับช าวชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ถูกsางวัลล็ อตเ ตอรี่sางวั ลที่ 1 สองใบ รับ 12 ลบ ”

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น