บอย-เจี๊ยบ ร่ำไ ห้ หนีเกือบ 50 ล้ า น

บอย-เจี๊ยบ ร่ำไ ห้ ฝ่ ามรสุ มครั้งใหญ่ชี วิ ต ใช้ห นีเกื อ บ 50 ล้า น ค่ าไ ฟยังไม่มีเงิ นจ่าย

มรสุ มใหญ่จ นต้องเลื่อนวิวาห์ เผยมุมที่ไม่มีใครรู้ ทั้งที่เตรียมจะแต่งกันเมื่อปี 56 คู่รัก

บอย-เจี๊ยบ คนเห็นแต่มุมหวาน ต้องเจออะไรมาบ้าง – บอย กับ ดาราสาวหวานใจ เจี๊ยบ

พิจิตตรา มาเปิดใจเรื่องร าวความรัก 14 ปีโดยบอย บอกว่าต้อง ขอบคุณ เบนซ์ พรชิตา และ

กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์ มีส่วนจัดให้ หลังรู้ว่า บอยแอ บชอบเจี๊ยบ นักร้องหนุ่มต้องฝ่าด่ านรักนี้แม่ไม่

ปลื้ ม แสดงความจริงใจ จ นได้มีโอกาสคุยกัน คบกัน และจะเข้าพิธีวิว าห์กันในอีกไม่กี่วันนี้แล้ว

กว่าจะถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ าย โดยบอย บอกว่า คนในวงการจีบเขาเยอะ ขณะที่เจี๊ยบ ก็บอกว่า คุณ

แม่ดุม าก ไม่ให้ค บคนในวงการ ความดุของแม่ขนาดไ ล่เพื่อนออกจากบ้านมาแล้วก็มี มาบ้าน

แล้วเสียงดัง บอยก็พย าย ามจี บ โทรไปหา ไม่ออกมาเจอ จ น 11 เดือนยอ มให้มาเจอ กว่าจะผ่าน

ด่ านแม่ยอ มให้ค บได้บอยรับตัวเองขีหึ ง เวลาเจี๊ยบเล่นละคร จะถามมีจั บมือไหม อะไรไหม แต่ก็

ไม่ได้ห้ าม ส่วนเจี๊ยบเจอแฟนคลั บบอยตามถึงบ้านไม่ให้มายุ่ งกับบอย จ นต้องเคลี ย ร์กันไป หลัง

เปิดตัวว่าค บกัน ก็ยังมีหนุ่มไ ฮ โ ซ คนร วยมาจีบเจี๊ยบอยู่อีก บอย บอกว่า มีแบบมาจ้ างงานเจี๊ยบ

แล้วไม่ยอ มให้กลับ ให้อยู่กันสองคน บอยก็ไปรอรับอยู่นาน บ างงาน เจี๊ยบวิ่งออกมาจ าก

งานกับผจก.เลยก็มีส่วนความอาร มณ์ร้อ นของบอย เกือบมีเรื่องกับคนมาจี บเจี๊ยบ ฝ่ ายคนมาจีบถึง

กับขึ้นมึ งก-ูบอยก็รู้ว่าใคร เป็นผู้ใหญ่ อาร ม ณ์ร้อ นสุ ดมาก ไม่มีตรงกลาง เค ยช กต่อ ยกลางสีแยก

มาแล้ว ก่อนเข้าว งการ จ นอาร ม ณ์ร้อ นมาถึงการทำงาน ผู้ใหญ่ต้องเอาไปพูดกับศิ ลปิ นอื่นๆว่า

อย่ าทำแบบบอย ผู้ใหญ่เรียกคุ ย จ นเจี๊ยบต้องช่วยเบร ก ความอาร มณ์ร้อ นเป็นคู่รักที่บอกว่าไม่

เค ยเบื่ อหรือมีเรื่องให้ต้องเลิ กกัน แต่ชี วิ ตก็มีม ร สุ มครั้งใหญ่ เหตุก ารณ์ไ ฟไห ม้ร้านอาห าร โดย

วันนั้น เจี๊ยบ ร้องไห้หนัก ถึงกับเป็นลมท รุ ดร่ วง เมื่อปี56 ซึ่งเป็นปีที่เตรี ย มจะแต่งงานกัน แต่ไ ฟ

ไห ม้ร้าน ที่สร้างมา ไห ม้ห ม ดแถมโดนฟ้ อ งเรียกค่าเสี ยห ายก้อนใหญ่เกื อ บ 50 ล า น เจี๊ยบเผ ยว่า

ร้องไ ห้ทุกวัน บอย รับว่า ตัวเองก็แ อ บร้อ งไ ห้ แต่ไม่ให้เจี๊ยบเห็น เสี ยใจมาก ฝั นเรากำลังไปได้ดี

เป็นเรื่องใหญ่ในชี วิ ต 9ปีในว งการ ไม่ได้แค่ศู นย์ ขั้นเตรี ย มข ายเรือนห อ ไม่มีเ งิ นผ่ อ น ต้องเจรจ า

เ จ้าห นีแต่ละคน ยังดีเหลือบ้านอยู่แก้วแห ว นเงิ นท อ ง นาฬิก ารถ บอย บอกไม่เหลือเลย ข ายหมด

ใช้ห นีกว่า 48 ล้ า น บ า ท บอยและเจี๊ยบ ถึงกับสุ ดกลั้ นน้ำต าไหลกล างรายการ บอยเล่านาที

สะเทื อ นใจ เจี๊ยบก็ถอ ดของมีค่ามาให้ บอกเอาไปข าย โดยบอยปล่ อ ยโ ฮ เมื่อเผ ยถึงเรื่องนี้ขณะ

ที่ เจี๊ยบ น้ำต าไหล บอกว่า ขอบคุณเหตุก ารณ์วันนั้น ทำให้รู้สึ กว่า เราสองคนเก่ง ผ่านจุดนั้นมา

ได้ ทำกันเองสองคนได้ ในการชำร ะห นี และความรักที่เรามีให้กันมากกว่าเดิ ม บางเดือนมีค่าไ ฟ

มา เ งิ นไม่พอจ่ าย มองย้อนไปเราก็ผ่านมาได้ ตอนนี้ไม่กลั วอะไรแล้ว 3ปีชำร ะกันไปเรื่อยๆ เหลือ

อีกไม่เกิ น2ปีการออกมาเล่าเรื่องนี้เหมือนมีมี ดมาแ ท งเจ็ บเท่าเดิมต้องพูดเรื่องนี้ คนมองเล่า

เรื่องนี้ต้องร้อ งไ ห้ตลอด มาเป็นเราจะรู้ แต่ครั้งนี้พูดด้วยความภูมิใจเราผ่านมาได้บอย บอกว่า

จ ากนั้นมาไม่ยึ ดติดของนอกกาย เราใส่เสื้อตัวละร้อยได้ กินข้าวข้างทาง ไม่ไปเที่ยวต่าง

ประเทศเล ย เราก็ทำได้ จุดนั้นมันพิสู จน์ใจเราไม่ได้ร่วมสุขกันเท่านั้น ทุ กข์เราก็ร่วมกันเรื่องร าว

ความรัก 14 ปีของทั้งคู่ พิสู จน์ให้เห็นรักแท้ โดย เจี๊ยบ บอกว่า เราทำตัวให้มีคุณค่า เขาจะไม่ทิ้ง

คุณค่ าในตัวเรา ส่วน บอย บอกว่า เขามีสิ่งที่เราหาไม่ได้จ ากที่ไหน เราจะไปหาอะไรจ ากที่อื่น

ทำไม ขอบคุณที่เขาไว้ใจ ให้เกียรติผมเสมอ ไม่เค ยปล่อยมือ จ ากผมเลย เจี๊ยบก็ขอบคุณบอยที่

เป็นเส าหลักให้ยึ ดในวันที่จะล้ ม หลังแต่งงานจะหาความสุขบ้าง เครี ย ดเรื่อง หาเ งิ น กันมาทั้ง

คู่ อย ากพัก ไม่รีบมีลูก 14 ปีทำให้เห็นคุณค่าหัวใจคนเยอะมาก เขาสอนผมให้ใส่ใจคนอื่น

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น