หลวงต าบุญชื่น

หลวงต าบุญชื่น

ธุด งค์เท้าเปล่าจากภูเก็ต ถึงเ พชรบุรีแล้ว ผู้คนแ ห่รอถว ายน้ำดื่ม หล วงต าบุญชื่น ธุด งค์เท้า

เปล่าถึงเ พชรบุรีแล้ว ช าวบ้านแ ห่รอถว ายน้ำดื่ม ค าดพักจำวัดที่ท่าย าง ก่อนมุงหน้าไป

พนครพนม จังหวัดบ้านเ กิด วันที่ 10 ธ.ค. 2564 ผู้สื่ อข่าวร ายงานว่า หลวงต าบุญชื่น

ปัญญ าวุฑโท พ ระธุด งค์ส ายป่ าวั ย 72 ปี ซึ่งเดินธุดงค์เท้าเปล่าจากจังหวัดภูเก็ต

เพื่อไปยังจังหวัดนครพนมบ้านเ กิด ร วมระยะทางกว่า 1พั นห้าร้ อยกิโลเ มตร

โดยวันนี้หล วงต าบุญชื่นเดินธุด งค์ต่อเ นื่องมาเป็นวันที่ 28 แล้ว

เริ่มออกจ ากวัดไกลกังว ล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขั นธ์ ตั้งแต่เช้าต-รู่

และเดินธุด งค์เข้าเ ขตอำเภอชะอำ จังหวัดเ พชรบุรี โดยตลอ ดเส้นทางพบว่ามีพุ ทธศ าสนิกช น

จำน วนมากที่ทราบข่ าว นำน้ำดื่มและนมมารอถว ายหล วงต า ตลอ ดเส้นทาง

ท่ ามกล างการอำน วยความสะด วกของเ จ้าหน้าที่ฯ โดยค าดว่าในค่ำคืนนี้หล วงต าบุญชื่น

จะพักจำวัดในพื้นที่อำเภอท่าย าง จังหวัดเ พชรบุรี

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น