‘ตุ๋ย สายัณห์’อดีตส ามีด วงดาว

ล่ าสุด ‘ตุ๋ย สายัณห์’ หลังแ ยกทาง ‘ด วงดาว’

เรียกได้ว่าอดี ตเคยเป็นถึงนัดอสดงชื่อดังที่เป็นขวัญใจขงสาวๆ ในสมัยนั้นจริงๆ สำหรับ

ตุ๋ย สายัรห์ จันทรวิบูลย์ และยังเป็นอดี ตส ามี ของ นักแสดงรุ่นใหญ่อย่ าง ‘ด วงดาว จารุจินดา’

อีกด้วย หากย้อนกลับไป ทั้งสองมีหนั งเป็นพ ระเอก-นางเอกคู่กันคือ ตล าดพรหมจ ารี สายัณห์

 

เ กิดปี 2491 ส่วนด วงดาว ปี 2494 อ่อนกว่าสายัณห์ 3 ปี หลังจ ากที่สายัณห์แสดงหนังเรื่องแรก

คือ ละครเ-ร่ (2512) และมีชื่อเ สียงพอ สมค วรแล้ว (แต่ที่มาเ ปรี้ยงจริงๆคือ โ ทน ในปี 2513)

ปรีชา พิบูลย์เ วช ผู้จัดละครชื่อดังทางช่ อง 4 บางขุนพ รหมได้ติดต่ อให้มาแสดงเป็น

พ ระเอกหนั งโทรทัศน์คู่กับด วงดาว ทั้งสองจึงได้พบกัน ความรักก็ค่อยๆง อกงามขึ้น

ยิ่งภายหลังสั กกะ จารุจินดา คุณพ่อของด วงดาว ซึ่งเป็น นักแสดง, นักจัดละคร และภายหลังผู้

กำกับหนั งชื่อดังได้ให้สายัณห์มาแสดงหนั งโทรทัศน์เป็นพ ระเอกประจำของ 67 การละครของ

เขาสายัณห์กับด วงดาวจึงมีโอก าสใกล้ชิดกันมากขึ้น ในเวลานั้นถ้าเทียบกันแล้วด วงดาว

เ ปรียบเ สมือนด-อกฟ้า สายัณห์เคยเล่าว่ากลั วจะโ ดนกี ดกัน และไม่ได้แต่งง านกับด วงดาว

จ นต้องไปล งทุ นบ นกับย่ า โมที่โคร าช  สายัณห์กับด วงดาวแต่งง านกันในวันที่ 24 ส.ค.2516

จ นมีบุตรชาย ด้วยกัน 2 คน นั่นก็คือ นักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นต ากันดีอย่ าง วิชญะ จารุ

จินดา (ตั้ม)และ ตะวัน จารุจินดา (เติ้ล) ค่ะ ภายหลังทั้งคู่ หย่ าร้ างกัน และต่ างก็มีครอบครัวใหม่

ทั้งคู่ ด้ านคุณตุ๋ย แต่งง านใหม่และ ปัจจุบันใช้ชีวิ ตในที่เ มืองลอสแ อนเจลิ ส มลรัฐ

แคลิฟ อร์เ นีย ประเทศ สหรั ฐอเมริก า โดยมีกิ จการร้ านเ สริมสวยผสมสป านวดตัวและหน้า

ชื่อ ลุกกิ้งกู๊ด และเป็นผู้จัดก ารฝ่ ายนักร้ องที่ไทยแ ลนด์ พลาซ่ า ร้ านอาห าร

ไทย นั่นเอง และยังมีบุตรชายอีกหนึ่งคนคือ คุณต๋อง สุริยัน จันทรวิบูลย์ ค่ะ คุณตุ๋ย สายัณห์เ กิด

ในครอบครัวลิเ ก ฉะอ้อน เ รืองศิลป์ มีพี่น้อง 7 คน เข้าสู่วงก ารบันเ ทิงขณะที่กำลังศึ กษาต่อที่

วิทย าลัยน าฏศิลป์ กร มศิลป ากร ขณะที่กำลังรับบ ทพระร ามใน ละครเ วทีของกร มศิลป ากร

เรื่องร ามเ กียรติ์ จากการชั กนำของหลานพ ระอ งค์เจ้าภาณุพั นธุ์ ยุคล ซึ่งเป็นเพื่อนร่ วมห้องให้

มาเป็นพ ระเอกเรื่อง ละครเ ร่ ของอัศวินภ าพยนตร์ ก้ าวสู่วงการบันเทิงโดยการสนั บสนุ นของ

หม่อ มปริม บุนนาค ต่อด้วยบทพ ระร องในเรื่อง โทน และมีผลง านออกมาอย่ างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *