“บดินทร์”ไม่เหมือนเดิม

ล่ าสุด ‘บดินทร์ ดุ๊ก’ ไม่เหมือนเดิม

หายหน้าหายต าไปจ ากวงการนานเ กือบ 20 ปี สำหรับอดี ตดัง บดินดร์ ดุ๊ก ที่ในวันนี้เ จ้าตัวกลับ

มาปร ากฏตัวอีกครั้ง ท่ ามกล างกระแ สข่าวต่ างๆมากมาย  ล่ าสุดเ จ้าตัวมาเปิดใจผ่านทางร าย

การดัง ตอนนี้ทำไมต้องใส่หน้าก าก?  ดุ๊ก : เ กาะกระแ สมั้ง มีปั ญหาสุ ขภาพครับ เขาเรียกว่า

เป็นอัม พ าต ครึ่งหน้า แต่ข่ าวไปลงว่าจะเป็นอัม พ าต ครึ่งตัว เพราะว่าลงไม่ละเอียด หลายคนก็

โทรกันเข้ามาใหญ่เลยว่าเป็นอะไร นอน รพ.ไหนอะไรแบบนี้ จริงๆ เป็นแค่ค-รึ่งหน้าครับ

ไปเปิดเ ผยเรื่องปั ญหาสุ ขภาพที่งาน โ ดนกล่าวหาว่าสร้ างอีก? ดุ๊ก : มันเป็นจังหวะ คืออยู่

มาทุกคืนก็ไม่เป็นไร จ นมาคืนสุดท้ าย ตอนไปยังไม่เป็นอะไรก็ยังรับแ ขกได้ปกติ แต่พอมาคืน

สุดท้ าย หลังจากที่ส วดอภิธ รรมอะไรเสร็จ ก็กลับ มาบ้านที่พัก แล้วก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาก็

รู้สึกว่าทำไมหน้าเราตึ งๆ เราก็คิดว่าคงไม่มีอะไรก็เลยเข้านอน แล้วก็เล่นโทรศั พท์มือถือน้ำ ต า

มันก็ ไหล ป ากก็เริ่มตุ่ยๆ แข็งๆ เราก็แ ปลกๆ เลยเดินไปส่-องกระจ ก ครั้งแรกที่เห็นหน้าตัวเองใน

กระจ กเป็นไง? ดุ๊ก :  มันก็ต กใจแล้วไง หน้ามัน จะนิ่ง คือกล้ ามเ นื้อหน้าที่โ ดนเ อฟเ ฟค

มันจะไม่ทำง าน แต่ด้ านที่มันปกติเราจะพูด จะยิ้มอะไรมันก็สาม ารถทำได้ปกติ มันเ กิดขึ้นเร็ว

มากสาเ หตุ มาจ ากเ ส้นประส าทคู่ที่ 7 อัก เ สบ มันสาม ารถเ กิดขึ้นได้จากหลายปั จจัยมาก

จริงๆ มันมีเยอะมาก  ต้องบอกก่อนว่าเคยเป็นมา 2 ครั้งแล้ว แต่ครั้งแรกเป็นแล้วจะห าย ครั้งนี้

ถามว่าต กใจมากไหม ก็ไม่ต กใจเท่าไหร่ แล้วก็คิดว่าเป็นอีกแล้ว แต่เป็นอีกข้ างนึง เราเลยก็รู้

แล้วว่าเป็นอะไร ถ้าเ กิดต้องเป็นแบบนี้ไปตลอ ดชีวิ ตกลั วไหม? ดุ๊ก :  ยังไม่คิดถึงขั้นนั้น เพราะ

ว่าได้ที มคุณหม อเดิม แล้วเขาทำให้เราห ายได้ในครั้งนั้น เราก็ ต้องโ ฟกัสที่ตัวเอง

ความขยันในการออกกำลังก ายมากกว่า เหมือนคนนอนติดเ ตียงที่นอนไปนานๆแล้วแขนลี-บ

ขาลี-บ แล้วลุ กขึ้นมาทำก ายภาพ มันก็ห ายได้ แต่บางมุม เช่น มุมยิ้มมุมอะไรมันอ าจจะไม่

เหมือนเดิม มันกระท-บกับชีวิ ตมากไหม?  ดุ๊ก : กระท บมาก ก็คืออย่ างเวลาไป ทำง านไปสอน

หรืออะไรแบบนี้ มันจะพูดได้ด้ านเดียว บางคำเราจะพูดไม่ได้ เ สียงที่ออกมันไม่ชั ด  มันก็จะรำค าญนิดนึง

แล้วก็เรื่องของการกิ น เวลาตั กอาห ารเข้าป าก แล้วป ากเราเปิดแค่ด้ านเดียว มันก็หก

เวลาดู ดน้ำก็จะไ หลออกทางข้ างป าก ก็ต้องบี บป ากอีกข้ างหนึ่งไว้

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *