‘หนูเล็ก’หาเองร วยเอง

ชีวิ ตหรู ‘หนูเล็ก ก่อนบ่าย’

ไม่ได้เ กิดตระกู ลเ ศรษฐี ร วยเพราะขยัน ชีวิ ตล่ าสุด ‘หนูเล็ก ก่อนบ่าย’ ซื้ อบ้านห รู-ถ-อยรถคัน 30ล. ส่งลูกเรียนอินเ ตอร์

เ จ้าของวลีฮิ ตติดหู “ก่ าก๊ะ” นั้น โดยที่หนูเล็กเอง โตมากับความลำบ ากเป็นลูกสาวคนสุดท้ อง มีพี่น้อง

ทั้งหม ด 8 คน และทำให้หนูเล็กต้องทำง าน หาเ งินส่งเ สียตัวเองเรียนจ นจบมหาวิทย าลั ย โดย

หนูเล็ก ก่อนบ่าย เริ่มเข้าวงการจ ากร ายการค้นคว้ าหาดาวตลกของ เป็ด เชิญยิ้ม กระทั่ งความสาม ารถ

ไปเข้าต าของผู้จัดละครเข้า จึงได้ชักช วนให้ไปร่วมสร้ างเ สียงหัวเร าะเรียกร อยยิ้ม จ นทำให้มีง านละคร

เข้ามาอย่ างต่อเนื่อง อย่ างเรื่องล่ าสุด นางท าส 2016 ที่หนูเล็กรับบทเป็น แรม ท าสสาวในเ รือนใหญ่

และด้วยความที่เป็นคนขยันมุ่งมั่น ตั้งใจทำง าน เก็บห-อมรอมริ บมาเรื่อยๆก็ได้พลิ กชีวิ ต หนูเล็ก ก่อนบ่าย

อีกครั้ง หนูเล็กได้นำเ งินเก็บไปซื้ อรถมินิสุดห รูไว้ขับไปทำง าน และปลู กบ้านหลังงาม
เป็นของขวัญ

ตัวเองและครอบครัว ซึ่งบ้านที่อยู่ก็มีพื้นที่กว้ างขว าง มีสน ามหญ้ าให้ได้วิ่งเล่น รอบๆบ้านถูกประดั บประด าด้วย

ไม้ด อกไม้ประดั บไว้อย่ างสวยงาม บรรย ากาศร่มรื่นน่าอยู่สุดๆ เริ่มต้นปี 2560 ด้วยเรื่องดีๆ ของ หนูเล็ก ภัทรวดี ปิ่นท อง

หรือ หนูเล็ก ก่อนบ่ายคล ายเ ครียด เ จ้าของวลีเ ด็ด ก่ าก๊ะ ที่กว่าจะโ ด่งดังมีชื่ อเ สียง มีเ งินซื้ อบ้านหลังเป็น 10ล.

ขับรถมินิ ได้ ชีวิ ตไม่ง่ายเลย เข้ากรุงเ ทพฯมาเรียนด้วยเ งิน 1 หมื่ น หาส่งตัวเองจ นเรียนจบ ป.ตรี

กว่าจะมีวันนี้หนูเล็กต้องผ่านความเ จ็บป วด จำฝั งใจภาพแม่นั่งข ายขนมเหมือนขอท าน ตั้งใจจะทำให้แม่สบ ายให้ได้

ส ู้จ นมีวันนี้ ปัจจุบันสวยและร วยมาก ไม่เคยคิดว่าจะมาถึงขนาดนี้ ถือเป็นบุ ญของเรา ของพ่อแม่

เพราะไม่ได้คิดว่าเราจะได้สัมผั สคำนี้ เพราะตอนแรกที่เข้ากรุงเ ทพมาใหม่ๆ มีหมื่ นเดียว
เอามาเรียน 4 ปีจบ

ไม่เคยขอใครสั กบ าท ผ่ านคำดูถู กมาเยอะมากค่ะ อันแรกที่รู้สึ กว่าเราทำสำเร็จแล้วคือตอนที่เราเรียนอยู่

แม่ก็ไปนั่งข ายขนมอยู่หน้าบันไดเหมือนขอท านมาก เราเห็นแล้วน้ำต าไ หลร้ องไ ห้ทุกวัน สงส ารแม่

จ นคิดว่าคอยดูนะ เราจะไม่ให้แม่เป็นแบบนี้ ทุกวันนี้ทำได้แล้ว แม่มีเ งินเดือนๆละหมื่ นทุกเดือน

ทุกอย่ างไม่เคยลื มเลยตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงก าร ภาพที่แม่นั่งเหมือนขอท าน เห็นทุกอย่ างที่แม่ลำบ าก

อันนี้มันเป็นภาพความทร งจำ ถ้าเราเห็นใครย ากจ นเราต้องยื่ นมือให้ถ้าเราให้ได้ ทุกวันนี้ใครอยู่ข้างถนนเรา

ยื่ นให้ตลอ ด ไม่เคยบอกใคร ไม่เคยถ่ายรูปลงไ อจี พอเรามีโอก าสก็อย ากแบ่งปั น บางทีแฟนก็ทักว่าทำไมต้อง

ให้เยอะแ ยะ เราก็คิดว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราไปทำง านก็ได้แล้ว ตรงนี้ที่เรามีอยู่พั นสองพั นก็ให้ไปก่อน

คิดว่าบุ ญก็น่าจะส่งเ สริมให้ชีวิ ตเราดีขึ้นเรื่อยๆ อย ากให้ทุกคนทำดีเป็นคนดี คิดดีมันจะค่อยๆ มาเอง

แล้วก็ทำโดยที่ไม่ต้องหวั งผลตอบแทน เพราะอย่ างที่บอกว่าทุกวันนี้โอเคกับชีวิ ตมาก

ไม่อย ากจะเ ชื่อ เหมือนเราฝั นไม่เคยคิดว่าจะมีบ้านหลังเป็นสิบล้ าน มีรถมิ นิขั-บ ดีใจมากๆ

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น