หนุ่ม กรรชัย ซั ดเดือ ด

หนุ่ม กรรชัย

เป็นอีกหนึ่งประเ ด็น ที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก เนื่องจากเรื่องร าวที่เ กิดขึ้นนั้น

ค่อนข้างสะเ ทือนใจ และห ดห ู่เป็นอย่ างมาก สื บเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธันวาค ม 2564

รายการโ หนกระแ ส ได้นำเสนอเรื่องร าวของฟ้า ลูกจ้ าง ร้ านค้ าวั สดุก่ อสร้ าง ใน

จ.สิงห์บุรี ถูกนายจ้ างวั ย 50 ปี ท ารุ-ณอย่ างหนั กโดยเ จ้าตัวเป็นคนพูดเองว่า

ไม่ห นีออกมา และไม่ดำเ นินค ดี เนื่องจากต้องการที่จะทดแ ทนบุ ญคุณ

และยังรักเหมือนแม่คนที่ 2 ที่เ ลี้ยงดูตนมาตั้งแต่อ ายุ 15-16 ปี

ต่อมาทางด้ านของคุณหนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย เ ผยในร ายการข่าวใส่ไข่

ทางช่ องไทยรั-ฐว่า “ก่อนหน้าที่ช าวบ้านที่อยู่ในละแ วกนั้น เคยนำเรื่องดังกล่าว

ไปแ จ้งกับเ จ้าหน้าที่ และในหลายๆ หน่ วยง านแล้ว รับเรื่องแต่ก็เ งียบห ายไป

จ นกระทั่ งได้นำมานำเสนอเป็นข่ าว จึงทำให้เป็นประเ ด็นขึ้นมา สื่ อต่ างๆ

จึงให้ความสนใจและเข้าช่วยเ หลือ คร าวนี้เหมือนปลาดุกลนไ ฟ ยื นมือเข้ามาช่วย

แต่ตอนที่ยังไม่ได้เป็นข่ าวกลับนิ่ง ไม่มีหน่ วยง านไหนเข้าช่วยเ หลือ

เดิมทีเรื่องร าวของประเ ด็นดังกล่าวเ กิดขึ้นมาหลายวันก่อน ทั้งนี้ก่อนการออกร ายการโ หนกระแ ส

ทางคุณหนุ่มกรรชัยได้ทำการปรึ กษากับทางคุณหม อ ตำร วจ และทน าย

ก่อนการสัมภ าษณ์ และคุยถึงประเ ด็นคำถามก่อนออกร ายการ ทั้งตัวของเ จ้าทุ กข์

ผู้ปกคร อง และคุณหม อ โอเคกับคำถามหรือไม่ เพราะเรื่องบางเรื่องมันอาจจะเป็นการละเ มิด

ทางจิ ตใจอีก ทำให้เขารู้สึกไม่ดีเข้าไปอีก ในเรื่องของขั้นตอนต่ างๆ จึงกินเวลาหลายวันกว่าจะ

สาม ารถนำมาออกร ายการได้ ” ล่ าสุดทางด้ านของเ จ้าหน้าที่ตำร วจได้ดำเ นินการจั บกุ ม

เ จ๊กั้ง เป็นที่เรียบร้ อยแล้ว และทางเจ๊กั้งเ ผยว่าด้ านลูกจ้ างชอบโ กหก และยังไม่ขอตอบ

คำถามกับนักข่ าว ขอให้ข้ อมูลที่ในภ ายหลัง ด้านเ จ้าหน้าที่ต้องให้ความเป็นธ รรมกับทั้งสอง

ฝ่าย ขอบคุณภาพและข้อมู ลจาก โ หนกระแ ส:ข่าวใส่ไข่ brighttvและkanchai

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น