เข้าจริงหรือจ กต า

ไม่เ กรงใจผ้าเ หลือง ผ ีสิ งพ ระสงฆ์ ช าวเน็ตคอมเ ม้นต์สนั่ น เข้าจริงหรือจ-กต า

เ พจดังโ ผล่คลิ ป ผ ีสิงพ ระสงฆ์ จอมขมั งเ วทย์ทำพิ ธีไ ล่ให้ถึงร้ องกรี๊ดลั่ น ลงไปนอนดิ้-นทุร นทุร าย

ช าวเน็ตคอมเ ม้นต์สนั่ น เป็นอีกหนึ่งคลิ ปที่ช าวเน็ตต่ างให้ความสนใจอย่ างมากเมื่อเ พจ เฟซบุ๊ ก อ ีซ้ อข ยี้ข่ าว

โ พสต์คลิป ชายคนหนึ่งกำลังทำพิ ธีปัดเป่ าสิ่งชั่ วร้ ายให้กับพ ระส งฆ์รูปหนึ่ง ซึ่งทางเ พจระบุข้อความอธิบายเรื่องร าวที่เ กิดขึ้นว่า

“ร้ ายก าจยิ่งนักกับพ ระกับเ จ้าก็ไม่เ ว้น ขนาดหล วงพี่ยังกรี๊ดลั่-น ลงไปนอนดิ้นทุร นทุร าย ผ ีใจร้ าย ผ ีขย ะ ผ ีตล าดล่ าง

สาธุนะ…หล วงพี่แต่ถ้าครั้งหน้าผ ีเข้าอีก ช่วยดิ้-นเบาๆ เ กรงใจสีจีวรนิด” ทำให้ช าวเน็ตต่ างเข้ามาช่ วงกันวิเ คราะห์อย่ างมาก

กับเ หตุก ารณ์ดังกล่าว ซึ่งหลายๆ คนแสดงความคิดเห็นว่า เ หตุก ารณ์ดังกล่าวเ กิดขึ้นจิงหรือเป็นการจัดฉ าก

ถ้าเป็นจริงจะสร้ างความหว าดกลั วให้กับช าวบ้านที่เ ชื่อเรื่องล ี้ลั-บอย่ างมาก เนื่องจากพ ระส งฆ์รูปดังกล่าว

ยังอยู่ในส ม ณ เ พ ศ ซึ่งหลายคนมองว่า การเป็นพ ระไม่ควรอย่ างยิ่งที่จะเ กิดเ หตุก ารณ์เช่นนี้
โดยจ ากการตร วจสอบยังต้นโ พสต์คือเ พจ

ชมรมคนเ ลี้ยงผ ี – Ghost Club จากโ พสต์ มีพ ระเดินทางมาขอให้อาจ ารย์ขุ น ช่วยเ หลือ โดยพ ระสงฆ์รูปดังกล่าวอ้ างว่า

ตั้งแต่บ วชมา รู้สึ กเหมือนมีอะไรอยู่ในตัว แ ทงอยู่ข้างหลัง เวลากินข้าวเ หมือนมีตัวอะไรมาดูดกล างหลัง

พอส วดมนต์บางบทก็รู้สึกสั่ น เหมือนความรู้สึกว่าข้างในกลั ว สั่ นตั้งแต่หัวไปถึงเ ส้นเ อ็น
เมื่อได้ยินดังนั้น อาจ ารย์ขุ น

จึงได้ให้พ ระส งฆ์รูปดังกล่าวพน-มมือแล้วหลับต า ก่อนจะเดินไปจั บหัวพ ระส งฆ์และส วดคาถ า จากนั้นพ ระส งฆ์ก็ตัวเริ่มสั่ น

พร้อมส่งเ สียงร้ องโ วยว ายจ นคนต้องมาช่ วยประค องให้นอนลงกับพื้น แล้วกดเอาไว้ ก่อนที่พ ระส งฆ์รูปดังกล่ าวจะพูดคำหย าบค ายต่ างๆ

ออกมา ส่วนอาจ ารย์ขุ นก็ท่ องคาถ าต่อเนื่อง ก่อนที่จะจุดเ ทียนประมาณ 1 กำมือมาแล้วหยดน้ำต าเ ทียนลงที่ข าพ ระส งฆ์รูปดังกล่าว

เหมือนพย าย ามไ ล่สิ่งชั่ วร้ ายออกจากร่ างกาย เมื่อเสร็จพิ-ธีอาจ ารย์ขุ น ได้กล่ าวขอโ ทษ ขอขม าพ ระส งฆ์

และช่ วยประค องพ ระส งฆ์ขึ้นมานั่งบนเก้าอ ี้ ก่อนที่พ ระส งฆ์จะให้พ รที่ช่วยเ หลือ ทั้งนี้มีการระบุว่า พ ระส งฆ์รูปดังกล่าวมาจากโคร าช

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น