ศิษย านุศิษย์กราบถวายอ าลัย

สมเ ด็จพ ระมหารัชมังคลาจ ารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) มร ณภาพแล้ว

ศิษย านุศิษย์กราบถว ายอ าลัย เ พจดังแจ้งข่าวร้ าย สมเด็จพ ระมหารัชมังคลาจ ารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) มร ณภาพแล้ว สิริอ ายุเกือบร้ อยปี

ลูกศิษย์ต่ างโ ศกเ ศร้ าอย่ างมาก เมื่อเ พจเ ฟซบุ๊ก โบร าณนานมา ได้แ จ้งข่าวร้ ายว่า สมเด็จ ช่วงมร ณภาพ

ด้วยการระบุข้อความว่า “ขอกราบถวายอ าลัย เ จ้าประคุณสมเด็จพ ระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9)

อดี ตผู้ปฏิบั ติหน้าที่สมเด็จพ ระสังฆราช อดี ตเ จ้าอาว าสวัดป ากน้ำ พ ระอารามหล วง ได้มร ณภาพด้วยอาก ารอย่ างสง-บ

วันที่ 9 ธันวาค-ม 2564 สิริอ ายุ 96 ปี” สำหรับประวัติพอสังเ ขปของ สมเด็จช่วง นั้นถูกระบุจารึกเอาไว้ว่า

สมเด็จพ ระมหารัชมังคลา เ กิดเมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาค ม พ.ศ. 2468 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 10 ปีฉลู บ้านเ ลขที่ 32

ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ โ ยมบิดาและโ ยมม ารดาชื่อนายมิ่งและนางสำเภา สุดประเ สริฐ

เมื่อเติบใหญ่ถึงเ กณฑ์ จึงเข้าเรียนที่โ รงเรียนประชาบาลวัดสั งฆราชา จบประถ-มปีที่ 4 ได้บรรพชาเป็นสามเ ณรที่วัดสังฆราชา

เมื่อ ท่านสมเ ด็จพ ระมหารัชมังคลา อ ายุได้ 14 ปี จึงได้บรรพชาเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาค ม พ.ศ. 2482 ณ

วัดสังฆราชา เ ขตลาดกระบัง กรุงเ ทพมหานคร โดยมีพ ระครูศีล าภิรัต (ท อง) วัดลาดกระบัง เป็นอุปัชฌาย์

ด้วยความที่เป็นผู้ใ ฝ่ใจในการเรียน จึงมาเรียนบาลีที่วัดป ากน้ำ สอบ ป.ธ.3 ได้ขณะเป็นสามเ ณร เมื่อสอบได้ชั้น ป.ธ.7

หล วงพ่อสด เ จ้าอาว าสวัดป ากน้ำ หวังจะให้เป็นทาย าทปกครองวัดป ากน้ำต่อไป และต้องการให้เรียนสูงๆ

จึงนำมาฝ ากกับเ จ้าอาว าสวัดเบญจ-มบพิตร หรือสมเด็จพ ระสังฆราช พ ระอ-งค์ที่ 14 พร้อมทั้งพย ากรณ์ว่า ต่อไปจะได้เป็นสมเ ด็จฯ

ก่อนที่จะ อุ-ปสมบทเมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาค-ม พ.ศ. 2488 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ณ พัทธสีมาวัดป ากน้ำ ภ าษีเจริญ

กรุงเ ทพมหานคร พ ระครูบริห ารบรมธ าตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพ ระอุปัชฌาย์ พ ระม งคลเ ทพมุนี (สด จนทสโร)

เมื่อครั้งดำรงสมณศั-กดิ์ที่พ ระครูสมณธ รรมสมาท าน เป็นก รรมวาจาจ ารย์ ได้รับฉ าย านามว่า “วรปุญฺโญ”

เนื่องด้วยคุณงามความดีเป็นที่ประจั-กษ์ของช าวพุ ทธนานาช าติเช่นนี้ จึงได้รับเ กียรติจากทุกนิกายว่าเป็นเสมือนหนึ่ง

พ ระเถระชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของเขา บางประเทศได้ถว ายสมณศั กดิ์เ กียรติคุณอย่ างสูง อาทิ
พ.ศ. 2520 ได้รับสมณศั กดิ์จากประเทศบังกลาเ ทศ ที่พ ระศ าสนธชมหาปัญญ าสาระ

พ.ศ. 2524 ได้รับสมณศั กดิ์จากประเทศศรีลังกา ฝ่ ายอมรปุรนิกาย ที่ พ ระชินวรศ าสนโสภณเตปิฏกวิสารทคณปาโมกขาจริยะ

พ.ศ. 2525 ได้รับสมณศั กดิ์จากประเทศศรีลังกา สย ามวงศ์ ฝ่ ายอัสสคิริยะ ที่ พ ระศ าสนโชติกสัทธัมมวิรทวิมลกิตติสิริ

และได้รับสมณศั กดิ์จากประเทศศรีลังกาสย ามวงศ์ ฝ่ ายมัลลวัตตะ ที่ พ ระธ รรมกิตติสิริเตปิฏกวิสารโท

ส่วนสมณศั กดิ์นั้น เริ่มจ ากเป็นพ ระราชาคณะชั้นส ามัญ ที่ พ ระศรีวิสุทธิโมลี วันที่ 5 ธ.ค. 2499 จ นกระทั่ งคำพย ากรณ์

ว่าจะได้เป็นสมเ ด็จเป็นจริง เมื่อ พ ระบ าทสมเด็จพ ระเ จ้าอยู่หัวพ ระปรมิ นทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทร งสถาปนาให้เป็นสมเ ด็จพ ระราชาคณะ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2538 ในราชทินนามว่า “สมเ ด็จพ ระมหารัชมังคลาจ ารย์

ไพศ าลหิตานุหิตวิธาน ปฏิภาณสุธ รรมภาณีศรีสังฆโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฏกบัณฑิต มหาคณิสสร บ วรสังฆารามคามวาสี อรัญวาสี” สอ ดคล้องกับปฏิปทาในความเป็นพ ระเถระผู้มีคุณแ ก่แผ่นดิ-น

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *