อ าลัยแม่ชีศันสนีย์

สิ้ นแล้ว “แม่ชีศันสนีย์ เ สถียรสุต” สิริอ ายุ 68 ปี

แจ้งข่ าวการคืนสู่ธ รรมช าติของท่านแม่ชีศันสนีย์ เ สถียรสุต ผู้ก่ อตั้งเ สถียรธ รรมสถาน

จ ากที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เ สถียรสุต ป่-วยเป็นโ ร ค ม ะเ ร็ ง กระเพาะอาห ารและเข้ารับการรั กษา

ตั้งแต่พ.ศ.2560 โดยมีอาก ารดีขึ้นในช่วงปีแรกและตร วจพบก้ อ น ม ะเ ร็ งอีกครั้งใน

กล างปี 2563 และเข้ารับการรั กษาโดยคณะแ พทย์อย่ างเต็มความสาม ารถ

กระทั่ งวันที่ 3 ธันวาค-ม พศ 2564 พบว่าอาก ารไม่ปกติ อ่อนเ พลียมาก

คณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรั กษาอีกครั้ง คณะแ พทย์พบว่าก้ อ น ม ะเ ร็ ง

ได้ขย ายขนาดและลุ กล ามอย่ างมาก ผู้ดูแลจึงตั ดสินใจพาท่านกลับมาพำนักที่

เ สถียรธ รรมสถ านต ามปณิธ านของท่านในวันที่ 6 ธันวาค ม

และคืนสู่ธ รรมช าติอย่ างสง-บในวันที่ 7 ธันวาค-ม พ.ศ.2564 เวลา 18.23 น

สิริอ ายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และนับเป็น 41 พรรษ าบนมรรคาแห่งการตื่น

เ สถียรธ รรมสถ านและคณะศิษย านุศิ ษย์ จึงขอประก าศแ จ้งข่ าวการคืน

สู่ธ รรมช าติของท่านแม่ชีศันสนีย์ เ สถียรสุต ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

ด้วยความอ าลัยยิ่ง สำหรับกำหน ดการอื่นๆ จะได้แ จ้งให้ทราบในวัน

ถัดไป มู ลนิ ธิเ สถียรธ รรมสถ าน 7 ธันวาค-ม พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น