“พิศณุ”อดีตพิธีกรสะเ ก็ดข่าว

‘พิศณุ นิลกลัด’ ใช้ชีวิ ตต่ างแดน

‘พิศณุ นิลกลัด’ อดี ตพิ ธีกรสะเ ก็ดข่าว หลายๆคนคงคุ้นหน้าคุ้นต ากันเป็นอย่ างดีกับพี ธีกรร ายการข่ าวชื่อดั งอย่ าง

‘พิศณุ นิลกลัด’ ห ากเปิดร ายการสะเ ก็ดข่าวกับน้ำเ สียงที่คุ้นเคย หลังจ ากที่คุณพิศณุ ย้ ายออกจากช่ อง 7 สี

ไปยังไทยทีวีสีช่ อง 3 โดยเข้าเป็นพิ ธีกร ประจำร ายการข่ าว ซึ่งเขาเข้าวงการสื่ อมวลช นครั้งแรก

โดยเป็นคอลั มนิ สต์ และนักข่ าวในหนั งสือพิมพ์สย ามกีฬาร ายวัน ทำข่ าวกีฬ าหลายประเภท จ ากนั้นได้ขึ้นสังกั ดภายใ ต้ช่ อง 7

โดยเป็นทั้งบรรณาธิก ารข่ าว โดยหลังจ าก ที่ย้ ายไปอยู่ที่ช่ อง 3 แล้วนั้น ทำให้เขามีร ายการข่ าวประจำตัวในร ายการข่ าวนอก-ลู่

ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี นอกจากที่จะทำง านจะมีทรั พย์สิ นมากมาย เขายังมีร ายได้อื่นๆ

ผ่านบริษั ท สป อร์ตทิ ปส์ สาม ารถทำร ายได้มากถึง 80 ถึง 1ร้ อยลบ พบคู่สัญญ าแ บงก์ออมสิ น 4 ปี 30 ล

ซึ่งข้อมู ลนี้มากจ ากโดยผู้ถือหุ้ นหนึ่งในนั้นก็คือผู้ประก าศข่ าวชื่อดัง นายพิศณุ นิลกลัด โดยเขาถือหุ้ นในบริษั ท

สป อร์ต ทิ ปส์ จำกั ด เขาถือหุ้ นถึง 30 เ ปอร์เ ซ็นต์ 3 หมื่ นหุ้ น ได้ร ายได้ทรั พย์สิ นถึง 28 ลบ อีกทั้งยังได้รับการว่ างจ้ าง

จ ากธน าคารออมสิ นในการประชาสัมพั นธ์กิ จก รรมสร้ างภ าพลั กษณ์อ งค์กร อย่ างน้อย 7 สัญญ าวงเ งินร วม 30 ลบ

นอกจ ากนี้นายพิศณุและครอบครัวยังมีธุรกิ จนำเ ที่ยวชื่อบริษั ท ดรีม แ วคเคชั่น จำกั ด อีกด้วย
และเขายังได้บินลั-ดฟ้าไปพักผ่ อนกับครอบครัว

ที่ลอนด อนประเ ทศอังก ฤษ เขายังได้สร้ างบ้ านหลังเล็กๆ สไ ตล์โ มเ ดิร์นที่จังหวัดนนทบุรี
โดยเป็นบ้านชั้ นเดียว

โดยเขาเปิดเ ผยบ้านของเขาผ่านช่องยูทู-ปเป็นของตัวเอง โดยคิดค อนเ ซ็ปต์เป็นบ้านชั้ นเดียวด้วยความที่อ ายุมาก

แล้วเป็นห่ วงสุ ขภาพของตัวเอง กว่าจะห ายช่ างได้ก็ใช้เวลานาน โดยพื้นที่รอบๆบ้านนั้น เขาทำเป็นสน ามไว้ต ีก อล์ฟ

เขายังชอบเ ลี้ยงสุนั ขเป็นอย่ างมาก โดยภายในบ้านนั้นออกแบบมาให้เหม าะกับผู้สูงวั ย สีขาวสะอ าดต า

มีห้องน้องเล่นที่สาม ารถไว้เล่นเ ปียโน มีทั้งห้องแต่งตัว ชีวิ ตของเขาประส-บความสำเร็จได้

โดยจ ากการอ่าน และการฟัง ถึงแม้จะออกจ ากวงการไปแล้ว คนยังจำได้อย่ างแน่นอนค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น