อาก ารล่าสุด”บุ๋ม ปนัดดา”

บุ๋ม ปนัดดา เข้าไอ ซี ยูด่วน น้องอันดามัน ลูกสาว อั พเดทอาก ารเบื้องต้น

บุ๋ม ปนัดดา เข้าไอ ซี ยูด่วน อันดามัน ลูกสาว อั พเดทอาก ารเบื้องต้น เพื่อนๆ ในวงการบันเทิงต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใ จ

อย่ างต่อเนื่อง เห็น บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นนางฟ้าลุยแ หลก ช่วยเ หลือทั้งผู้ประส บภั ยต่ างๆ จ นแท บไม่มีเวลาหยุดพัก

ซึ่งครั้งแรกในรอบปีที่เห็นเ จ้าตัวพักผ่ อนไปก่อนหน้านี้คือ พา น้องทะเล อันดามัน ลูกสาวแท้ๆ คนเดียวไปเรียนดำน้ำ ก่อนที่

แม่บุ๋ม ปนัดดา จะกลับมาปฏิบั ติภ ารกิจต่ออย่ างต่อเนื่อง สมฐ านะ ประธ านอ งค์ก รทำดี
ทว่าล่ าสุด กลับมีเรื่องให้แฟนคลั บต กใจอย่ างมาก

เมื่อในอินสต าแ กรมของ บุ๋ม ปนัดดามีภาพจากการโ พสต์ของลูกสาวบุ๋ม ปนัดดา แทนคุณแม่ ในขณะที่แม่บุ๋ม

นอนอยู่บนเ ตียงผู้ป่ วยในห้องไอ ซี ยู พร้อมทั้งมีส ายระโ ยงระย างเต็มเ ตียง ซึ่งทางน้องทะเลที่นำอินสตร าแ กรมของคุณแม่มาโ พสต์

แ จ้งข่ าว บุ๋ม ปนัดดาเข้าไอ ซี ยู นั้น ได้บอกผ่านข้อความระบุว่า แม่ขอหยุดง านหนึ่งวัน เนื่องจ ากต้องเข้าห้องไอ ซี ยู

ส่วนอาก ารอั พเดตเป็นยังไง จะแ จ้งอีกทีนะคะ – อันดามัน ซึ่งทำให้แฟนคลั บต่ างใจห ายไปต ามๆ กัน แต่หลายคนก็ต่ างเฝ้ า

ติดต ามอาก ารและความคื บหน้า อย่ างใกล้ชิด ห ากมีความคื-บหน้าสาเ หตุหรืออาก าร ทีมข่ าวจะร ายงานให้ทร าบต่อไป

อย่ างไรก็ต ามในโ พสต์ดังกล่ าวยังมีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงต่ างเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา อย่ างต่อเนื่อง

ซึ่งหลังจ ากนี้ไปหลายคนต่ างหวังว่า บุ๋ม ปนัดดา จะมีเวลาพักร่ างกายมากขึ้น หลังจ ากที่ลงพื้-นที่ให้ความช่วยเ หลือแ จกจ่ าย

สิ่งของเ ครื่องใช้ ผู้ที่ได้รับความเ ดือดร้ อนในช่ วงโ ควิ ด-1 9 ระบ าด จ นเ กิดเ หตุการณ์น้ำท่-วมต ามพื้นที่ในต่ างจังหวัด และงานพิ ธีกรต่ างๆ จ นแท บไ ม่มีเวลาพักผ่ อน

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *