“ก้อย”จำใจต้องจ ากลูก

ล่ าสุด ‘ก้อย ว าสนา’

เรียกได้ว่าเป็นอดี ตนางเอกชื่อดังคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทย สำหรับ ‘ก้อย ว าสนา’ นักแสดงคู่ขวัญ ‘

ปิยะ ตระกูลราษฎร์’ ที่เคยฝ ากผลง านเอาไว้มากมาย ในปัจจบุันเธอยังคงอัพเ ดตชีวิ ตของเธอให้แฟนๆได้รู้ความเ คลื่อนไ หว

ผ่านทางเ ฟซบุ๊กส่วนตัวของเธออยู่เรื่อยๆ บางครั้งก็มาร้ องเพลงให้แฟนๆ ได้ฟังกันบ้าง
บอกเลยว่านอกจากฝ ีมือการแสดง

ที่เ ยี่ยมยอ ด เ สียงของเธอก็เ ยี่ยมยอ ดไม่แ พ้กันเลยล่ะค่ะ คุณก้อย วาสน า เคยสร้ างครอบครัวกับอดี ตส ามีช าวญี่ปุ่น

จ นมีทาย าทด้วยกันคือ ‘น้องไข่ โยชินะ’ ซึ่งปัจจุบันน้องไข่ก็เข้าประตูวิว าห์ไปเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว และหากย้อนกลับไป

ต้องบอกว่าชีวิ ตของเธอไม่ได้โ รยด้วยหลี บกุหล าบเลยแม้แต่น้อย เมื่อครั้งที่เธอตั ดสินใจขอจบความสัมพั นธ์ฉันส ามีภรรย า

กับหนุ่มญี่ปุ่น อดี ตส ามีคนนี้ของเธอก็ได้พาบุตรสาวของเธอไปอยู่ที่ประเ ทศญี่ปุ่น โดยบอกกับเธอว่า

เพียงแค่พาบุ ตรสาวไปหาคุณปู่คุณย่ าเท่านั้น แต่หารู้ไม่ว่า นั่นเป็นครั้งสุดท้ ายที่จะจะได้เจอหน้าบุตรสาวมารู้ตัวอีกทีบุตรสาวก็ไม่สาม ารถกลับมา

หาเธอที่ประเทศไ ทยได้แล้ว ซึ่งคุณก้อยได้เ ผยว่า เป็นเรื่องย ากมากที่จะทำใจกับการที่ต้องห่ างจากบุตรสาว

แ ถมยังไม่ได้เห็นหน้าอีก เวลานานเข้าหลังจากนั้น คุณก้อยและอดี ตส ามีก้ได้เ คลียร์กันลงตัว น้องไข่เริ่มโตเป็นวั ยรุ่น

หากมีโอก าส บุตรสาวก็จะเดินทางบินมาหาคุณก้อยที่ประเทศไทย แต่หลักๆ จะใช้ชีวิ ตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่-น

แ ถมปัจจุบันน้องไข่ ก็เข้าสู่ประตูวิว าห์เป็นที่เรียบร้ อยแล้วค่ะ แถมปัจจุบันคุณก้อยก็ได้มีครอบครัวใหม่อีกครั้งพร้อม

ทั้งมีบุตรชายอีก 1 คน สำหรับว าสนา สิ ทธิเ วช นักแสดงหญิงช าวไทย เ กิดที่จังหวัดเชียงใหม่ มีบิดาชื่อปรีชา ม ารดาชื่อกล้วยไม้ มีพี่น้อง 5

คน ผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 2 คน ส่วนตัวเธอเป็นคนสุดท้ อง จึงมีชื่อเล่นว่า ก้อย จ นชั้น ม.ศ.3 จากโ รงเรียนน าฏศิลป์เชียงใหม่, ม.ศ.5

จากโ รงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ และคณะมนุ ษยศ าสตร์ มหาวิทย าลั ยร ามคำแหง เข้าสู่วงการภ าพยนตร์จ ากการ สมั ครเข้าประก วดคัดเลือกนัก

แสดงทางหนั งสือพิมพ์ ผลง านแสดงเรื่องแรก คือเรื่อง ครูบ้ านนอก (2521) จากผลง านประพั นธ์ของ คำหม าน คนไค กำกับโดย สุรสีห์ ผา

ธรรม คู่กับ ปิยะ ตระกูลราษฎร์ ต่อด้วยรอยไ-ถ คู่กับสรพงษ์ ชาตรี และมีผลง านภ าพยนตร์อื่นตามมาทั้งนางเอกและนางรอง

เช่น ชีวิ ตนี้เพื่อเธอ คู่กับ วิฑูรย์ กรุณา ซึ่งเธอได้ร้ องเพลงประก อบภ าพยนตร์ด้วย

และ อารีดัง คู่กับจตุพล ภูอภิรมย์ ฯลฯ อีกทั้งยังรับแสดงละครโทรทั ศน์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น