จะไม่ให้ใครได้เห็นน้ำต า

“พิมรี่พาย” จุ กในอก ช่วยเ หลือป้าข ายกล้ วยทอ ด ชีวิ ตรันท ด เ ลี้ยงหล านพิก าร 3 คน

“พิมรี่พาย” ท นดูไม่ได้ตั ดสินใจ ยื่ นมือเข้าช่วยเ หลือ ป้าข-ายกล้วยทอ ด หาเ ลี้ยงหล านพิก าร 3 คน

หลังลูกสาวออกจากคุ-กไม่ยอมกลับมาดูแล ลูกเอง นับเป็นไ อดอลขวัญใจช าวไทย สำหรับ พิมรี่พาย

หรือ พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ แม่ค้ าออนไ ลน์สุดแ ซ่บ ที่มีจิ ตอาส าชอบช่วยเ หลือสังค ม

และผู้ที่ต-กทุ กข์ได้ย ากอยู่เสมอ ล่ าสุด”พิมรี่พาย”ได้เ ผยคลิ ปในช่ องยูทู-ป ชื่อตอนคลิปว่า…

“จะไ ม่ให้ใครได้เห็นน้ำต า” ได้เดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรี ไปหาแม่ค้ าข-ายกล้วยทอ ด

ซึ่งแม่ค้ าได้เ ผยชีวิ ตว่า ตอนนี้ตนเองต้องเ ลี้ยงหล านพิก าร 3 คน และมีคนที่เป็นด าวน์

ซิ นโ ดรม ด้วย ทั้งหมดเป็นตนเป็นคนเ ลี้ยง เนื่องจ ากลูกสาวติดคุ-กพอออกจ ากคุ-กก็ไปต าม

ทางของเขา ห ายไปหล ายเดือนแล้ว ทำให้ตนต้องเ ลี้ยงมาตั้งแต่เ กิดแล้ว

ทุกวันนี้ข ายของได้ก็ต้องจ่ ายด อกเ งินก-ู้วันละ 5ร้ อย บ. และต้องจ้ างคนมาดูหล านตอนที่ไป

ข-ายของวันละ 250 บ. ตอนนี้ต้องส ู้ชีวิ ตทำเพื่อหล านๆ พอพิมรี่พายได้มาเห็นสภ าพที่บ้าน

ก็ได้จัดก าร ให้คนเข้ามาปรั บปรุ งบ้านใหม่ ซื้ อของสำหรับคนพิก าร เตียงผู้ป่-วย ให้อยู่อย่ าง

สะด วกมากขึ้น พร้อมให้เ งินคุณป้าไปใช้ห-นี้น อ ก ร ะ บ บ  แ ถมยังบอกว่าถ้าวันไหนป้าป่ วยล้ มขึ้นมา

พิมรี่พายยินดีจะเอาน้องๆไปหาที่มีนดูแลอย่ างดีที่สุด ขอให้ป้าส ู้อย่ างสุดใจ

ขอบคุณ พิมรี่พาย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น