“น้ำต าไ หล”หลังให้สั จจะข-าย

“น้ำ รพีภัทร” ปล่อยโ ฮ เข่าแท บทรุ ด จำใจข-าย “เ จ้าเพลิน” หลังให้สั จจะ ข-าย 2 ล้ าน

เรียกได้ว่าคงไ ม่มีใครไม่รู้จัก พ ระเอกหนุ่มหล่ ออารมณ์ดี อย่ าง น้ำ รพีภัทร เอกพั นธ์กุล

พ ระเอกหน้าหล่ อแห่งช่ อง 7 ที่เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มหล่ อมากความสาม ารถและยังเป็นกันเอง

น่ารักกับแฟนคลั บเสมอ ซึ่ง หนุ่มน้ำ รพีภัทร เข้าสู่วงก ารบันเทิง ซึ่งปัจจุบันเป็นนักแสดง

และพิ ธีกรในสังกั ดช่ อง 7 และปัจจุบันได้แต่งง านมีลูก 3 คนชาย 1 คนและหญิง 2 คน

โดยตั้งชื่ อลูกว่าน้องโอเ ชียน-น้องมารีน เเละ น้องอาโป โดยปัจจุบัน น้ำ รพีภัทร

นั้นได้เปิด ธุรกิ จฟ าร์มไก่ช น ที่ชื่อว่า รพีภัทรฟ าร์ม ต้องบอกว่า หนุ่มน้ำ รพีภัทร

นั้นลงมือลงแ รงสร้ างมากับมือเลยจริงๆ จ ากความชอบสู่ธุรกิ จที่สาม ารถ

เ ลี้ยงครอบครัวได้ หรือจะบอกว่าเค้ าเป็นเ ศรษฐีฟ าร์มไก่ช น

ก็คงจะไม่ผิ ดนัก นอกจากพื้นที่สร้ างฟ าร์มไก่ช นแล้ว

หนุ่มน้ำ รพีภัทร ยังขุ ดบ่ อเ ลี้ยงปล าอีกด้วย

เเละล่ าสุดต้องบอกว่าเข่าแท บทรุ ด เมื่ออดี ตพ ระเอกดั ง “น้ำ รพีภัทร” ปล่อยโ ฮ

เข่าแท บทรุ ด หลังจำใจข-ายคว าย ที่มีชื่อว่า “เ จ้าเพลิน” คว ายวั ยเพียง 7-8 เดือน

ที่มีรูปร่ างสวยสง่า หลังให้สั จจะ ตั้งร าคาข-ายสูงถึง 2 ล้ าน เนื่องจ ากคิดว่าคงไม่มีใคร

กล้ าส ู้ร าคา สุดท้ ายมีคนส ู้ร าคารับไปดูแล เลยร้ องไ ห้ออกมาด้วยความผู กพั น

ในครั้งนี้ ท่ ามกล างโลกโ ซเ ชียลที่เข้ามานับถือหัวใ จ “น้ำ รพีภัทร” ที่รักษ าสั จจะคำพูด

เเละเข้าใจหัวอกความผู กพั นที่มีต่อ “เ จ้าเพลิน” อีกด้วย

“น้ำ รพีภัทร” ปล่อยโ ฮ เข่าแท บทรุ ด จำใจข-าย “เ จ้าเพลิน” หลังให้สั จจะ ข-าย 2 ล้ าน


“น้ำ รพีภัทร” ปล่อยโ ฮ เข่าแท บทรุ ด จำใจข-าย “เ จ้าเพลิน” หลังให้สั จจะ ข-าย 2 ล้าน

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *