อย่ าให้โอก าสใครถึงครั้งที่3

เบลล่ า ราณี โ พสต์ล่ าสุดข้อคิดในการใช้ชีวิ ตอย่ าให้โอก าสใครถึงครั้งที่3

เรียกได้ว่าเป็นข่ าวที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับเ ศร้าไปต ามๆกันเมื่อทางด้านคู่รักข้ามช่ อง

อย่ าง เบลล่ า ราณี แคมเปน ได้ยุ-ติความสัมพั นธ์กับพ ระเอกต่ างช่ อง เวียร์ ศุกลวัฒน์ คณารศ

หลังจ ากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมาได้นานถึง 9 ปี โดยทางด้ าน เบลล่ า ราณี เปิดใจเ ลิก เวียร์ ศุกลวัฒน์

หลังจ ากศึ กษาเรียนรู้กันมา 9 ปี แต่พอมาถึงวันนึงมีมุ มมองที่ไม่เหมือนกัน เราเลยมาตกลงมา

เป็นพี่น้องที่ห่ วงใยและปร ารถนาดีต่อกัน ส่วนรายละเ อียดทางด้าน เบลล่ า ราณี

ไม่ขอพูดถึง เนื่องจ ากมันเ กี่ยวข้ องกับพี่เวียร์และตัวเบลเอง อย ากเ คารพความเป็นส่วนตัว

ของพี่เวียร์ ทุกวันนี้ยังพูดคุยกันได้ปกติ ส่วนเรื่องมือที่ 3 ณ วันที่คุยกันยังไม่มีเรื่องของคนอื่น

เป็นเรื่องของคนอื่น ส่วนเรื่องพี่เวียร์มู ฟออนขอไม่ตอบ เพราะตัวเบลเองขอโ ฟกัสที่ง านกับแม่

เรื่องภ าพกินสุ-กี้ที่แ ชร์กันเป็นภาพเก่าหลายปีแล้ว พร้อมบอกเบลล่ ายินดีห ากพี่เวียร์

จะมู ฟออน ล่ าสุดทางด้าน เบลล่า ราณี เ คลื่อนไหวล่ าสุดออกมาแ ชร์พ ระร าชดำรัสของ

ในหล วง ร.-9 โดยมีทั้ง 12 ข้อ ดังนี้

1.อย่ าทำลายความหวั งของใคร เพราะเขาอาจเ หลืออยู่แค่นั้น

2.เมื่อมีคนเล่าว่า เขามีส่วนในเ หตุก ารณ์สำคัญอะไรก็ต าม เราไม่ติดไปคุยทั-บ ปล่อยเข้าฟุ้ งไปต ามสบ าย

3.รู้จักฟังให้ดี โอก าสท องบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆ เหมือนกัน

4.หยุดอ่านคำอธิบายสถ านที่ทางประวัติศ าสตร์ซึ่งอยู่ริมทางเ สียบ้าง

5จะคิดการใด จงคิดการให้ใหญ่ๆ เข้าไว้ แต่เติมความสุ ข สนุกสน านลงไปด้วยเล็กน้อย

6.หั ดทำสิ่งดีๆ ให้คนอื่นจ นเป็นนิสัย โดยไม่จำเป็นต้องให้เขารู้

7.จำไว้ว่าข่ าวทุกชนิดล้ วนถูกบิ ดเ บือนมาแล้วทั้งนั้น

8.เวลาเล่นเ กมกับเ ด็กๆ ก็ปล่อยให้แ กชนะไปเถอะ

9.ใครจะวิจ ารณ์เรายังไงก็ช่ าง ไม่ต้องไปเ สียเวลาตอบโ-ต้

10.ให้โอก าสผู้อื่นเป็นครั้งที่ “สอง” แต่อย่ าให้ถึง “สาม”

11.อย่ าวิจ ารณ์นายจ้ าง ถ้าทำง านกับเขาแล้วไม่มีความสุ-ข ก็ล าออกซะ

12.ทำตัวให้สบ าย อย่ าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอข าดบ าดต ายแล้ว อะไรๆมันก็ไม่สำคัญอย่ างที่คิดไว้ทีแรกหรอก

ซึ่งง านนี้ก็ไม่รู้ว่าทางด้าน เบลล่ า ราณี จะสื่-อถึงอะไรหรือไม่แต่อย่ างใดที่ได้ออกมาโ พสต์ข้อคิดในการใช้ชีวิ ต

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *