10นาทีได้1ร้ อยล้ าน

สุดจั ด “พิมรี่พาย” ไ ลฟ์ข ายกล่ องสุ่ มเ ครื่องสำอ าง 10 นาที ได้ 1ร้ อยล้ าน โ ชว์ยอ ดให้ดูปั งๆ

ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา(26 พ.ย. 64) เ ฟซบุ๊ก “พิมรี่พายข ายทุกอย่ าง”

ของแม่ค้ าออนไ ลน์ชื่อดัง พิมรี่พาย พิมรดาภรณ์ เบญจวัฒนะพัชร์ ไ ลฟ์ข ายสินค้ าต่ างๆ

ต ามปกติ โดยตั้งชื่อไ ลฟ์ว่า “Black Friday ข ายให้มันปั ง ปั ง” แต่ที่เป็นไ ฮไ ลต์เ ด็ด

ที่เรียกเ สียงฮื อฮาแบบสุ ดๆ คือช่วงครึ่งชั่ วโมงแรกของการไ ลฟ์ เ จ้าตัวข าย

“กล่ องสุ่ มเ ครื่องสำอ าง” ในร าคากล่องละ 1 แ สนบ าท แล้วมีลูกค้ าสั่ งซื้ อมากถึง 1พั น

กล่อง ทำยอ ดไปได้ถึงสิบล้ านบ าท ภายในเวลาแค่ 10 นาที

โดยระหว่างที่ไ ลฟ์ข า ยของอยู่นั้น พิมรี่พายได้ประก าศข า ยกล่ องสุ่ มเ ครื่องสำอ าง

สนนร าคา 1 แ สนบ าท โดยบอกว่า เรื่องของก ูนะ จะใส่อะไรบ้างก็แล้วแต่ จะได้อะไรไม่รู้นะ

เดี๋ยวจะใส่ไปให้ ใครจะซื้ อก็ซื้ อ ค่ าส่ง 111  บ าท พิมพ์ร หั สมาเลย ร ว ย1

โดยระหว่างที่ออเ ดอร์กำลังหลั่ งไ หลไปถึงครึ่งทาง มีลูกค้ า กด “เ อ ฟ” (สั่ ง ซื้ อ)

กล่ องสุ่ มด้วยร หั ส ร ว ย1 กันอย่ างล้ นหล ามถึงจำน วน 5ร้ อยกล่ อง พิมรี่พายก็ยังได้

โ ชว์หน้าจอแ อปฯ ธน าค าร อ วดยอ ดให้เห็นแบบจะๆ ไปเลยว่ามียอ ดเข้าแล้วถึง 50 ล้ านบ าท

และเมื่อ ออเ ดอร์ไปถึง 1พั นกล่ องยอ ดข า ย 100 ล้ านบ าท เ จ้าตัวก็สั่ งปิ ดรับออเ ดอร์ทันที

ซึ่งใช้เวลาไปเพียง 10 นาทีเท่านั้น

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น