“วิทย์”ยอมทุกอย่ างเพื่อลูก

‘วิทย์ ภูธฤทธิ์’ คืน 30 ล.แต่งใหม่กับส าวอุดรบ้านเ กิด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหญ่ที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักอย่ าง วิทย์ ภูธฤทธิ์ พรหมบันด าล

ปัจจุบันอ ายุ 52 ปี เ กิดวันที่ 30 ส.ค. พ.ศ. 2512 เป็นนักแสดงและน ายแบบช าวไทยเ กิดที่

จังหวัดอุดรธานีเริ่มเข้าสู่ในวงการบันเทิงเวทีการประก วดเวทีนายแบบ แมน ออฟ เดอะ เ ยียร์

ได้ตำแ หน่งร างวัลรองอันดั บ 1ในปี พ.ศ. 2533 และผลง านโ ฆษณาต่ าง ๆ ต่อมามี

ชื่อเ สียงจากละคร นิราศสองภ พ และภ าพยนตร์เรื่องบางระจัน เป็นต้น ทางด้านชีวิ ต

ส่วนตัว วิทย์ เคยคบหากับไ ฮโซม่ ายสาวซู ซี่ หทัยเ ทพ ธีระธาดาที่อ ายุต่ างกัน

24 ปี โดยล่ าสุดหลังจบรัก วิทย์ได้ประก าศโ ชว์หลักฐ านคืนทรั พย์สิ นกว่า 30 ล. แ ก่อดี ตคู่รัก

ไปแล้ว พร้อมโ พสต์ ช ี้แ จงว่า “ตลอ ดเวลาที่ผ่านมาเราไม่อย ากจะโ ต้ตอบอะไรไปในฐ านะที่

เป็นผู้ชาย แต่ความจริงเป็นยังไงก็รู้อยู่แ ก่ใจ ผมแค่อย ากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงผลสรุปของ 25 ปีที่

ต่อส ู้เคียงข้ างคุณมาตลอ ดแต่เพราะเราเป็นเด็ กอ ายุน้อยกว่าก็ให้เ กียรติคุณมาตลอ ด ตอนนี้

ผมก็อ ายุจะห้าสิบแล้วผมมีลู กสาวที่น่ารักคนหนึ่ง แล้วผมพร้อมที่ออกมาป กป้ องชื่อเ สียง

ของผมและลู กที่จะเติบโตต่อไปในอนาค ต” โดยปัจจุบันวิทย์มีภรรย าใหม่แล้วเป็นสาวชาวอุดร

ที่ยังไม่เปิดเ ผยหน้าเพราะ เธอเป็นสาวนอกวงก ารอ ายุห่ างกับวิทย์ 20 ปี โดยมีทาย าทด้วยกัน

2 คนเป็นบุตรสาวแและบุตรชาย คือ น้องเบลล่ า สุทธิดา พรหมบันด าล และ น้องภูเบศวร์ พรหม

บันดาล โดยวิทย์เคยให้สัมภ าษณ์เ กี่ยวกับบุตรชายว่า “ส่วนเรื่องชื่อ ลู กชาย น้องภูเบศร์ เราก็

ตั้งเอง พอดีน้องเ กิด วันพฤหัสบดี และเราก็เ สิร์ชเข้าไปด้วยในพวกตั้งชื่อ ตัวพี่เองก็ชื่อ

ภูธฤ ทธิ์ก็หม ายถึง พวกพลั-งแผ่นดิ น ส่วนภูเ บศร์ ก็มีความหม ายดี (พ ระร าชาผู้เป็นใหญ่) สอ ด

คล้องกับชื่อของตัวเอง ด้วย ก็เลยเลือกชื่อนี้” ซึ่งเขานั้นเพิ่งเปิดตัวบุตรชาย

ไปเมื่อวันเ กิดผ่านมาซึ่งต้องบอกเลยว่น่ารักมาก ๆ ทั้งครอบครัวเลย

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น