หนูไม่ได้ด่ าน ายก

เปิดใจ สาวอุดรใจกล้ า เเม่ค้ าข ายก๋วยเตี๋ยว หนูไม่กลั วเพราะหนูไม่ได้ด่ าน ายก

กรณีสาวอุดรใจกล้ า ตะโ กนบอกน ายกฯให้เ กษียณไปเร็วๆหากไม่พัฒน า ในช่วงที่ น ายกรั ฐมนตรีลงพื้ นเ กาะคำชะโ นด

บ้านโนนเ มือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี และเดินทักท ายช าวบ้านที่มารอต้อนรับ ล่ าสุดนั้น สาวอุดรใจกล้าออกมาเปิดใ จเเล้ว

ป มตะโ กนบอก “บิ๊-กตู่” เ กษียณ ลั่ นหนูไม่กลั ว เพราะหนูไ ม่ได้ด่ าน ายกฯ  โดยภ ารกิจที่ผ่านมาของน ายกรั ฐมนตรี

ได้เดินทางมาสั กก าระปู่ศรีสุ ทโธ ที่เ กาะคำชะโ นด บ้านโนนเ มือง ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี พร้อมกันนี้ยังได้เดินทักท ายช าวบ้าน

ที่มารอต้อนรับและให้กำลังใจ เเละได้เจอกับสาวอุดรร ายหนึ่ง ที่ได้ตะโ กนออกมาว่า อย ากให้มาพัฒน าเยอะๆ

แต่หากพัฒน าไม่ได้ ขอให้น ายกฯ เ กษียนไปเร็วๆ นะค่ะ โดยน ายกฯ หั นหลังกลับถามกลับว่า อะไรนะ สุดท้ ายสาวปริศน าคนดังกล่าว

บอกอีกว่า ห ากพัฒน าไ ม่ได้ก็ให้เ กษียนเร็วๆให้คนอื่นมาทำหน้ าที่แทน ล่ าสุดนั้น น้องหญิง (น ามสมมติ) วั ย28ปี

แม่ค้ าข ายก๋วยเตี๋ยวช าวบ้านดุง ได้เปิดใจว่า ตนรู้ข่ าวน ายกฯจะมาอุดธานี จ ากในเ ฟซบุ๊ค ได้ข ี่มอเ ตอร์ไซค์กว่า25กิโ-ลฯ

จ ากบ้านไปคำชะโ นด ตั้งใจไปที่จะไปบอกลุงตู่ สิ่งที่ตนเองพูดไปกับลุงตู่วันนั้นเป็นการพูดจ ากใ จ ไม่มีของขั้ วการเ มืองเข้าเ กี่ยวข้ องแน่นอน

และพูดอย ากให้ลุงตู่รับฟังจ ากคนรุ่นใหม่ด้วย หากพัฒน าได้ก็อยู่ต่อ แต่หากพัฒน าไ ม่ได้วั ยท่านน่าจะเ กษียนและพักผ่ อนได้แล้ว

หนูไม่กลั วเพราะหนูไ ม่ได้ไปด่ าน ายก ไ ม่ได้พูดจ าหย าบค าย หนูพูดจ ากใจเเละไม่ได้เตรียมคำพูดอะไรทั้งนั้น หนูไม่ได้เ กลียดท่าน

เเต่ก่อนหนูรักเเละติดต ามท่านมาตลอ ด เเต่ตอนนี้ดูการทำง านท่านเเล้วไ ม่ดีพอ ถ้าท่านทำง านไม่ได้ก็อย ากให้เ กษียณต ามที่พูด

กลับไปพักผ่ อน ถึงวั ยที่พักผ่ อนที่บ้านได้เเล้ว อย ากให้คนที่สาม ารถทำง านได้ดีกว่านี้มาพัฒน าประเทศ

ในส่วนของทาง สถ านีตำร วจภูธรบ้านดุง ได้ออกมาช ี้เเ จงเเล้วว่า ต ามที่มีสื่ อหลายสำนั-กนำเสนอข่ าวว่าเ จ้าหน้ าที่ตำร วจ สภ.บ้านดุง

ได้เรียกสาวอุดรฯ ที่พูดต่อหน้าน ายกรั ฐมนตรี มาทำประวั ตินั้น พ.ต.อ.จักรภพ ศรีจันทะ ผกก.สภ.บ้านดุง ขอยืนยั นว่า

ไ ม่มีเจ้ าหน้ าที่ตำร วจ สภ.บ้านดุง นายใด เรียกสาวคนดังกล่าวมาทำประวั ติหรือเรียกมาปรั บทั ศนคต ิต ามที่เป็นข่ าวแต่อย่ างใด

ทางเจ้าหน้าที่ตำร วจ สภ.บ้านดุง จะทำต ามอำน าจหน้ าที่และกร อบของก ฎหม ายเท่านั้น

ขอบคุณ:เนชั่นทันข่าวเช้า

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *