พ ระครูบาบุญชุ่มเ ตือนพุทธศ าสนิกช น

พ ระครูบาบุญชุ่ม ส่งจดหม ายจากในถ้ำ เ ตือนสต ิ พุทธศ าสนิกช น และลูกศิ ษย์

หลังจ ากที่ พ ระครูบาบุญชุ่ม ญ าณสังวโร อรัญวาสีภิ กขุ ที่เข้าไปปฏิบั ติเจริญธ รรมก รรมฐ าน ปิดวาจา บำเ พ็ญเ พียรในถ้ำเป็นปีที่ 3

ที่ประเทศเ มียนมาซึ่งที่ผ่านมา พ ระครูบาบุญชุ่ม ได้ส่งจดหม ายจากในถ้ำที่ได้เข้าไปบำเ พ็ญเ พียรออกมาให้บรรดาพุ ทธ

และลูกศิ ษย์ ได้ตระห นักถึง เพื่อให้สร้ างบุญกุศ ล รั กษาศีลธ รรมให้มั่นคง พร้อมเ ตือนสต ิ
โดยผู้ใช้เ ฟซบุ๊ก สาย เลือน แลง

ได้เ ผยภาพข้อความ จดหม ายพ ระครูบาบุญชุ่มจากถ้ำ ที่ได้เขียนขึ้นอีกครั้ง ซึ่ง พ ระมหาท องสุ ข สุ ขธมฺโม ได้แปลจ ากภาษาไทใหญ่ โดยมีใจความว่า

ปีธ รรม 2565 พรรษา (พ.ศ.2564) เดือนอ้ าย แรม 15 ค่ำ ที่ถ้ำหล วงเมืองแ ก๊ด เราพ ระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความสุ ขกายสบ ายใจ

ฉันได้ปกติดี ปฏิบั ติธ รรมภ าวนาเมตต าอยู่ด้วยธ าตุสภาวะ ถ้ำป่ าไม้ใบเขียวอันเป็นสภาวะธ รรมช าติเป็นที่ร่มรื่นใจ ปฏิบั ติธ รรมภาวนา

ต ามมหาสต ิปัฏฐ าน 4 ปฏิบั ติศ าสนกิจอันใดก็มีสต ิธ รรมอยู่ทุกขณะ เป็นอันเข้าใจธ รรมธ าตุสภาวะ เห็นถึงรูปน ามสังข าร เ กิดดั บ เ กิดดั บ

ทั้งวันทั้งคืน สิ่งใดก็ไม่เ ที่ยงแท้แน่นอน เบากายเบาใจสงั ดร่มเย็นไม่มีความทุ กข์เ ข็ญใจอะไรๆ
มีใจเป็นอุเ บกข าธ รรม รู้จักไว้วางใจ เห็นถึงสภาวธ รรม

เ กิดดั บเป็นอนิจจัง เ กิดดั บเป็นทุ กข์ เ กิดดั บเป็นอนัตต า เห็นถึงรูปน ามสังข ารทั้งหลายไม่เ ที่ยง เป็นทุ กข์เท่านั้น ไม่เป็นเหมือนดังใจที่เราปรารถนา

เป็นไปต ามสภาวธ รรมเท่านั้น รูปน ามขั นธ์ธ าตุเป็นอันว่างเปล่าเ กิดมาแล้วรอคอยวันต ายเท่านั้น กินข้าวอยู่รอคอยวันต าย

อยู่เ ฉยๆก็รอคอยวันต ายเท่านั้น น่าธ รรมสั งเ วชแท้ เป็นอันน่าเ บื่อหน่ าย สังข ารทุ กข์ในโลกนี้หนอ ไม่อย ากเ กิด

ไม่อย ากต ายอีกแล้ว น่าเ บื่อหน่ าย น่าสั งเ วชในโลกมนุ ษย์ ไม่เห็นมีความสุ ขที่ใดๆ มีแต่ความทุ กข์รอบตัวเท่านั้น

น่ากลั วภั ยในความเ กิด เ ฒ่า เ จ็บ เป็นต ายในโลกนี้ เป็นทุ กข์เท่านั้นตั้งแต่วันเ กิดจ นถึงวันต าย ในโลกนี้ไม่มีอะไรเ ที่ยงแท้แน่นอน

ยังจะได้เ วียนว่ ายต ายเ กิด เป็นไตย เป็นจี-น เป็นพม่ า น่าเ บื่อหน่ ายจริง เราท่านทั้งหลายพากันแสวงหาทางสง-บร่มเย็นนิพพ านอมตะธ าตุนั้นด้วยเ ถิด

เราท่านทั้งหลายได้มีบุ ญกุศลอย่ างยิ่งจึงได้เ กิดมาพบพ ระพุ ทธศ าสนาของอ งค์สมเ ด็จพ ระสัมม าสั มพุ ทธเจ้า ควรมีใจยินดีในภ พช าติตนเอง

ให้มีใจเคาร พนับถือ บูชากร าบไ หว้พ ระพุ ทธ พ ระธ รรม พ ระส งฆ์ ครูบาอาจ ารย์ผู้สั่ งสอนธ รรมะ ให้มีความรู้ให้เ กิดปัญญ า

ให้พากันกร าบไ หว้สั กการะตอบแ ทนบุ ญคุณให้เต็มเ ปี่ยมบริบูรณ์ด้วยเ ถิด อันว่าบุ ญคุณร่มเงาพ ระรัตนะ 3 ประก าร

และพ่อแม่ครูบาอาจ ารย์นี้ มีพ ระคุณอันยิ่งใหญ่กว่าพื้นปฐ พี นภากาศ มหาสมุทร และเขาพ ระสุเมรุ ไม่มีอะไรจะเสมอได้

อันว่าร่มเงาของพ ระรัตนะ 3 ประก ารนี้ เป็นที่ร่มเย็น ร่มเงาพ่อแม่ทั้งสองนี้ก็เป็นที่ร่มเย็น ร่มเงาครูบาอาจ ารย์ก็เป็นอันร่มเย็น

ร่มเงาของขุ นเมืองดีก็เป็นที่ร่มเย็น บุ คคลใดมีน้ำใจดีต่อพ ระพุ ทธศ าสนา ต่อพ ระรั ตนตรัย มีน้ำใจดีต่อพ่อแม่ ครูบาอาจ ารย์อุ ปัฏฐ ากเ ลี้ยงดูตอบแทนบุ ญคุณท่านให้เต็มเ ปี่ยมสมบู รณ์

กร าบไ หว้สั กการะ มีใจเคารพนอบน้อมด้วยธ รรมะ จึงจะได้เป็นที่สง-บร่มเย็น เป็นม งคลดี เจริญรุ่งเ รืองพ้ นภั ยทุ กข์อันตร ายทั้งหลาย

เป็นที่รักของคน เทวดา ส รรพสั ตว์ทั้งหลาย และสมบูรณ์ในทางโลกและทางธ รรม มีความสุ ขในโ ลกมนุ ษย์และสว รรค์ได้ถึงที่ดี พ ระนิพพ านอันประเ สริฐนั้นแล

อันว่าวันเวลามีคุณค่ า ให้พากันข วนขว ายสร้ างบ ารมีบุญกุศ ลไว้มากๆ รั กษาศีลธ รรมให้มั่นคงให้พ ากเ พียรปฏิบั ติธ รรมภ าวนาส ม ถ ะ

วิปัสสน ามหาสติปั ฏฐ าน 4 ให้เห็นถึงรูปน ามสังข ารเ กิดดั บ เห็นรูปน ามขั นธ์ธ าตุอ ายตนะธ าตุ ปฏิจจสมุปบ าท สัจธ รรม 4

พากันแ สวงหาทางสง-บร่มเย็นนิพพ าน อสังขตธ าตุ พ้ นจากภั ยทุ กข์ในสังส ารวัฏ เรื่องเ กิดเ ฒ่าเ จ็บเป็นต ายทั้งหลายตร าบถึงพ ระนิพพ านอันสุ ขเ กษมนั้นด้วยเทอญ

พ ระครูบาบุญชุ่ม ญ าณสํวโร

 

ข้อมูลจาก:สาย เลือน แลง

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *