ขอให้ช าติหน้ากลับมารักกัน

ต า-ย ายทำบุ ญ 15 ล้ าน ขอบุญ ช าติหน้ากลับมารักกัน

เรียกได้ว่าเป็นความรักนิรันดร์ สำหรับคู่รักคุณต า คุณย ายวั ย 90 ปี ที่ได้ทำบุ ญร่วมกันโดยหวั งว่าช าติหน้าจะได้กลับมารักกันอีก

และที่สำคัญทั้งคู่ได้ทำการ บริจ าคเ งินกว่า 15 ล้ านให้กับทางโ รงเรียน และวัด โดยคุณต าเพิ่ม กับ คุณย ายฉ่ำ มีอ ายุย่ างเข้า 90 ปี

และได้คร องรักกันมาย าวนานถึง 62 ปีเเล้ว โอ้แม่จ้าว สมัยนี้หาย ากมากๆที่จะคร องรักกันได้นานขนาดนี้ และยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเรา

ได้รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ทั้งคู่มาเป็นคู่เ นื้อนาบุ ญกัน นั่นก็คือ คุณต าเพิ่ม กับ คุณย ายฉ่ำ เ กิดวันเสาร์เหมือนกันและ เ กิดเดือนกันย ายน เหมือนกัน

เเละเ กิดพ.ศ.2472 ปีเดียวกัน เเต่ที่ต่ างกันก็ตรงที่คุณต าเพิ่มเ กิดวันเสาร์ที่ 6 กันย ายน 2472 ส่วนคุณย ายฉ่ำเ กิดวันเส า ร์ที่ 13 กันย ายน 2472

ห่ างกันเพียง 7 วันเท่านั้นเอง คุณต าเพิ่ม เล่าว่า ตนพบรักกับคุณย ายฉ่ำได้เพราะญ าติทั้งสองฝ่ ายเเนะนำเเละจั บเเต่งง านกัน

ซึ่งสมั ยนั้นก็ไม่ได้ขั ดใจพ่อเเม่ เมื่อพ่อเเม่ของทั้งสองฝ่ ายเห็นสมค วรเหม าะสมกัน ก็ตกลงปล งใจเเต่งง านคร องเ รือนร่วมกันมาตั้งเเต่อายุ 27 ปี

เเล้วก็ช่วยกันทำมาหากินด้วยอาชี พดั้งเดิมของครอบครัว คือการทำน า กับเ ย็บจาก เงิ นทุกบ  าทที่ได้มาก็ใช้จ่ ายอย่ างรู้คุณค่ า

เก็บห อมร อมริ บเอาไว้ใช้ย ามเเ ก่เ ฒ่า เพราะไม่มีลู กที่จะมาเป็นที่พึ่งย ามเป็นไม้ใกล้ฝั่ ง รู้กิน รู้ใช้ อยู่อย่ างพอเพียงต ามเเนวพ ระร าชดำรั ส

ที่ในหล วงรัชก าลที่ 9 ท่านทร งสอนไว้ ย ามมีก็ต้องรู้จักเก็บ เ หลือกินก็แบ่งช่วยเ หลือสังค ม และทำบุ ญสร้ างกุศ ล ครั้ นพอเเ ก่ชร าลงเมื่อตอนอายุ 60 ปี

ได้จัดพิ ธีทำบุ ญเ สริมมงค ลชีวิ ต เเต่ก็มีคนมาทักว่าเราสองคนช งกัน ให้หมั่ นทำบุ ญสร้ างพ ระใหญ่เ สริมสร้ างชีวิ ตที่ดี ซึ่งต ากับย ายก็ไม่ได้

เ ชื่ออะไรมากนักในเรื่องปีช ง เเต่เชื่ อในเรื่องบุ ญทำ หากเราหมั่ นทำบุ ญ บุ ญกุศ ลก็จะหนุ นนำให้เราอยู่อย่ างมีความสุ ขทั้งในช าตินี้

เเละช าติหน้าเเละสมหวั งในหลายสิ่งหลายอย่ างที่ตั้งใจไว้ ซึ่งคุณย ายฉ่ำก็เห็นดีด้วย คุณต าเพิ่ม กล่าว คุณต าเพิ่ม เล่าต่อว่า

ดังนั้น จึงได้เริ่มข ายเเปล งนาที่มีอยู่ทั้งหม ดร วมกัน 66 ไ ร่ เพื่อนำเ งินที่ได้รับมาเอาไปบริจ าคให้กับโ รงพย าบ าล 3 เเห่ง คือ โ รงพย าบ าลสมุทรสาคร /

โ รงพย าบ าลกระทุ่ มเเ บน เเละโ รงพย าบ าลบ้านเเ พ้ว (อ งค์การมหาช น) นอกจากนี้ ยังบริจ าคเ งินเเละที่ดิ นให้กับวั ดหล ายเเห่ง

เเละสร้ างอาคารเรียนให้อีกด้วย จ นได้รับพ ระมหากรุณาธิคุณโ ปรดเ กล้าฯ พ ระราชท านเ ครื่องร าชอิสริย าภรณ์ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560

นอกจากนี้ คุณต าเพิ่มกับคุณย ายฉ่ำยังได้ทำพิ นัยก รรมสั่ งเ สียไว้เป็นที่เรียบร้ อยเเล้วว่า หากคนใดคนหนึ่งจ ากไป ก็ให้ทำการส วดคนละ 3 คืน

จ ากนั้นก็ให้เก็บ ก่อนเอาไว้ รอจ นกว่าอีกคนจะจ ากต ามไป เมื่อส วดคนที่สองเเล้วเป็นเวลา 3 คืน ให้เป็นไปต ามความเห็นชอบของผู้จั ดก ารว่าสมควร

จะทำพิ ธีเ ผาทั้งสองต า ย ายเมื่อไหร่ ก็ให้ทำการเ ผาได้ เเต่ก่อนเ ผาต้องส วดอีก 2 คืน เเละต้องเ ผาพร้อมกันที่เดียวกัน โดยใช้เ มรุอยุธย า 2 หลัง

ส่วนค่ าง านทั้งหมดตลอ ดจ นร ายจ่ ายอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้ องกับการทำ ตั้งเเต่เริ่มต้นจ นเเล้วเสร็จทุกขั้นตอนรวมถึงเ งินบริจ าคที่จะม อบให้เเ ก่วัดด้วยนั้น

ทางคุณต าเพิ่มเเละคุณย ายฉ่ำ ได้ทำหนั งสือพินัยก ร ร มสั่งเ สี ย 1 ฉบั บ ไว้เป็นที่เรียบร้ อยอย่ างละเอียดทุกขั้ นตอนเเล้ว

เเละสำหรับเ งินที่คุณต าเพิ่มกับคุ ณย ายฉ่ำ ที่ได้ร่วมกันตั้งใจบริจ าคให้กับวัด โ รงเรียน เเละโ รงพย าบาลนั้นรวมเป็นเ งินในขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้ านบ าท

ส่วนเรื่องความรักเเละหลักการคร องเ รือนที่ตนกับคุณย ายฉ่ำมีให้กันนั้น ด้ าน คุณย ายฉ่ำ ได้บอกถึงความประทั บใจที่มีต่อคุณต าเพิ่มจ นทำให้การคร องเ รือน

มีมาได้อย่ างย าวนาน คือ ความเข้าใจกัน ไม่ขั ดเเ ย้ง ไม่ทะเ ลาะกัน เเละที่สำคัญคือ การทำบุ ญร่วมกัน ขณะที่คุณต าเพิ่ม บอกว่า วิธีการคร องเ รือน

ที่ทำให้อยู่ด้วยกันได้อย่ างย าวนานเเละมั่ นคงที่อยๅกจะฝ ากถึงหนุ่มๆ สาวๆ คนรุ่นหลังสมั ยนี้ก็คือ การหมั่ นสร้ างความดีร่วมกัน

ทำดีต่อกัน ช่ วยกันทำมาหากิ-น อยู่ด้วยกันอย่ างพอเ พียง ไม่ทะเ ลาะกัน มีความรักให้กันเสมอ มีความเ ชื่อใจกัน เเละที่สำคัญคือ ต้องสร้ างบุ ญ

สร้ างกุศ ลร่วมกัน เพื่อที่ช าติหน้าจะได้เ กิดมาคู่กันอีกเเละสมหวั งในบ างสิ่งที่ข าดห ายไปในช าตินี้ด้วย ส่วนผลของบุ ญที่ทำร่วมกัน

เเละเห็นผลในช าตินี้คือ การได้คร องคู่กันมาอย่ างย าวนานถึง 62 ปี แอ ดมินก็ขอให้คุณต าและคุณย าย

มีสุ ขภ าพที่แข็งแ รงนะครับ วันที่ชีวิ ตไม่ข าดทุ น คือ วันที่ทำบุ ญ และให้อภั ยวันที่ชีวิ ต มีกำไ ร คือ วันที่ตั้งใจทำคว ามดี

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น