“น ายก”บอกผมคิดอย่ างนี้นะ

ช าวเ น็ตวิจ ารณ์ยั บ หลังน ายกฯ บอก “คนร วยใช้ถนนเ สียตั งค์ คนร ายได้น้ อยใช้ถนนข้ างล่ าง”

น ายกฯ — จ ากกร ณีที่ น ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกล าโ หม ได้เดินทางไปเป็นประธ านในพิ ธีส่งม อบสิ ทธิโครงก ารบ้านเ ช่า

สำหรับผู้มีร ายได้น้อย โ ครงการบ้านเคหะสุ ขประชาร่ม เ ขตลาดกระบัง กรุงเ ทพฯ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งในโอก าสนี้

น ายกได้กล่ าวถึงความเท่าเ ทียม โดยระบุว่า สิ่งสำคัญที่สุ ดวันนี้คือเราทำสองอย่ าง รั ฐบาลทำสองอย่ าง อย่ างแรกก็คือความเ ท่าเ ทียม

เท่าเ ทียมทางด้ านโอก าส คนไทยทุกคนต้องมีโอก าส ใช้รถใช้ถนน ใช้สะพ าน ใช้ประโ ยชน์อะไรก็แล้วแต่จ ากสาธ ารณูปโ ภคพื้นฐ าน

คนร วยก็ไปเ สียเ งินเอา คนร ายได้น้อยก็ใช้เ ส้นทางข้ างล่ างเอา มันจะได้ไม่แ ออั ดซึ่งกันและกัน ผมคิดอย่ างนี้นะ นี่คือความเท่าเ ทียม

เข้าถึงโอก าส การเดินทางต่ างๆ ก็แล้วแต่ วันนี้หลายอย่ างก็เ กิดขึ้นในสมั ยสองรั ฐบาลที่ผ่านมานี้ โดยสื บส านต่อมารั ฐบาลนี้ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ คำกล่ าวนี้กลับทำให้บรรดาช าวเน็ตในโ ลกโ ซเ ชียลต่ างวิพ ากษ์วิจ ารณ์อย่ างมาก เนื่องจ ากส่วนใหญ่มองว่าน ายกไม่เข้าใจปัญห า

เรื่องความไม่เท่าเ ทียมอย่ างแท้จริง แต่เป็นการส อนให้คนในประเ ทศย อมรับกับสภ าพที่เป็นอยู่ และไม่ได้อย ากให้ประชาช-นทุกเข้าถึงโอก าส

อย่ างเท่าเ ทียม ขณะเดียวกันก็มีบางความเห็นที่วิจ ารณ์อย่ างรุ นแ รงแ รงว่าน ายกไม่มีวิสั ยทั ศน์ในการบริห ารและแ ก้ปัญห าความไม่เท่าเ ทียมในประเ ทศ

และสิ่งที่น ายกพูดมานั้น ยิ่งเป็นการต อกย้ำปัญห าเรื่องความเ หลื่อมล้ำ  และการแ บ่งช นชั้ นในไ ทยด้วย

 

ขอบคุณภาพ:JinSomroutai

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น