พิมรี่พาย”ลั่ น”ท่านใดที่จะตั กเ ตือนกรุณาไปต่อคิ ว

พิมรี่พาย ตอบชั ด ป ม กล่องสุ่ ม 1 แ สน ลั่ น ก-ูจะแ ถม ท่านใดที่จะตั กเ ตือน กรุณาไปต่อคิ ว

พิมรี่พาย ตอบชั ด ป ม กล่องสุ่ ม 1 แ สน ลั่ นไม่ได้ให้ลูกค้ าชิ งโ ชคไม่ได้ให้ข้ อมูลเกินจริง

แต่ก ูจะแ ถมท่านใดที่จะตักเ ตือน กรุณ าไปต่อคิ ว ยังคงเป็นประเ ด็นร้ อน ๆ กับแม่ค้ าสาวสวย

พิมรี่พาย หลังจ ากมีทน ายและนักวิเ คราะห์หลายท่านได้ออกมาพูดคุยถึงประเ ด็นกล่ องสุ่ ม

ร าคา 1 แ สนบ. ที่เ จ้าตัวใส่ของเข้าไปแบบจั ดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นเ ครื่องสำอ าง น้ำห อม

และสกินแ คร์เ คาท์เ ตอร์แ บรนด์ ร าคาเกินแ สน พร้อมให้ของแ ถมแบบจั ดหนักจั ดเต็ม

ล่ าสุดวานนี้ (3 ธ.ค.) แม่ค้ าสาว พิมรี่พาย ก็ได้ออกมาอธิบ ายถึงกล่ องสุ่ มร าคา 1 แ สน

ที่เป็นประเ ด็น พร้อมตอบกลับทน ายและนักวิเ คราะห์ โดยเธอระบุว่า ขอบคุณมากนะคะ

ที่เ ตือนที่แนะนำ ขอบคุณจ ากใจจริง แต่ท่านใดที่อย ากจะแนะนำ อย ากให้คำปรึ กษา

หรืออย ากจะตั กเ ตือน ขอบพ ระคุณนะคะ แต่ช่ วยไปต่อคิ วนะคะ คิ วเยอะมากเลยค่ะ

โดยเธอยังได้บอกอีกว่า มั่นใจว่ากล่ องสุ่ มร าคา 1 แ สนของเธอไม่เข้าข่ ายการพ นั นแน่นอน

เพราะเป็นการตกลงกันว่าจะให้เ ครื่องสำอ างสุ่ ม ที่มีมูลค่ า 1 แ สน เป็นเ จตนาของการต กลง

กันระหว่างแม่ค้ าและลูกค้ า ‘มึ-งข ายไหม ถ้าข ายก-ูซื้อ’ โดยเธอบอกอีกว่า เธอไม่ได้บอกเลย

ว่าในกล่ องจะใส่อะไรลงไปบ้าง และก็ไม่ได้บอกว่าในกล่ องจะใส่ ไ อโ ฟน ร-ถ โ-น๊ตบุ๊ค

และอื่น ๆ บอกเพียงแค่ว่า ‘ใส่อะไรก็แล้วแต่ก-ู นะ’ นั้นหม ายความว่า เธอไม่ได้ประก าศให้ลูกค้ าเธอ

ชิ งโ ชคหรือมีส่วนได้ส่วนเ สียกับการพ นั น ไม่ได้มีคำว่าลุ้ นรับร-ถ ท-อง หรือไ อโ ฟน

หรือชิ งโ ชคแต่อย่ างใด และไม่ได้พูดล้ อล วงให้ลูกค้ าโ อนเ งิน แต่ที่ลูกค้ าได้ของไปสิ่งของ

เป็นของแ ถมเพราะเป็น หัวใ จของแม่ค้ าที่อย ากจะให้ลูกค้ า เพราะสำนึ กในบุ ญคุณของลูกค้ าเท่านั้น

ก ูเจริญมาได้เพราะลูกค้ าอุ้ มชู สนั บสนุ น ให้โอก าสก ู แล้วก ูจะให้ร ถเขาคืน ให้มันส มกับที่

เขาไว้ใจก ู ให้ไ อโ ฟน ให้ท องคำ มากไปกว่าเ ครื่องสำอ าง น้ำห อม ทำไมจะไม่ได้ มันเป็น

สิ ทธิ์ของก ูที่ก ูจะแ ถม เธอยังบอกอีกว่า ฝ ากถึงทน ายและนักวิเ คราะห์ต่ าง ๆ ดิฉันให้เ กินคุ้ ม

ทุกกล่ อง ไม่ว่าจะเป็นเ ครื่องสำอ าง สกิ นแ คร์ น้ำห อม ข าดทุ นทุกกล่ อง และไม่มีการใช้การ

ตล าดอะไรทั้งสิ้-น เพียงแค่รู้จักบุ ญคุณคนเท่านั้น หยุ ดวิเ คราะห์ได้แล้วเพียงแค่ให้ของแ ถม

ของลูกค้ า มันผิ ดตรงไหน ผิ ดอะไร อีกทั้งเธอได้ลั่ นว ลี เ ด็ ด โ ด นใจอีกว่า ‘ก ูจะแ ถม อย ากให้ อย ากแ จก’

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *