“ทำง านไม่ได้ก็เ กษียณไป”

ตำร วจเ รียกสาวอุดร ไปโ รงพัก หลังพู ดต่อหน้าน ายก “ทำง านไม่ได้ก็เ กษียณไป”

ตำร วจ สภ.บ้านดุง เรียกสาวอุดร ไปทำประวั ติที่โ รงพัก หลังพูดต่อหน้าน ายกว่า “ทำง านไม่ได้ก็เ กษียณไป” เ จ้าตัวงงทำผิ ดอะไร ทำไมต้องทำประวั ติ

จ ากกรณี น ายกรั ฐมนตรี เดินทางมาที่เ กาะคำชะโ นด บ้านโนนเ มือง ต.บ้ านม่วง อ.บ้ านดุง จ.อุดรธานี และได้เดินทักท ายช าวบ้าน จากนั้นมีส าวร ายหนึ่ง

พูดกับน ายกว่า อย ากให้มาพัฒน าเยอะ ๆ แต่ห ากพัฒน าไ ม่ได้ ขอให้น ายกฯ เ กษียณไปเร็ว ๆ นะคะ โดยน ายกหั นหลังกลับถ ามกลับว่า อะไรนะ

จ นสาวคนดังกล่ าวบอกอีกว่า ห ากพัฒน าไ ม่ได้ก็ให้เ กษียณเร็ว ๆ ให้คนอื่นมาทำหน้ าที่แ ทน น ายกตู่เลยบอกว่าไปดูที่ผ่านมาน ายกฯ ทำอะไรสำเ ร็จแค่ไ หนแล้ว

เ หตุเ กิดเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ล่ าสุดวันที่ 4 ธ.ค. 64 น้องหญิง (น ามสมมติ) อ ายุ 28 ปี แม่ค้ าข ายก๋ วยเ ตี๋ยวช าว อ.บ้ านดุง กล่ าวว่า สิ่งที่ตนพูดไปกับน ายกวันนั้น

เป็นการพูดจ ากใ จ ไ ม่มีของขั้ วการเ มืองเข้าเ กี่ยวข้ องแน่นอน และพูดอย ากให้รับฟังจ ากคนรุ่นใหม่ด้วย หากพัฒน าได้ก็อยู่ต่อ

แต่ห ากพัฒน าไ ม่ได้วั ยท่านน่าจะเ กษียณและพักผ่ อนได้แล้ว ภ ายหลังมีข่ าวออกไป ตร.สภ.บ้ านดุง ได้ติ ดต่อตนเพื่อจะเดินทางมาหาที่บ้ าน

เพื่อขอพูดคุยด้วยแต่ตนไม่อนุญ าตให้เข้ามาพูดคุยที่บ้ าน ทางตร.สภ.บ้านดุง จึงเ ชิญมาที่ สภ.เพื่อทำประวั ติ ก็ไม่รู้ว่าตนผิ ดอะไร

ทำไมถึงต้องทำประวั ติจึงยังไ ม่เดินทางไปที่ สภ.บ้ านดุง ตนไ ม่ได้เป็นส าวกใคร แต่จะเป็นส าวกของคนที่ทำง านได้ ต ามข่ าวของหลาย ๆ คน

ที่ทำง านเก่ง อย่ างน ายกเราก็ต ามเราเป็นคนที่สนใจข่ าว ติดต ามข่ าวมาตั้งแต่เ ด็ก ชื่นชมทุกคนที่เก่งที่ทำได้ อย่ างน ายกชื่นช มท่านด้วยที่ตอนแรกที่เข้ามาทำ

เพราะช่ วงนั้นบ้านเมืองวุ่ นว าย นานเกิน ท่านบอก ขอเวลาอีกไ ม่น าน แต่นี่น านเกินแล้ว ตนเป็นคนที่สนใจการเ มืองอยู่แล้วชอบฟั งวิสั ยทั ศน์

ของนักก ารเ มือง เพื่อเป็นแนวทางในการตั ดสินใจเวลาเ ลือกตั้ ง ในเ ฟซบุ๊กก็แ ชร์วิสั ยทั ศน์ของนักการเ มืองหลาย ๆ ท่าน

ที่ไปคุยกับท่านน ายกไม่ได้มีกลุ่มการเ มืองใดเข้ามาสนั บสนุ น ไปด้วยตัวเอง ยืนยั นว่าไม่ได้มีการเ ตรียมความพร้อมมา เมื่อไปถึงก็ไปยื นรอน ายกเหมือนกับคนอื่น ๆ

พอน ายกเดินทักท ายประชาช-นก็หาจังหวะเข้า และเห็นคนมาจัดเ ตรียมที่นั่งให้คุณย ายพร้อมกับเ ตรียมคุณย ายว่าถ้าน ายกเดินมาให้คุณย ายพูดเลยนะ

จึงเดินเข้าไปยื นข้ างหลังคุณย าย เพราะมั่ นใจว่าน ายกต้องเดินมาทักท ายคุณย ายแน่นอน
และจุ ดประส งค์ของการไปเพราะอย ากพูดคุย

กับน ายกและแสดงจุ ดยื นว่าน ายกค วรพักผ่ อนที่บ้ านและให้คนอื่นเข้ามาทำหน้ าที่แ ทนแล้วถ้าไปพูดจ าหย าบค ายใครเขาจะคุยด้วย

ไ ม่ได้ต้องก ารไปทำลายภ าพพ จน์เ มืองอุดรธานีอย่ างที่มีคนพย ามจะใส่ร้ าย ยืนยื นค่ะว่าไ ม่ได้รับง านใคร ไม่ได้เ งินจ ากใครสั กบ าทต้องเติมน้ำมันร ถไปเองด้วย

ที่มา : ข่าวสด

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น