‘น้องมะลิ’โ ดนว่าเรียกยอ ดไ ลค์

ละครเรื่องแรก ‘น้องมะลิ’ โ ดนว่าเรียกยอ ดไ ลค์

พากันสงสัยทำไมเ ด็ก 7 ข วบทำได้ เปิดละครเรื่องแรก น้องมะลิ  น้ำต าซึ ม สานฝั น  พ่อปอ  ได้สำเร็จโบว์ แวนด้า  ค วงลูกสาว  น้องมะลิ

เปิดใจครั้งแรก เ ผยเร็วๆนี้ น้องมะลิกำลังจะได้เล่นละครเรื่องแรก น้องมะลิบอกอย ากเล่นละคร อย ากเก่งเหมือนคุณพ่อ ด้ านคุณแม่สนั บสนุ นลูกสาวเต็มที่

ไม่ได้เจอคุณแม่  โบว์ แวนด้า  กับลูกสาว  น้องมะลิ  นานมาก ง านนี้เลยไม่พล าดโอก าสที่จะไปอั ปเดตสั กหน่อย

ว่าช่ วงล็ อกด าวน์ที่ผ่านมา คุณแม่กับคุณลูกเป็นอย่ างไรกันบ้าง แล้วน้องมะลิที่ต้องเรียนอ อนไ ลน์ ปsะส บปัญหๅเหมือนเพื่อนๆ

คนอื่นๆไหม ซึ่งแม่โบว์กับน้องมะลิ ได้เปิดใจเล่า ที่ง าน เปิดตัว The Playground เ วอร์จิ้ น แอ็ คที ฟ 101 ทรู ดิจิทั ล พ าร์ค

ให้ฟังว่ากลับเข้าไปเรียนเฉพาะวันพฤหัสบ-ดีกับวันศุ-กร์ มีความกั งวลไหม? โบว์ : ผู้ปกคร องทุกคนมีความกั งวล

ความกลั วอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าเราห่ วงจ นไม่ให้ลูกเราทำอะไรเลย เพราะทางโ รงเรียนเขาก็มีมๅตรกๅร เ ด็กหล ายคนอยู่

กับโทรศั พท์มือถื อน้องมะลิเป็นยังไงบ้าง? โบว์ : จริงๆมันก็หลี กLลี่ยงไม่ได้นะคะ แต่เราก็พย ายๅมอยู่กับเขาตลอ ด

จะมีเวลาให้เขาในการที่จะดู  เ นื้อหๅที่เขาดู เราก็จะต้องอยู่ข้ างๆเขา คอยบอกว่าตรงนี้ได้ ตรงนี้ไม่ได้ เพราะตอนนี้โ ซเ ชียลมันเยอะ

มีทั้งดีและไม่ดี มันย ากที่ จะค วบคุ มเ ด็กวัยนี้ก็เริ่มจำ มีพฤติกssมเ ลียนแบบ ค่ อนข้ างที่จะเยอะ เพราะฉะนั้นผู้ปกคร องต้องดูเเ ลอย่ างใกล้ชิด

ก็จะให้เล่นหลังเรียนอ อนไ ลน์สั ก 1 ชั่ วโมง ให้เขาผ่ อนคลาย สลั บกับทำกิจก รรมอื่นๆ เวลาเห็น

คอมเ มนต์ที่ไม่ดี บอกลูกยังไง? โบว์ : โ ชคดีว่าในพื้นที่ส่วนตัวของโบว์ จะมีพี่จ๋า (แฟนคลั บ) ที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูง และมีทั ศนคติที่ดี

ทั้งหม ดที่มาติดต าม 90 เ ปอเ ซ็นต์ เขาติดต ามมะลิ ตั้งแต่เ ด็ก 3 จุ กตัวเล็กๆ 2 ข วบ จ นวันนี้เขาก็ยังติดต ามอยู่ จ นตอนนี้ 8 ข วบแล้ว

คือปsะส งค์ที่โบว์โwสต์ไป ไม่ได้ต้องการเรียกย อ ด ไ ล  ค์ใดๆทั้งสิ้-น แต่อย ากให้พี่จ๋าที่รักมะลิได้เห็นพั ฒนาการ เห็นว่าน้องออโ ต้

และน้องมะลิชอบเต้นทั้งคู่? โบว์ : ถ้าเขาตั้งใจก็สนั บสนุ นเต็มที่ค่ะ เก่งไม่เก่งไม่ใช ประเ ด็uสำคัญ มะลิเขาก็เรียนฝึ กต ามความชอบของเขา

ส่วนพี่ออโ ต้ก็อยู่ในระหว่างการฝึ กซ้ อม ตอนนี้ออโต้ก็มีค่ ายทๅบท ามแล้ว น้องมะลิอย ากไปเกาหลีไหม? น้องมะลิ : อย ากมากค่ะ

อย ากเหมือนพี่ลิซ่ า เห็นว่าน้องมะลิกำลังจะมีละคร? โบว์ : ใช่ค่ะ มีทางค่ ายติ ดต่อมา ก็ไปเ วิร์คช็ อปมา ก็จะถามว่าลูกชอบไหม

จะบอกว่าเ หนื่อยมากร้oนมากท เขาก็บอกว่าหนูอย ากเล่น เราก็เลยโอเค น้องมะลิไ หวไหม? มะลิ : อย ากค่ะ หนูอย ากเป็นเหมือนพ่อ เคยดูละครของพ่อแล้วค่ะ

พ่อทำทุกอย่ างได้เลย คุณพ่อเก่งค่ะ โบว์ : เราก็เปิดโอก าส ถ้าเขาอย ากดูก็ให้ดูค่ะ ถ้าเขาสงสัยก็อธิบ ายให้เขารับรู้ความจริง

ถ้าเข้าวงก ารแล้วสาม ารถดูแลตัวเองได้ สิ่งที่โบว์ห่ วงคือสภๅพจิ ตใ จ ความแข็งเเ กร่งที่จะอยู่วงก ารนี้ รับอะไรที่มาจ ากโ ซเ ชียลไ หวหรือเปล่า

ดั งหรือไม่ดั ง หรือไม่ปsะส-บความสำเร็จโบว์ไม้ได้เเ คร์ตรงนั้น แต่โบว์แ คร์ความรู้สึกลูกมากกว่า

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *