ก็คิดอย่ างเดียวคือจะคืนให้เ จ้าของครับ

ชื่นชม สามีภรรย าเ ร่ร่ อนเก็บมือถื อได้ส่งคืนเ จ้าของ

นายอาทิตย์ พินธุเอก อ ายุ 32 ปี หนุ่มพลเ มืองดี ไ ลฟ์นำเ สื้อผ้ามาให้กับ 2 ส ามีภรรย าเ ร่ร่ อนที่เ ข็นรถให้ภรรย านั่ง เพื่อออกรับจ้ างตัดหญ้ าในพื้นที่

จ.อุบลราชธานี หลังทั้งคู่ร้ องขอให้ นายอาทิตย์ ช่วยต ามหาเ จ้าของโทรศั พท์มื อถือที่เก็บได้ข้างถนน จ นเ จ้าของมารับโทรศั พท์คืน

สร้ างความชื่นชมในโลกโ ซเ ชียลอย่ างมาก โดยผู้สื่ อข่ าวได้ลงพื้นที่พบ นายสุวรรณ ขณะเ ข็นรถเ ข็นสภ าพเก่ามีนางสาวหนูพัฒน์ ผู้เป็นภรรย า

นั่งอยู่ เปิดเ ผยว่า ตนเองเป็นคนร้ อยเอ็ด ส่วนภรรย าเป็นคนขอนแ ก่น มาอาศัยที่อยู่ที อุบลร าชธานี หล ายสิบปีแล้ว

มีอาชี พรับจ้ างเ ข็นรถเ ข็น รับจ้ างตัดหญ้ าต ามห มู่บ้าน ข ายลูกโป่ง มีร ายได้วัน 2ร้ อย – 3ร้ อย บ. ค่ำไหนนอนนั่น

บังเอิญวันที่เก็บข วดของเก่าระหว่างทาง พบโทรศั พท์มือถือซั มซุ งแบบสัมผั ส ต กอยู่ 1 เ ครื่อง จึงได้เก็บขึ้นมาดู

พบว่าเ ครื่องยังเปิดอยู่แต่ตนเองใช้ไ ม่เป็น พอมีพลเ มืองดีเรียกให้หยุ ดเอาเสื้อกันหนาว ตนจึงได้ขอให้ช่ วยต ามหาเ จ้าของโทรศั พท์เพื่อส่งคื น

ผู้สื่ อข่ าวถาม นายสุวรรณ มีเ บอร์ติ ดต่อไหม เ ผื่อมีคนอย ากว่าจ้ างให้ไปตัดหญ้ า นายสุวรรณ บอกว่า โทรศั พท์เคยมีเป็นรุ่ นปุ่มกดแต่ต กน้ำพั ง

ตอนนี้จึงไม่มีโทรศั พท์ใช้ อาห ารการกินส่วนใหญ่จะหาเ ก็บเอาข้ างทาง เช่น ผ่ านบริเ วณทุ่งนาก็จะลงไปหาปล ามาทำเป็นอาห าร

หากทำกินไม่หม ดก็จะต ากแ ดดไว้บนหลังค ารถ เพื่อเ ก็บไว้กินในมื้ อต่อไป ด้ านเ จ้าของโทรศั พท์ เปิดเ ผยว่า เมื่อมารับโทรศั พท์คืน

เห็นเป็น 2 ส ามีภรรย า ที่เ ข็นรถรับจ้ าง ก็รู้สึ กขอบคุณและรู้สึ กว่าทั้ง 2 คน เป็นคนดี ไม่คิดเอาของคนอื่น

ไปเป็นของตัวเองทั้งที่ก็ไม่มีโทรศั พท์ใช้ ตนจึงได้ม อบเ งินน้ำใจไปให้ 1ร้ อย บ. และผลไม้จำน วนหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *