นารา อ อกมาพูดสิ่งนี้

นารา ออกมาบอก

สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะมานำเสน อเรื่องร าวของ นารา เครปกระเ ทย สำหรับเธอคนนี้ต้องบอก

เลยว่าเป็นที่รู้จักอย่ างมากในโ ลกโ ซเ ชียล และล่ าสุดเธอก็ได้ออกมาพูดถึงสาวพิมรี่พาย

เนื่องจ ากเธอนั้นได้ซื้ อกล่องสุ่ ม 1 แ สนบ าทด้วยเช่นกัน เรื่องร าวจะเป็นอย่ างไรนั้น ไปชมกันเลยค่ะ

ต้องบอกเลยว่าในปัจจุบันมีเ น็ตไ อด อลมากมายที่แ จ้งเ กิดจากโ ลกโ ซเ ชียล

และจะเห็นได้ว่าพวกเขาเหล่านี้ก็มักจะเป็นพรีเ ซ็นเตอร์ให้กับผ ลิตภัณฑ์ต่ างๆ

และจะเห็นได้ว่าพวกเขาเหล่านี้ก็มักจะเป็นพรีเ ซ็นเ ตอร์ให้กับผลิ ตภัณฑ์ต่ างๆ

หากพูดถึงเ น็ตไอด อลสาวสองที่กำลังได้รับความสนใจอย่ างมากในตอนนี้

และเธอคนนี้ก็โ ด่งดังจากการถ่ายคลิปแ กล้งคน รวมถึงข ายเ ครปด้วยค่ะ

แน่นอนว่าเธอก็คือ นารา เครปกระเ ทย หรือ อนิวัต ประทุมถิ่น

จะเห็นได้ว่าสาวคนนี้นั้นส ้ชีวิ ตอย่ างมากเลยทีเดียวค่ะทุกคนกว่าที่เธอจะมาถึงจุ ดนี้

หากย้ อนกลับไปในตอนที่เธอยังไม่โ ด่งดัง เธอนั้นเป็นเพียงเ ด็กสาวคนหนึ่งที่ฐ านะย ากจ น

ซึ่งนั่นก็ทำให้เธอได้พย าย ามทำง านอย่ างห นักเพื่อหาเ งินเ ลี้ยงครอบครัว

นอกจากนี้เธอยังเคยประกอบอาชี พต่ างๆ มาแล้วมากมายด้วยค่ะทุกคน

แต่หลังจากที่เธอได้เข้าเรียนต่อในระดั บมหาวิทย าลัย เธอก็ได้ทำง านค วบคู่ไปด้วย

โดยเธอนั้นได้มาเป็นแม่ค้ าข ายเ ครป และมีเอกลั กษณ์ที่ไม่ธ รรมดาเลยค่ะ

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งสาวอารมณ์ดีที่คอยสร้ างเ สียงหัวเร าะให้กับคนรอบข้ าง

แต่แล้วชีวิ ตของเธอก็ต้องเ ปลี่ยนไปเนื่องจ ากเธอโ ด่งดังจ นกลายเป็นไ วรั ลในโลกโ ซเ ชียล

หากใครที่ติดต ามจะเห็นได้ว่าเธอคนนี้มักจะถ่ายคลิ ปแ กล้งคนที่เดินผ่านไปผ่านมา

ซึ่งนั่นก็สร้ างเ สียงหัวเร าะให้กับผู้ที่ชมคลิ ปจำน วนมากเลยทีเดียวค่ะทุกคน

และนอกจ ากนี้ตัวเธอเองก็เริ่มมีร ายได้เข้ามาจ ากการรีวิ วสิ นค้ ามากมายเลยค่ะ

เมื่อพูดถึงแม่ค้ าสาวสุดแซ่ บ พิมรี่พาย จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาไ ลฟ์ส ดข ายสิ นค้ า

แต่การไ ลฟ์ส ดของเธอในครั้งนี้สาม ารถสร้ างร ายได้ไปกว่า 1ร้ อยล้ านบ าท ภายในเวลา 10 นาที

ซึ่งนั่นก็เป็นการข ายกล่ องสุ่ มเ ครื่องสำอ างร าคา 1 แ สนบ าท ที่กลายเป็นที่พูดถึงอย่ างมากเลยค่ะ

และนั่นก็ทำให้ตัวพิมรี่พายเองถึงกับต กใ จกับร ายได้ที่เ กิดขึ้นภายในเวลาอันร วดเร็ว

ทางด้ านนาราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สั่ งกล่องสุ่ ม และได้นำรูปภาพมาโ พสต์ลงใน เ ฟสบุ ค ตัวเองด้วยค่ะ

โดยเธอบอกว่าเธอนั้นได้สั่ งกล่ องสุ่ มเ ครื่องสำอ างไป 1 แ สนบ าท แต่ได้โ ซฟามาเพิ่มด้วย

เลยทำให้ตัวเธอคิดว่าทางพิมรี่พายนั้นส่งของมาผิ ดหม วดหรือไม่นั่นเองค่ะ

ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เรื่องของกล่ องสุ่ ม 1 แ สนบ าทกำลังได้รับความสนใจอย่ างมากค่ะ

เพราะจะเห็นได้ว่าหลายคนนั้นได้ของที่เกินร าคา 1 แ สนบ าทไปจำน วนมากเลยค่ะทุกคน ไม่เพียงแค่นั้นยังมีผู้ที่ได้รถย-นตร์ด้วยค่ะ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น