“แนท เกศริน” เปิดป มรักร้ าว

แนท เกศริน เปิดป มรักร้ าว เ ลิกสามีฝรั่ ง ครองโสดแบบเหง าๆ รอคนมาด ามหัวใจ

แนท เกศริน สต าร์ดังได้ออกมาตอบทุกประเ ด็น ตั้งแต่เรื่องความรักหลังหย่ าสามีแนท เกศริน รวมไปถึงมีผู้ชายจ นโดนเ ม้าเป็นคนข าดผู้ชายไ ม่ได้

ที่มี พีเค ปิยะวัฒน์ และ หนิง ปณิตา เป็นพิ ธีกรดำเ นินร ายการ ง านนี้บอกเลยว่า ล้ วงลึ กทุกเรื่องลั บของเธอจริงๆ โดยเธอเริ่มเล่ า

หลังจ ากกลับมาโสดอีกครั้งในรอบ 10 ปีว่า ชีวิ ตไม่ต่ างเลย เพราะตอนแต่งง านก็ใช้ชีวิ ตอยู่คนเดียว เนื่องจ ากส ามี

อยู่อเมริก าบินไปมา ปีนึงเจอกัน 2 – 3 ครั้งเอง ยิ่งโ ควิ ด ส ามีไปไหนไ ม่ได้เลย ก่อนที่เธอจะพูดถึงประเ ด็นการหย่ ากับส ามีว่า

ยื ดเ ยื้อเกือบ 4 ปี เพราะฝ่ ายชายยื้-อ  อันดั บแรกเลยเค้ารักเราแหละ แต่ถ้ามันยังหาจุดตรงกล างไม่เจอ ชีวิ ตแนทไปต่อไม่ได้

เราก็ไม่อย ากย้ ายไปอเมริก าเพราะครอบครัวเราอยู่ที่ไทย ทางโน้นครอบครัวเค้าพร้อมที่จะรับเราทั้งหมดไม่ว่าจะลูกเค้า 3 – 4 คน

เพียงแต่ว่าไปอยู่ที่โน่นเราว้าเหว่ เราเป็นผู้หญิงไทยติดครอบครัว เลยรู้สึกว่ายังหาจุดตรงกล างไม่ได้ควรจะ move จะได้แ ยกย้ ายกัน

แนทจะได้มองไปข้างหน้าต่อว่าถ้าไม่มีส ามีชีวิ ตแนทต้องทำอะไรต่อบ้าง ซึ่งยื้ อตลอ ด ขนาดว่าศ าลสั่ งหย่ าแล้ว ข่ าวออกไปแล้ว

เค้าบอกยังไม่เ ชื่อเลยว่าเค้าถูกศ าลสั่งหย่ า ซึ่งวินาทีที่เซ็นใบหย่ า ตอนนั้นทรม านมาก ตั้งแต่ที่แนทต้องให้ทน ายจัดการแล้ว

เราขอเค้าดีๆ มา 2 – 3 ปีแล้ว จ นปีที่ 4 เริ่มไม่ไ หวแล้วรอนานแล้ว และอ ายุแนทมากขึ้นอย ากจะมีอะไรที่สร้ างความมั่นคงให้ชีวิ ตแนท

เช่น อย ากจะมีบ้านซื้ อบ้าน ก็ซื้ อไม่ได้เพราะมันมีสินสมร สเพราะเราจดทะเ บียนในไทย เรารู้สึกว่าเราทำง านเ ลี้ยงตัวเราเอง

จะเอาสิ นสมร สไปแบ่งให้เค้าทำไม มันต้องมีความคิดอยู่แล้วทำง านด้วยความเ หนื่อยของเรา แถมพอหย่ าก็มีข่ าวอีกว่า ได้ทรั พย์สิ นของส ามี

แนทบอกตรงนี้เลยว่า แต่งก็ไม่มีอะไร ไปก็ไม่มีอะไร แนทยังท้าเค้าว่ามาเ มืองไทยเถอะ เดี๋ยวออกค่ าตั๋วค่ าเดินท างให้

ถ้ากลับไปจะได้เ งินกลับไปด้วย ไม่ต้องเ สียอะไรเลย เพราะตอนนั้นเค้าเ กษียณแล้ว เรารู้สึกว่าอย ากได้อิสรภ าพ

เพราะเราต้องการความมั่นคงในชีวิ ตเราทำง านเอง แต่คนมองว่าได้เ งินโ กยมาจ ากส ามี ซึ่ง แนทมองว่า มันไม่แปล กที่คนจะคิดไปเรื่อย

เพราะตัวเค้าเองไม่ได้มาสั มผั สชีวิ ตของแนท แต่พอเรามาจดทะเ บียนเปิดเ ผยทุกคนมองว่าฝรั่ งมีตั งค์มันไม่เสมอไป

เค้าเป็นสถ าปนิกที่ถูกซื้ อตัวมาช่ วงเ กษียณแล้วด้วย เค้าจะได้ง านจ็ อบบายจ็ อบ ทั้งนี้เธอยังได้เล่าตอบประเ ด็นที่บอกว่า

ซื้ อบ้านหลังใหญ่ นั้น จริงๆ ไม่ได้ใหญ่ เพราะเธอเป็นคนที่ปฏิบั ติธ รรม เธอยันยั นว่าตนเองสมรรถะมาก จริงๆ เธออยู่คอนโดก็ได้

แต่ด้วยความที่ญ าติพี่น้องเธอมา เธอส งส าร ถ้าเธออยู่คนเดียวอยู่ยังไงก็ได้ไม่ติ ดห รูไม่ติ ดแ บรนด์ ซึ่งร าคาบ้านหลังดังหกล่ าวรวมต กแต่งด้วยไม่ถึง 10 ล้ าน

โดยเธอยันยั นว่า เป็นเ งินที่เธอทำง านมาเกือบ 20 ปีในวงก าร มันต้องมีเ งินเก็บบ้าง แล้วเพิ่งมาได้พรีเ ซนเ ตอร์ 3 ปีที่ผ่านมามีแต่พรีเ ซนเ ตอร์

หมดเลยยิ งสัญญ าย าว แต่ก่อนหน้าแต่งง านยังไม่ซื้ อบ้าน เพราะจังหวะยังไม่ได้ มันไม่เ อื้ออำน วยเลย เนื่องจ ากมีญ าติพี่น้อง

ที่ค่อนข้ างไม่สาม ารถช่วยเ หลือตัวเองได้ เธอหาเ งินมาได้ก็เอาไปช่ วยเ หลือญ าติพี่น้อง มันกลายเป็นว่าเธอหาเ งินได้

เอาไปให้คนอื่นหมดเลยรอบข้าง เลยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยอาชี พของเธอ นอกจ ากนี้พิ ธีกรยังยิงคำถามเ ด็ดอีกว่า

ภู มิใจในร่ างก ายของตัวเองและโ ชว์ให้คนอื่นดูได้ ? ซึ่งเธอก็ตอบว่า ความภู มิใจในตัวของเราเอง รู้สึกว่าเรารักในด้ านความสวยความงาม

ตั้งแต่เ ด็กๆ อยู่แล้ว พอโตมามันมีเ ส้นทางไปในทางที่เราชอบได้ เราก็ทำบางคนมองผู้หญิงกล้ าเซ็ กซ ี่มากๆ ไม่ดี ซึ่งคนบางคนมองคนอื่นจ ากภายนอกโดยที่ไม่ได้ใช้สม อง ไม่ได้ใช้ใจก็ตั ดสินไปแล้

 

ข้อมูลจากรายการ คุยแ ซ่ บ โ ช ว์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *