“อาร์ต”ไม่มีกั๊กตัวเ งินตัวท องบุ กเข้าบ้าน

อาร์ต พศุตม์ บอกไม่มีกั๊ก ตัวเ งินตัวท อง บุ กเข้าบ้าน

อาร์ต พศุตม์ บานแ ย้ม พ ระเอกนักแสดงชื่อดัง บอกไม่มีกั๊ก ตัวเ งินตัวท อง บุ กเข้าบ้านเหล่ านักล่ าฝันไม่ต้องเ ก็งเ ลขเ ด็ด1/12/64 ให้เ มื่อย

ณ์ในครั้งนี้ เมื่อ อาร์ต พศุตม์ บานแ ย้ม ได้โ พสต์คลิ ป สั ตว์เ ลื้อยคล้ าน 4 เท้าอย่ าง

ตัวเ งินตัวท อง บุ กเข้าบ้านที่เ จ้าตัวที่หยิ บมือถือมาบันทึกวีดีโอขณะที่ น้องขนาดม หึมาได้อยู่ในบริเ วณบ้าน

และกำลังคล านด้วยความเร็วออกไปจ ากบ้านของนักแสดงดัง ง านนี้ อาร์ต พศุตม์ จึงหยิ บคลิ ปวีดีโ อดังกล่ าวมาให้ชมกันอย่ างไว

พร้อมกับช ี้มู ลบอกเ ลขเ ด็ดจำน วน 3 ชุด ชุดละ 2 ตัว ซึ่งเป็นเ ลขที่บ้ าน พร้อมแ คปชั่ นบอกว่าเ ลขง วดนี้

บอกเลยว่าเ ลขเ ด็ด1/12/64 ไม่ต้องเ ก็งกันเอง ไม่ต้องส อบถามให้เ หนื่อย เพราะเ หตุก ารณ์ ตัวเ งินตัวท องเข้าบ้านอาร์ต พศุตม์นั้น

พ ระเอกนักแสดงชื่อดั งได้บอกอย่ างหมดเ ปลือกเ ผื่อคนที่ชอบเ สี่ยงโ ชคกับ ผลสล ากกินแบ่งรั ฐบ าล เ ลขเ ด็ดง วดวันที่ 1/12/64 ว่า

“ง วดนี้ มาจ ากบ้าน 9-4 ข้ามมาบ้าน 9-5 ออกไป บ้าน9-6 ต่อ ตัวใหญ่ นึกว่า จ ระเข้” สำหรับ ตัวเ งินตัวท อง หรือ ตัวเ-หี้ย

นั้นเป็นสั ตว์เ ลื้อยคล านที่มักถูกจั-บมาเ ชื่อมโ ยงกับความเ ชื่อด้านโ ชคล าภว่า จะส่งผลดีต่อเ จ้าของบ้าน เ งินท องจะไ หลมาเทมา

หรือได้เ งินมาโดยไม่รู้ตัว นั่นร วมไปถึงการเ สี่ยงโ ชคด้วย อย่ างไรก็ต าม ต ามส ถิ-ติของคนที่ชอบเ สี่ยงด วงแล้ว บ้านเ ลขที่

ที่เ จ้าตัวเ งินตัวท อง เข้าไปเ หยียบเล่นนั่นจึงเป็นตัวเ ลขที่ถูกหยิ บมาเ สี่ยงมากที่สุด

ซึ่ง อาร์ต พศุตม์ ก็เขียนชัดเจ น ถึงเ ลขบ้านที่สั ตว์เ ลื้อยคล านตัวดังกล่ าวได้ไปประทั-บร อยมา

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *