ส่ องทะเ บียนรถน ายกฯ

ส่ องทะเ บียนรถน ายกฯ ลงพื้นที่วังนาคินทร์ คำชะโนด เ ลขเ ด็ดวันนี้ 1/12/64

วันนี้ (1 ธ.ค. 64) น ายกรั ฐมนตรี และรั ฐมนตรีว่าการกระทร วงกลาโ หม มีกำนดการจะลงพื้นที่

จ.อุดรธานี เพื่อติดต ามแ ผนการเปิดเ มือง “อุดร พลัส โมเ ดล” เพื่อเป็นการตร วจความพร้อม

สำหรับการเปิดเมืองรับนักท่องเ ที่ยว ต ามนโยบายของรั ฐบาล ทั้งนี้ มีร ายงานว่าในการลงพื้นที่

จ.อุดรธานีครั้งนี้ จะเดินทางไปยังวัดเกษรศี ลคุณ (วัดป่ าบ้านต าด) ต.บ้านต าด อ.เมืองอุดรธานี

จ.อุดรธานี เพื่อกร าบนมั สการพ ระราชวชิรธ รรมาจ ารย์ (หล วงพ่อสุธ รรม สุธัมโม) เ จ้าอาว าส

วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่ าบ้านต าด) และพ ระราชภ าวนาวชิรากร (หล วงพ่ออินทร์ถว าย สันตุสสโก)

เ จ้าอาว าสวัดอุดมมงค ลวนาราม (วัดป่ านาคำน้อย) จ ากนั้นติดต ามความก้าวหน้าพิพิ ธภั ณฑ์

ธ รรมเ จดีย์พ ระธ รรมวิสุทธิมงค ล (หล วงต ามหาบัว) ซึ่งเป็นอนุสร ณ์สถานที่บรรจุอั ฐิธ าตุและ

เ ครื่องอั ฐบริข ารของหล วงต าพ ระมหาบัว ญ าณสัมปั นโน ก่อนที่ในช่วงบ่าย จะเดินทางไปยัง

แหล่งท่องเ ที่ยวศั กดิ์สิ ทธิ์ “วั-งนาคินทร์ คำชะโนด” ซึ่งเป็น 1 ใน 6 อำเภอนำร่ องในการเปิด

ท่องเ ที่ยวภายใ ต้แผนเปิดเ มือง “อุดร พลัส โมเดล” ซึ่งมีร ายงานว่านายกฯ จะใช้รถโตโยต้ า

อัลพา ร์ด สีดำ เ ลขทะเ บียน กว 5-4-4-5 อุดรธานี

ง านนี้เป็นที่จับต ามองบรรดาค อห วย เนื่องจาก “วังนาคินทร์ คำชะโนด” เป็นสถานที่ศั กดิ์สิ ทธิ์

ที่นักเ สี่ยงโ ชคมักจะเดินทางไปกร ทาบไว้สั กการะ งานนี้ค อห วยจึงไม่พล าดเฝ้ าจับต า

ทะเ บียนรถนายกฯไว้ สำหรับเป็นแนวทางเ ลขเ ด็ดง วดนี้ 1/12/64

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *