อ าลัยหม อแม็ค

ปิดตำน านคนดี สิ้ น หม อแม็ค นพ.จเด็ด ผอ.รพ.ชุมพลบุรี หั วใจล้ มเ หลว

วันที่ 30 พ.ย.  เ พจเ ฟซบุ๊กแฟนเ พจโ รงพย าบาลชุมพลบุรี ได้โ พสต์ข้อความไว้อ าลัย นพ.จเ ด็ด ดียิ่ง หรือ หม อแม็ค

ผู้อำน วยการโ รงพย าบาลชุมพลบุรี ซึ่งเ สียชีวิ ตด้วยหั วใจล้ มเ หลว โดยระบุว่า อ าลัยยิ่งท่านผู้อำน วยการ รพ.ชุมพลบุรี นพ.จเ ด็ด

ดียิ่ง ได้จ ากพวกเราไปด้วยหัวใจล้ มเ หลว เมื่อคืนนี้ท่านบริจ าคร่ างกายให้ รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแ ก่น มีพิ ธีรดน้ำศ-พ

ที่วัดกล างชุมพลบุรี วันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ มีช าวเ น็ตต่ างเข้าไปร่วมแสดงความอ าลัยเป็นจำน วนมาก

พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมด้วยว่า สิ้ นแล้วตำน านหม อคนดีของคนชุมพลบุรีนามหม อแม็ค นายแ พทย์จเ ด็ด

ดียิ่ง ส าธุขอสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์นำพาท่านสู่สร วงสว รรค์มีความสุ ขในสัมปร ายภ-พค่ะ

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น