มันคือคันคลองส่งน้ำง บ8ล้ าน

เเจงเเล้ว ถนนลาดย างหายกล างทุ่งนาไม่ได้เป็นถนน มันคือคันคลองส่งน้ำ ง บ8ล้ าน

กร ณีประเ ด็นที่สร้ างกระเเ สวิพ ากษ์วิจ ารณ์กับถนนลาดย าง ติดเสาไ ฟโซล าร์เ ซลล์ โ ผล่กล างทุ่งนาที่ยโสธร โดยชาวบ้าน ต.ฟ้าหย าด อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร

ร้ องเรียนการก่ อสร้ างถนนลาดย างพร้อมระบบไ ฟส่องสว่างโซล าร์เ ซลล์ และไปสิ้ นสุดบริเ วณทุ่งนาซึ่งเป็นทางตันสัญจ รไปต่อไ ม่ได้

ล่ าสุดรู้สาเ หตุถนนห ายกล างทุ่งนาเเล้ว จ ากนั้นแ ขวงทางหล วงชนบ ทยโสธร โดย นายเกรียงไกร เมืองโคตร ผอ.ขทช. ยโสธร

ได้ออกมาช ี้เเจงว่า ต ามที่ กรมทางหล วงชนบ ทได้รับการประส านงานจ าก ปปช.จังหวัดยโสธร ว่ามีประชาช นในพื้นที่

บ้านเหมือ ด ต.ฟ้าหย าด อ. มหาชนะชัย จ.ยโสธร ร้ องเรียนการก่ อสร้ างถนนพร้อมติดป้ายจำกั ดน้ำห นักของกรมทางหล วงชนบ ท

ต ามประเ ด็นข่าว “สร้ างให้ใครใช้” นั้น กร มทางหล วงชนบ ท โดยแ ขวงทางหล วงชนบ ทยโสธรได้ออกตร วจส อบสถานที่ร่วมกับ ปปช.

จังหวัด ปร ากฎว่าถนนดังกล่าวมิใช่ถนนในโครงข่ ายของแ ขวงทางหล วงชนบ ทยโสธร แต่ได้มีการนำป้ ายจำกั ดน้ำหนั กรถบรรทุก

ไปติดในโ ครงการ โดยติดตั้งป้ ายต ามแบบม าตรฐานของกร มทางหล วงชนบ ท ดังนั้นแ ขวงทางหล วงชนบ ทยโสธรได้ประส านสำนักง านชลประท านที่ 7

กร มชลประทานซึ่งเป็นผู้รับผิ ดชอบโ ครงข่ ายถนนต ามที่ปร ากฏในข่ าวให้ดำเ นินการแ ก้ไข เพราะหากมิใช่ถนนของกรมทางหล วงชนบ ท

ทางโ ครงการจะนำป้ ายดังกล่าวไปติดตั้งมิได้ เพราะอาจจะสร้ างความสั บสนและสร้ างความเข้าใจผิ ดให้กับประชาช น

ความคื บหน้าล่ าสุด เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ผู้อำน วยการโ ครงการส่งน้ำและบำรุงรักษ าชีล่ างและเซบายล่ าง

สำนักง านชลประท านที่ 7 พร้อมด้วยนายเ ชิดชัย มาลั ย หัวหน้าฝ่ ายวิศวก รรม นายรุ่งสุริยัน ฉ่ำเ พชร หัวหน้าฝ่ ายช่ างกล

นายพงษ์พิศ ไชยศรี หัวหน้าฝ่ ายส่งน้ำและบำรุงรักษ าที่ 1 นายชัยวิทย์ ทาท อง วิศวกรชลประท านปฏิบั ติการ ร่วมลงพื้นที่สำร วจ

และช ี้แจงข้อเ ท็จจริงในการก่ อสร้ างถนนลาดย างเลียบคล องชลประท านในพื้นที่บ้านเหมือด ตำบลฟ้าหย าด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ว่า

จุดดังกล่ าวไม่ได้เป็นถนนแต่เป็นคันคล องส่งน้ำสาย MC-2L-7L ของสถานีสู บน้ำ P.5 ได้รับง-บประมาณก่ อสร้ างต าม พรบ. ปี พ.ศ.2564 วงเงิน 8ล้ านสี่แ สนบ.

ระยะทาง 1.816 กิโลเ มตร เป็นง านจ้ างเหม าทั้งโ ครงการ ซึ่งโ ครงการฯ ได้เสนอแผนง านปรั บปรุ งคันคล องส่งน้ำ สถานีสู-บน้ำ P.5 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 (ไทยนิยมยั่งยื น)

โดยโ ครงการฯ ดังกล่าวเป็นการปรั บปรุงคันคล องส่งน้ำจ ากหินลูกรังเดิมให้เป็นลาดย าง เพื่อให้ช าวบ้านและเ กษตรกรใช้เป็นทางสัญจ ร

เป็นทางเ ชื่อมเข้าสู่ชุมช นหรือใกล้ตัวเมืองมากที่สุด และจะได้ใช้ข-นถ่ายสินค้ าทางการเ กษตรได้สะด วกยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับง บประมาณบางส่วน

และได้เ สนอขอรับง บประมาณในภาพรวมของสถ านีสู-บน้ำ P.5 ในปี พ.ศ.2566 เพื่อให้เ ชื่อมโ ยงกับคล องสายหลั ก

หากได้รับง-บประม าณจะสาม ารถสัญจ รได้ทั้ง 3 ห มู่บ้าน ได้แ ก่ บ้านนาอุดม บ้านเหมือ ดและบ้านคูสองชั้น ตำบลฟ้าหย าด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ทั้งนี้นายวิทวัฒน์ วันทนียกุล ยืนยั นว่าการก่ อสร้ างดังกล่าว เ กษตรกรและร าษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์เป็นอย่ างมาก

เพิ่มความเจริญสู่ชุมช น และหากได้รับง บประมาณต ามแผนง านในส่วนที่เหลือ จะช่ วยสร้ างความมั่ นคงด้ านการเ กษตร สร้ างความมั่งคั่งให้กับเ กษตรกร

ต ามเ จตนารมณ์และนโยบ ายของกร มชลประท าน และกระทร วงเ กษตรและส หกรณ์ ที่ได้วางไว้ต่อไป

 

ขอบคุณ:โ ครงการชีล่ างและเซบ ายล่าง แ ขวงทางหล วงชนบ ทยโสธร

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น