เ ครียดแ พ้เลือกตั้งตั ดสินใจจบชีวิ ตตัวเอง

ผู้สมั คร น ายกอบต. ห้วงน้ำขาว เ ครียดแ พ้เ ลือกตั้ง ตั ดสินใจจบชีวิ ตตัวเอง

วันที่ 29พ.ย. ร.ต.อ.สิ ทธชัย สายศร ร้ อยเ วร สภ.อ่าวช่ อ จ.ตราด ได้รับแ จ้งเ หตุมีคนผู กค อต าย ภายในบ้านพัก บ้านแ หลมโป๊ะ

ต.ห้วงน้ำขาว อ.เมือง จ.ตราด หลังรับแ จ้งจึงเดินทางไปตร วจส อบยังที่เ กิดเ หตุ พร้อมด้วยเ จ้าหน้าที่ตำร วจพิสู จน์หลักฐ านจังหวัดตราด

แ พทย์เ วรโ รงพย าบาลตราด และเ จ้าหน้าที่ก ู้ภั ยจังหวัดตราด ที่เ กิดเ หตุเป็นบ้านพักต ากอากาศติดริมทะเล มีช าวบ้านที่ทราบเ หตุก ารณ์

ต่ างเดินทางมาดูเ หตุก ารณ์กันเป็นจำน วนมาก ภายในบ้านพบศ-พนายสุทัศน์ ปัญจะกู ล อ ายุ 62 ปี ผู้สมั คร “เ ลือกตั้ง”

น ายกอ งค์การบริห ารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว (น ายก อบต.ห้วงน้ำขาว) ใช้สายเ บลท์ผู กค อกับค านหลังค าจ นเ สียชีวิ ต

ทั้งนี้ เมื่อตร วจสอบบริเ วณโดยรอบ ไม่พบสิ่งใดผิ ดปกติ เ จ้าหน้าที่จึงนำศ-พผู้เ สียชีวิ ต ลงมาให้แ พทย์ทำการตร วจส อบ

เบื้องต้นไม่พบร่ องร อยการถูกทำร้ าย จ ากการตร วจส อบต ามร่ างก าย พบจดหม ายล าต ายอยู่ในกระเป๋าเสื้อ

โดยมีข้อความสั่ งเ สียลูกหล าน และทิ้ งท้ายด้วยประโยค การเ ลือกตั้งไม่เป็นธ รรม นอกจ ากนี้ภายในบ้าน ไม่พบร่ องร อยการรื้ อค้นแต่อย่ างใด

จากการส อบถาม นายเจษฎา กิตติยศั กดิ์ ผู้ใหญ่บ้านห มู่ 1 และเป็นลูกเ ขยผู้เ สียชีวิ ต ให้การว่า ผู้เ สียชีวิ ตได้มาลงสมั ครรับเ ลือกตั้ง

เป็น น ายก อบต.ห้วงน้ำขาว โดยมีผู้ลงสมั ครรับ “เ ลือกตั้ง” น ายก อบต. ทั้งหมด 3 ร าย แต่หลังจ ากเปิดให้ช าวบ้านลงคะแ นน และเมื่อนับคะแ นนเสร็จ

จึงพบว่าผู้เ สียชีวิ ตแ พ้การเ ลือกตั้ง ทำให้ผู้ต ายเริ่มมีอาก ารเ ครียด กระทั่ งช่วงเย็นวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา ผู้ต ายได้เ งียบห ายไป ญ าติๆ

จึงได้ช่ วยกันออกต ามหา กระทั่ งมาพบว่าผู กคอเ สียชีวิ ตดังกล่ าว ส่วนสาเ หตุนั้นค าดว่าน่าจะมาจ ากเรื่องก ารเมือง เพราะนายสุทัศน์

แ พ้การเ ลือกตั้ง โดยได้คะแ นนมาเป็นอันดั บ 2 แ พ้อันดั บ 1 เพียง 52 คะแ นนเท่านั้น อย่ างไรก็ต าม ภายหลังเ จ้าหน้าที่ตำร วจทำการตร วจส อบบริเ วณ

โดยรอบ และเก็บหลั กฐ านต่ างๆ เป็นที่เรียบร้ อยแล้ว จึงได้นำศ-พนายสุทัศน์ ส่งไปยังโ รงพย าบาลตร าด เพื่อผ่ าพิสู จน์อีกครั้ง ก่อนที่จะม อบศ-พให้ญ าตินำไปบำเ พ็ญกุศ ลทางศ าสนาต่อไป

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น