เปิ้ลไม่ต้องเล่นละครก็มีกิ นไปทั้งชีวิ ต

อาณาจั กรเก่า เปิ้ล จารุณี

ไม่ต้องเล่นละครอีก ก็มีกินไปทั้งชีวิ ต บ้านพักริมน้ำที่คลองแคว ‘เปิ้ล จารุณี’ ขึ้นแท่นมาดามสมุทรสาคร

เปิ้ล จารุณี สุขสวัสดิ์ นางเอกในตำน านเจ้าของฉาย า ราชินีจอเ งิน ได้เปิดธุsกิจบ้านพักริมน้ำที่คล องแควอ้อม อัมพวา ซึ่งเป็นบ้านพักสไตล์วินเ ทจในชื่อ จารุณี ริเวอร์วิ วว์

บรรย ากาศร่มรื่นและเหม าะแ ก่การพักผ่ อนทุกมุมจริง ๆ หนึ่งในนั้นก็เห็นจะเป็นทางด้ านของนักแสดงชื่อดั งวั ย 59 ปี

อย่ างตำน านนางเอกเจ้าของฉาย า ดาราท อง ราชินีจอเ งิน ราชินีนักบ ู๊ ของวงการบันเทิงบ้านเรา

โดยธุรกิ จล่ าสุดที่เจ้าตัวลงทุ นไปก็คือการทำบ้านพักริมน้ำที่มีชื่อว่า จารุณี ริเวอร์วิ วว์  ซึ่งเป็นที่พักสไตล์บ้านเก่า

ตั้งอยู่บริเ วณคล องแควอ้อม อัมพวา หนึ่งในสถานที่ท่ องเ ที่ยวของบ้านเรา ทั้งนี้หากใครที่สนใจอย ากจะใช้บริก ารก็สาม ารถเข้าไปดูรายละเอียดที่แฟจเ พจ

จารุณี ริเวอร์วิ วว์ กันได้เลย ก่อนจะเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิง จารุณี สุ ขสวัสดิ์เคยทำง านในสวนสนุกแฮปปี้แ ลนด์

(คล องจั่น บางกะปิ) ทำหน้าที่จำหน่ ายบั ตรผ่ านประตูและเ ครื่องดื่ ม บางโอกาสก็แสดงเป็นสโ นว์ไวท์ในขบ วนพาเ หรดของส วนสนุก

และยังเคยหาร ายได้พิเ ศษด้วยการทำง านรับจ้ างเป็นจั บกังและคนง านก่ อสร้ างเพื่อส่งเ สียตนเองให้มีโอกาสได้เรียนหนั งสือ และหาตั งค์ส่งให้ครอบครัว

นับเป็นตัวอย่ างที่ดีและเป็นแบบอย่ างอันงดง ามที่ดาราวั ยรุ่นคนหนึ่งในยุ คนั้นพึงมีให้กับเย าวช นและสังค มไทย และเป็นดาราที่อยู่ในด วงใจทุกคน

ถือเป็นก้าวแรกๆ ในวงการบันเทิงที่คนไทยทั้งประเทศรักและศรั ทธาจารุณี สุ ขสวัสดิ์ เด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ คนหนึ่งที่สาม ารถ

เป็นแบบฉบั บหรือไอด อล ในด วงใจให้กับคนในสังค มได้เป็นอย่ างดี แน่นอนว่าเมื่อวันเวลาผ่านไป เราก็ยังคงได้เห็นผลง านของเธออยู่

แม้ระยะหลังเธอจะรับบทคุณแม่ในละครต่ างๆ แต่ความสาม ารถในการแสดงก็ยังคงโ ดดเด่นเหมือนในอดี ต

ในด้ านชีวิ ตส่วนตัวของเธอนั้นหลายๆ คนอาจไม่ทราบว่าเธอคือคนสมุ ทรสงคร าม และบ้านของเธอที่เราเปิดให้เห็นความสวยงามนั้นก็คือบ้ านไม้ริมคล องหลังใหญ่

ในจังหวัดบ้านเ กิดของเธอเอง ใครที่ชื่นชอบบรรย ากาศริมคล อง ในวิ ถีช าวบ้าน รอบบ้านมีสวน ชาวบ้านในย่ านนั้นยังคงมีการพายเ รือสัญจ ร ค้ าข ายกันไปมา

นอกจ ากบ้านไม้หลังใหญ่นี้จะเป็นบ้านของเธอแล้ว บ้านหลังนี้ยังเปิดเป็นที่พักให้กับนักท่องเ ที่ยวที่สนใจ

และต้องการพักผ่ อนแบบใกล้กรุงเ ทพฯ หากใครสนใจสาม ารถเข้าไปชมร ายละเอียดได้จ ากเ พจจ ารุณี ริเวอร์วิ วว์

จารุณี สุ ขสวัสดิ์ มีง านหลั่ งไ หลเข้ามามากมายจ นได้ชื่อว่าเป็น นางเอกคิ วท อง สาม ารถแสดงได้ทุกบทบ าททั้งชีวิ ต

บ ู๊ ตลก แ ก่น เปรี้ยว ซ-นและได้รับความนิยมสูงสุดในยุ คนั้น เนื่องจ ากจารุณีมีรัศมีความเป็นสุดยอ ดดารา แสดงภาพยนตร์เป็นธ รรมช าติ

มีฝ ีมือและเ สน่ห์ ในการแสดงที่แ พรวพร าว หาตัวจั บได้ย าก ไม่ว่าจะเป็นสีหน้าท่ าทาง แววต า อ ารมณ์และความรู้สึก

ภ าพยนตร์ของเธอทำตั-งค์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภ าพยนตร์ฟ อร์มเล็กหรือฟ อร์มใหญ่

ถึงขนาดมีการการันต ีว่าถ้าหนั งเรื่องไหนได้จารุณีเป็นน างเอกแล้ว รับรองไม่มีไม่รอ ดอย่ างแน่นอน

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *