หญิงชร ารับจ้ างตัดอ้อยไ ร้ลูกหล านดูแล

 บี บหัวใจ หญิงชร า ออกรับจ้ างตัดอ้อย ท่ามกล างแดดร้ อนจัด ลั่ นลูกหล านไปไหนหมด

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องร าวที่บี บหัวใจใครหลายคนเป็นอย่ างมาก เมื่อผู้ใช้เ ฟซบุ๊ กร ายหนึ่งได้มีการแ ชร์ภาพหญิงวั ยชร าร ายหนึ่ง

ที่กำลังออกมารับง านตั ดอ้อย ทำง านหาเ งินเ ลี้ยงชี พในปั้ นปล ายของชีวิ ต จ นเ กิดคำถามในโ ซเ ชียลว่าอ ายุขนาดนี้แล้ว

ทำง านต้องออกมาง านที่ย ากลำบ ากขนาดนี้ แล้วลูกหล านไปไหนกันหมด ซึ่งเมื่อภาพดังกล่ าวถูกเ ผยแ พร่ออกไป ได้รับเ สียงวิพ ากษ์วิจ ารณ์

อย่ างมากในโลกออนไ ลน์ หลายคนรู้สึกสะเ ทือนใจกับภาพที่เห็น พร้อมถามว่าลูกหล านไปไหน ถึงปล่อยใครคุณย าย

ต้องมารับจ้ างทำง านแบบนี้ แทนที่จะได้พักผ่ อนอยู่บ้าน เพราะคุณย ายอ ายุมากแล้ว นอกจ ากนี้ยังมีการถามถึงหน่ วยง านที่เ กี่ยวข้อง

อย ากให้เข้ามาช่วยเ หลือคุณย ายอีกด้วย อย่ างไรก็ต าม ได้มีช าวเน็ตร ายหนึ่งออกมาเ ผยข้อมู ลว่า คุณย ายท่านนี้ชื่อว่า นางอวน เ ฉียดไปสง

อาศั ยอยู่บ้านเ ลขที่ 98 หมู่ 5 ตำบลห ายโ ศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งย ายใช้ชีวิ ตอยู่กับหล านสาวอ ายุ 22 ปี และต้องเ ลี้ยงลูกน้อยวั ย 10 เดือนอีกด้วย

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น