“ลุงพล”เ ครียดหนั ก

ลุงพล เปิดใจ เ ครียดหลังรู้ทน ายตั้มขอถ อนตัว ช ี้โทรหา 3 ครั้ง แต่ไ ม่มีใครรับ

จ ากกรณีทน ายตั้ม ษิทรา เ บี้ยบังเ กิด ทน ายความชื่อดังออกมาประก าศขอโ บกมือล าไม่ทำค-ดของนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล

กับนางสาวสมพร หล าบโพธิ์ หรือ ป้าแต๋น คนดั งแห่งบ้านกกกอก จ นเป็นปริ ศนาว่าสาเ หตุเป็นเพราะเรื่องใดกันแน่

ล่ าสุดทาง ลุงพล ไปออกมาเปิดใจอีกครั้งหลังตนไ ลฟ์สดไปเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 64 โดยยอมรับว่าหลังจากทน ายตั้ม

ออกมาประก าศถอ นตัว ตนก็มีความกั งว ล โดยเฉพาะเรื่องการหาเ งินในการจ้ างทน ายความ ส่วนตนก็ยังยื นยันว่าไม่ทราบเ หตุผล

ของการถอ นตัว เนื่องจ ากก่อนจะประก าศถ อนตัว ตนไม่ได้มีการคุยกับทน ายตั้มเลย ตั้งแต่กลับไปจ ากวันที่ขึ้นศ าล

วันนี้ลุงได้โทรศั พท์หาทน ายตั้ม 3 รอบ เพื่อส อบถามเรื่องที่เ กิดขึ้น แต่ไม่สาม ารถติ ดต่อได้ ลุงยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่มีวี่แ ววเลย

ก็เ ครียดบ้างครับ แต่ต้องอยู่กับธ รรมช าติ ส่วนตัวยืนยั นว่าไม่เ กี่ยวกับที่มีการเห็นพย านหลักฐ านบนศ าล ลุงไม่ทราบว่าเ กิดจ ากอะไร

จ ากนี้ต้องขอดูเรื่องการหาทน ายใหม่ รวมทั้งต้องมีโอกาสคุยกับทน ายตั้มก่อน จึงจะมีความชัดเ จน ซึ่งลุงไม่รู้จริงๆ

ว่าทน ายตั้มถ อนตัวจ ากสาเ หตุอะไร ด้ านนางสาวสาวิตรี วงศ์ศรีชา แม่ของน้องชมพู่ กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่มีความชั ดเจนมาก

นอกจ ากกระแ สโ ซเ ชียลฯ ที่กำลังพูดถึงกัน ตนก็ยังไม่มั่นใจและยังไม่ได้คุยกับต าช าญและย ายสมควร ส่วนในความคิดของตนมองว่า

ทน ายตั้มเป็นคนฉล าด หากถอ นตัวจริงอย่ างน้อยตนขอขอบคุณที่ย อมถ อย เพื่อจะให้พื้นที่น้องชมพู่

ได้เรียกร้ องความเป็นธ รรมนอกจ ากนี้ ตนก็ยังไม่ได้คุยกับนายอั จฉริยะ เพราะการถ อนตัวที มทน ายจำเ ลยยังไม่ชั ดเจน

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น