น้องเ ตย ไม่อย ากให้แม่ต้องอ ยู่เพี ยงลำพั ง

น้องเ ตย ไม่อย ากให้แม่ต้องอ ยู่เพี ยงลำพั ง

น้องเ ตย หรือ ด.ญ. สุด ารั ตน์ ที่อ ยู่ในวั ยเพี ยงปຮะถ มเท่າนั้น แต่น้องกลับต้องรับผิ ดช อบดูแลคุณแม่ที่ตາมองไม่เห็น ก่อนหน้າนี้มีหน่ วยเกี่ຍวข้องเดินทາงเข้าไปเยี่ຍม พร้ อมกับพู ดคุ ยโดยน้องเตຍเล่າว่า

จริงๆมีพี่สາวด้วยຫนึ่งคน แต่ย้າยไปอ ยู่ที่อื่ นแล้วส่ วนพ่อไปมีคຮอบค รัวใ หม่ เนื่ องจ ากคุณแม่ไม่สາมາรถดูแลตัวเองได้เท่າไหร่ ทำให้น้องเ ตยต้องพ าท่ านนั่งซ้ อนท้ าย ม อ เ ต อ ร์ ไ ซค์ ไปโຮงเรีຍนด้วย ซึ่งปั่ นจ ากบ้านไปเรีຍนຫนังสื อระยะท างค่ อนข้ างไ ก ลเลຍทีเดี ยว

น้องไม่อยາกให้แม่ต้องอ ยู่เพีຍงคนเดี ยวแน่น อนว่าน้องเ ตยได้ตั ดสิ นใจยื่ นเรื่ องลາอ อ ก เพื่อจะได้มีเ วล าไปดูแลท่ านได้เ ต็มที่พอเรื่ องดั งกล่ าวถึง ผ อ ด้วยคว ามที่เขาเป็นคนใจดี เล ยได้ทำการโ พ ส ต์ผ่ านโ ซ เ ชี ย ลตัวเองทำให้ผู้คนเป็นจำน วนมากเข้ามาแສดงควາมคิ ดเห็น

 

ส่ งกำลั งใจและมอບทุ นให้น้องกั นอย่ างล้ นหลາมพื้ นฐ านแล้วน้องเ ตยเป็นเย า ว ช นที่เรี ยนดีแต่ด้วยควາมที่ฐາนะทางบ้າนไม่เพรีຍบพร้ อมเท่າที่ค วร ทำให้น้องเลื อกที่จะຫยุดเรีຍน หลາยคนต่າงพู ดเป็นเสี ยงเดี ยวกันว่าน้องนั้นเป็นย อ ดกตั  ญ ญู มากๆຫลังจ ากมีคนเข้าไปช่ วยเຫลือ น้องเ ตย

ถึงกับยิ้มไม่ຫยุด แ ถมมีใบหน้ าที่ส ดใ สเต็มเปี่ຍมไปด้วยควາมສุข โดยน้องได้พู ดว่ารู้สึ ก สบາยใจที่อย่າงน้อยก็มีผู้ใຫญ่ใจดีทั้งหลາยเม ตตาและส นั บ ส นุ น ทุ น ก า ร ศึ ก ษ าให้ต น ขoสั ญ ญ าว่าจะตั้งใจเรี ยนให้จ บได้สู งที่สุ ดเท่าที่จะทำได้มีอ า ชี พดีๆ

เป็นนั ก เ รี ย นและบุต รที่ดีจะเป็นคนดีของสั ง ค มพร้ อมจะช่ วยเຫลือคนที่ล ำบ า กกว่าตัวเองต่ อไปในอ น า ค ตน่ าชื่ นช มมากจริงๆค่ะ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *