มั นคือซ ากฟอสซิลงูยั กษ์ใหญ่

ช าวบ้านขุ ดพบซ ากวั ตถุประหล าด คล้ ายฟ อสซิลงูยั กษ์

สำนักข่ าวซินหัวประจำนครคุนหมิงร ายงานว่ามีการเ ผยแ พร่ภาพวั ตถุคล้า ย  ฟอสซิลมังก ร ที่ขุ ดพบบริเ วณริมแม่น้ำเล็กๆ ในหมู่บ้ านเหล าฉ่ าง

ตำบลผิงซ่ าง อำเภอเจิ้นสยง นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน ซึ่งได้รับความสนใจจากช าวเน็ตเป็นอย่ างมาก

มีการเ ผยแ พร่ภาพวั ตถุคล้ าย ฟอสซิลมังก ร ที่ขุ ดพบบริเ วณริมแม่น้ำเล็กๆ ในหมู่บ้ านเหลาฉ่ าง ตำบลผิงซ่ าง อำเภอเจิ้นสยง นครคุนหมิง

มณฑลยูนนาน ซึ่งได้รับความสนใจจากช าวเน็ตเป็นอย่ างมาก จากนั้นได้มีผู้เ ชี่ยวช าญออกมาเ ผยว่า มันไม่ใช่ ฟอสซิลมังก ร

อย่ างที่เข้าใจกัน แต่เป็นส่วนลำต้นของซ ากดึกดำบ รรพ์ของไม้ที่กล ายเป็นหิน ซึ่งเป็นพื ช ชนิดหนึ่งในไ ฟลัมไลโคไฟต า

ที่มีชีวิ ตอยู่ในปล ายยุ คเ พอร์เ มียน  เมื่อ 250 ล้ านปีก่อน จ ากภ าพเ ผยให้เห็นชิ้ นส่วนที่มีความย าวประมาณ 130 ซม.

เ ส้นผ่ าศู นย์กล างย าว 17 ซม. มีสีดำและแข็ง ส่วนของ เ กล็ด มีผิวเรียบและเรียงตัวกันอย่ างเป็นระเบียบ จึงทำให้ช าวบ้านบางคนเ ดาว่า

มันเป็นฟอสซิลของงูหล ามยั กษ์ บ้างก็บอกว่ามันคือ  ฟอสซิลมังก รศ.เฝิ งจัว อาจ ารย์พิเ ศษห้องปฏิบั ติการหลักสั ตว์

และพื ชดึกดำบ รรพ์ศึกษ าระดั บปริญญ าเ อกของ ม.ยูนนาน อธิบายว่า สิ่งที่ช าวบ้านขุ ดพบนั้นเป็นซ ากดึกดำบ รรพ์ของไม้กล ายเป็นหินที่พบได้ทั่วไป

เป็นพื ชชนิดหนึ่งในไ ฟลัมไลโ คไฟต าที่สู ญพั นธุ์ไปแล้ว และเคยอยู่ในยุ คค าร์บอนิเ ฟอรัส และยุ คเพอร์เ มียน จึงนับว่ามีความสำคัญต่อโลก

ในฐานะซ ากพื ชที่ตกตะก อนและกล ายเป็นถ่ านหิน โดยซ ากดึกดำบ รรพ์ไม้กล ายเป็นหินนี้ มีอ ายุร าว 350 – 250 ล้ านปีก่อน

อยู่ในยุ คค าร์บอนิเ ฟอรัส และยุ คเ พอร์เ มียน สาม ารถเจริญเติบโตได้จ นมีลักษณะสูงใหญ่ อาจสูงได้เกือบ 50 เมตร

เมื่อใบร่ วงโ รยแล้ว ผิวของลำต้นจึงทิ้งร อยต าของต้นไม้เอาไว้ ทำให้มีลักษณะคล้ ายกับเ กล็ดปล าและงู

ที่มา:China Xinhua News

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น