เปิดตำน านประวัติงูกล ายเป็นหิน

ถ้ำนาคา เปิดตำน านความศั กดิ์สิ ทธิ์แห่งภูลังกา ประวัติ งูกล ายเป็นหิน

“ถ้ำนาคา” ดินแ ดนที่รอการค้นพบ หนึ่งในสถ านที่ท่องเ ที่ยว จ.บึงกาฬ การเข้าสั กการะสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์นั้นต้องจองคิ วล่-วงหน้า ผ่านระบ บ แ อพพลิเคชัน

บทความนี้เป็นความเ ชื่อส่วนบุคค ลโปรดใช้วิจ ารณญ าณ วันนี้เราจะพาไปย้อนตำน าน ถ้ำนาคา ที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้

เกาะดอนแ ก้ว เกาะดอนโ พธิ์ เกาะลอยน้ำ อุทย านแห่งช าติภูลังกา ภายในถ้ำจะพบกับหินคล้ ายงู หรือ ตำน านงูกล ายเป็นหิน

แล้วพ่อปู่ ปู่อือลื อคือใคร พร้อมกับวิธีบูช าปู่อือลื อ พบกับคำตอบได้ในบทความนี้ค่ะ
“ถ้ำนาคา” เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่

อุทย านแห่งช าติภูลังกา อำเภอบึงโขงหล ง จังหวัดบึงกาฬ รอยต่อระหว่างจังหวัดบึงกาฬ – นครพนม

จุดเด่นของถ้ำนาคา คือ ภายในถ้ำจะพบกับหิน ที่มีรูปร่ างคล้ ายกับงูยั กษ์หรือลำตัวของพญ านาค มีลักษณะเหมือนเ กล็ดของงูขนาดใหญ่

ซึ่งในทางธรณีวิทย า เ กิดจากหินบนพื้นผิวโลกผ่านการเ ปลี่ยนแปล งอุณหภู มิร้ อน – เย็นสลั บกัน

กระบ วนการทางก ายภาพเ กิดการผุพั ง ปริแ ตกต ามพื้นผิวโดยรอบหิน เรียกว่า ซันแครก ซึ่งต ามคติช าวบ้านหรือความเ ชื่อในท้ องถิ่น

บางส่วนเ ชื่อว่าพญ านาคที่ช าวบ้านเรียกว่า ปู่อือลื อ ถูกส าปให้ร่ างกล ายเป็นหินติ ดอยู่ในถ้ำแห่งนี้

ตำน านปู่อือลื อน าคราช เ กิดจ ากการล่ มเมืองของพญ านาค ซึ่งเ กิดจากความรักที่ไม่สมห วังระหว่างพญ านาคกับมนุ ษย์

ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเ รืองล่ มสล าย บริเ วณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อ รัตพานคร มี พ ระอือลื อร าชา เป็นผู้ครองนคร มเ หสีชื่อ

นางแ ก้วกัลย า มีพ ระธิดาชื่อ พ ระนางเขียวคำ ต่อมาได้อภิเ ษกสมร สกับพ ระเ จ้าสามพั นต า มีพ ระโอรสชื่อ เ จ้าชายฟ้ารุ่ ง

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเ ฉลียวฉล าด มีความรอบรู้ และมีรูปงามด้วย ขณะประสู ติมีท้ องฟ้าสว่างไสวต่อมาได้อภิเ ษกสมร สกับ

นาครินทรานี ซึ่งเป็นพ ระธิดาของพญ าน าคราชแห่งเมืองบาด าล ที่แปล งก ายเป็นมนุ ษย์ การอภิเ ษกสมร สจัดกันอย่ างมโหฬาร

ทั้งเมืองบาด าล และเมืองมนุ ษย์ (รัตพานคร) ทำอยู่ 7 วัน 7 คืน เพื่อเป็นการสร้ างสัมพั นธไมตรีระหว่ างพญ าน าคราช กับ พ ระเ จ้าอือลื อร าชา ในโอกาสนี้ด้วย

ทั้งสองอยู่กิ นกันมาเป็นเวลา 3 ปี ก็ไม่สาม ารถจะมีผู้สื บสายสกุ ลได้ (เพราะธ าตุมนุ ษย์กับน าค) จึงทำให้เ กิดความเ ศร้าโ ศกเ สียใจ

กับทั้งสอง ต่อมาเ จ้าหญิงน าครินทรานี ล้ มป่ วยลง ทำให้ร่ างกายของนางที่เป็นมนุ ษย์กล ายเป็นน าคต ามเดิม

โดยข่ าวนี้ได้แ พร่สะพั ดออกไปทั่วกรุงรัตพานคร และถึงแม้นางจะร่ ายม นตร์กลับเป็นมนุ ษย์ ประชาช-นและพ ระเ จ้าอือลื อก็ไม่พอใ จ

จึงได้ขั บไ ล่นางน าครินทรานีกลับสู่เมืองบาด าลดังเดิม โดยได้แจ้งให้พญ าน าคราชมารับตัวกลับ ก่อนกลับพญ าน าคราช

ได้ขอเ ครื่องกกุธภัณฑ์ของตระกู ลคืน แต่พ ระเ จ้าอือลื อร าชาไม่สาม ารถคืนให้ได้ เนื่องจากนำไปแ ปรสภ าพเป็นอย่ างอื่น

ทำให้พญ านาคราชกริ้ วมาก และประก าศว่าจะทำลายเมืองรัตพานคร และจะเ หลือเอาไว้เพียง 3 วั ดเท่านั้น

หลังจ ากพญ านาคกลับไป ในตอนกล างคืน พญ าน าคราชได้ยกไ พร่พลมาถล่ มเมืองรัตพานคร และประชาช นก็ไม่มีใครรอ ดพ้ นจ ากฤ ทธิ์น าคได้

พอนางน าครินทรานีทราบข่ าว ก็ขึ้นมาต ามหาเ จ้าชายฟ้ารุ่ ง จ นถึงแม่น้ำสงคร ามก็ไม่พบ จึงกลับเมืองบาด าล เมืองรัตพานครได้ถล่ มเป็น

“บึงหล งของ” ต่อมานานเข้าคำพูดก็กล ายเป็นบึงโ ขงหล ง และวัดที่เ หลือ 3 วัด ก็คือ วัดดอนแ ก้ว (วัดแ ก้วฟ้า) วัดดอนโ พธิ์ (วัดโ พธิสั ตว์)

และ วัดดอนสว รรค์ (วัดแ ดนสว รรค์) ทางที่นางนาครินทรานีต ามหาเ จ้าชายฟ้ารุ่ ง คือ ห้ วยน้ำเ มา (เ มารัก) ส่วนพ ระอือลื อร าชา

ไม่ได้สิ้ นพ ระช นม์ไปกับเ หตุก ารณ์นี้ด้วย แต่ถูกพ ระย าน าคราชจั บตัวไว้ พร้อมกับส าปให้พ ระอือลื อร าชากล ายร่ างเป็นน าค

เฝ้ าอยู่ในบึงโ ขงหล งชั่ วนิรันดร์ จ นกว่าจะมีเมืองเ กิดใหม่ในดินแด นแห่งนี้ จึงจะล้ างคำส าปของพ ระย าน าคราชได้

สรุป นี่คือที่มาประวัติปู่อือลื อและที่มาของงูกล ายเป็นหิน ยังมีความศั กดิ์สิ ทธิ์ ของถ้ำนาคาแ ห่งนี้

ขอบคุณ / ภาพจาก : โ รงเรียนบึงโ ขงหล ง

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *