เอ๋อยู่ได้แม้ไม่มีสามี

ล่ าสุด เอ๋ ปิยะดา หลังหย่ าสามี-ไ ร้ง านร่วมปี

ได้มีผลง านการแสดงฝ ากไว้อยู่บ้าง หลังจ ากอยู่วงการบันเทิงมานานเกือบ 40 ปี สำหรับ เอ๋ ปิยะดา เพ็ญจินดา

ปัจจุบัน ใน 57 ปี นักแสดงอาวุโ สในบทของแม่พ ระเอก-นางเอก ตั้งแต่ละครจักรๆ วงศ์ๆ จ นถึงละครร่วมสมัยในปัจจุบัน

แต่แรกเริ่มเดิมทีแจ้งเ กิดจากเรื่อง พิกุลท อง ละครพื้นบ้าน หรือละครจักรๆ วงศ์ เมื่อ 30-40 ปีที่แล้ว โดยการชั กช วนของ

อาหรั่ง ไพรัช สังวริบุตร  และสำหรับชีวิ ตส่วนตัว-ชีวิ ตครอบครัวของ เอ๋ ปิยะดา เพ็ญจินดา มีทาย าทเ กิดกับอดี ตสามี 4 คน

แต่ถึงอย่ างนั้นเธอยังทำหน้าที่เป็นพ่อ-แม่ เ ลี้ยงดูทาย าททั้ง 4 อย่ างดี และมีโอกาสพบเจอกันตามโอก าสสำคัญต่ างๆ อยู่บ้าง

โดยก่อนหน้านี้  เอ๋ ปิยะดา เพ็ญจินดา ก็เคยได้เปิดใจเล่าถึงชีวิ ตส่วนตัวที่ไม่ค่อยมีใครได้ทราบมากนัก โดย  เอ๋ ปิยะดา เพ็ญจินดา

เ ผยว่า  ช่วงที่ไม่มีง านแสดงก็ทำขนมจำหน่-ายค่ะ เป็นขนมครองแครง ส่งต ามร้ านก าแฟ แต่ไม่ได้ทำเยอะนะคะ พอได้หยุดไป

ช่วงหนึ่งเ กือบปีเลยทีห ายไป ซึ่งไม่ได้ห ายไปไหนนะคะ ไม่มีใครเรียกเรา ก็คิดนะว่าเราไม่ค่อยได้เจอใค หรือไปให้เขาเห็นหรือเปล่า

ก็ลเลยอาจจะลืมๆ กันบ้าง แต่ช่วงที่ห ายไปก็ศึ กษาเรียนทำขนมอย่ างจริงจัง ทำบ้าน แ ตกบ้านไปเรื่อยค่ะ  นอกจ ากนี้  เอ๋ ปิยะดา เพ็ญจินดา

ได้เล่ามุมชีวิ ตส่วนตัวไว้ว่า  เราเคยแต่งง านมีทาย าท ซึ่งคนจะไม่ค่อยทราบ เพราะตอ แต่งง านข่ าวก็ไม่ค่อยมี ซึ่งพอหลังจ ากแต่งง านแล้ว

พอวันหนึ่งเราไปด้วยกันไม่รอ ดก็เลยแ ยกทางกัน แต่ถึงอย่ างนั้น ถือว่าการมีทาย าทเป็นความโ ชคดีอย่ างหนึ่ง มีบุตร 4 คน บุตรสาว

คนโต 29 ปี คนที่สองเป็นบุตรชายอ ายุ 27 คนที่สามบุตรชายอ ายุ 24 คนสุดท้ องเป็นผู้ชายอ ายุ 16 ถึงเราจะแ ยกทางกับส ามีแต่ก็ยังช่ วยเ หลือ

เ ลี้ยงดูน้องๆ ทั้ง 4 เป็นอย่ างดี ไปมาหาสู่กันเป็นเพื่อนกันอยู่ นัดรวมพลเจอกันต ามโอกาสสำคัญๆ แต่ก็มีเ หตุก ารณ์ที่ยังจำได้ไม่ลื มเลย ตอนนั้น

เป็นปีที่คุณพ่อจ ากไป พร้อมๆ กับสามีขอแ ยกทาง ตอนนั้นมีของติดตัวแค่ชิ้ นเดียวคือ รถ แต่สุดท้ ายก็โ ดนฉ กไป ภายในปีเดียวกัน ทุกอย่ าง

ถาโ ถมเข้ามาเต็มๆ รู้สึ กปัญห าเข้ามาเยอะมาก แต่ความโ ชคดีคือการได้มีน้องๆทั้ง 4 ทำให้เราตั้งหลักได้ ส ู้อีกครั้งทำง าน 7 วัน 7 คืนเลย

ก็เป็นแบบนั้นเกือบ 3 ปี เ หนื่อยมากๆ แต่สุดท้ ายก็ถือว่าเป็นบทเรียน เป็นครูทำให้เราส ู้มาถึงทุกวันนี้

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น