“ครูสลา” ไว้อ าลัยคนปั้นดาว”ต่ าย อรทัย”

“ครูสลา” ไว้อ าลัยคนปั้นดาว ผู้จัดการคนแรก “ต่ าย อรทัย” เ สียชีวิ ตจากโ ควิ ด

หลังจ ากทราบข่าวร้ าย กับการจ ากไปแบบไม่มีวันกลับ ของผู้จัดการคนแรกของนักร้ องสาว “ต่ าย อรทัย” ก็ทำให้ครูเพลง อย่ าง “ครูสลา” ต กใจไม่น้อยเหมือนกัน

ซึ่งภายหลังทราบข่าวการจ ากไป เนื่องจ ากโ ควิ ด1 9  ครูสลา  ก็ได้โ พสต์ถึง อดี ตโ ฆษกอ ีสาน นักจัดร ายการิทยุ ผู้สร้ างตำน านและ โมเดลการปั้ น

ศิลปิ นถิ่นอ ีสานหลายต่อหลายคน และ เป็นคนทำอัลบั้ มแรก ให้กับ ต่ าย อรทัย ก่อนมาส่งต่อให้กับแ กรมมี่โกลด์ แล้วดูแลต่ าย

ในฐ านะผู้จัดการ ว่าเป็นการจ ากไปแบบใจห าย เนื่องจ ากเดินทางส ู้บนเส้นทางเพลงมาด้วยกันกว่า 20 ปีด้วย

พร้อมแคปชั่นว่า

“..ไว้อ าลัย “คนปั้ นดาว” บ่ า ว ข้ า ว เ ห นี ย ว..” ผู้ปั้ น ต่ า ย อ ร ทั ย

ใจห ายกับข่ าวร้ ายเมื่อเย็นวันนี้ ลูกศิ ษย์หลายสาย และเพื่อนพ้ องหลายคน แ จ้งข่ าวการจ ากไป อันเนื่องมาจ ากภั ย โ ค วิ ด ของ “บ่าวข้าวเหนียว” หรือ สงกรานต์ แข็งฤ-ทธิ์

อดี ตโ ฆษกอ ีสาน นักจัดร ายการิทยุ ผู้สร้ างตำน านและ โมเดลการปั้ น ศิลปิ นถิ่นอ ีสานหลายต่อหลายคน เป็นคนทำอัลบั้ มแรกให้กับ ต่ าย อรทัย

ก่อนมาส่งต่อให้กับแ กรมมี่โ กลด์ แล้วดูแลต่ าย ในฐ านะผู้จัดก าร เป็น คนทำอัลบั้ มแรกให้ ศร สินชัย ศักดิ์ ภูเวียง ร่วมกับครูสลาและสวัสดิ์ สารค าม

สร้ างอัลบั้ ม ให้กับ ม นต์แคน แ ก่นคูน ชุด ยังคอยที่ซอยเดิม ด อกอ้อ ทุ่งท อง ชุดเ บอร์โทรเจ้าช ู้และ ศิลปิ นสายอ ีสานอีกหลายคน รวมถึงเป็นผู้มีคุณูปก ารกับง าน

วั ฒนธsรมอ ีสาน หลายอย่ าง ประมาณต้นเดือนตุลาค ม 2564 ทราบข่ าว ว่าติ ดเ ชื้อไ วรั สโ ควิ ด จ ากคลั สเ ตอร์งานศ พแห่งหนึ่งร่วมกับคนในครอบครัว

แต่ก็เข้ารับการรักษ าต ามขั้นตอน จ นทุกคนในครอบครัว ห ายและได้กลับ บ้าน มีเพียง ” บ่าวข้าวเหนียว” ที่ยังคงรักษ า ต่อที่ รพ.ศูนย์อุดรธานีต่อจ นถึงกล าง

เดือน พย.2564 จึงห ายจ ากโ ควิ ดแต่กลับมีโ รคแ ทรกซ้ อน อีกหลายอย่ างจ นต้องอยู่รักษ าต่อภายใ ต้การดูแลอย่ างดี

ของ คุณหม อและจนท.ของ รพ.ศูนย์อุดร จ นเมื่อ 09.42 วันนี้ ผมใจชื้น เมื่อสาวบ้านเชียง
ภรรย าของบ่าวข้าวเหนียว ไ ลน์มาบอกว่า อาก ารคนป่ วยดีขึ้นมาก หม อเริ่มลดย า

หลายอย่ างแต่ไม่อย ากเ ชื่อ เวลาประมาณ 17.00 น. วันนี้ ขณะที่ผมนั่งอยู่การบันทึกเ ทปร ายการ

” ดวลเพลงชิ งทุ น” ก็ได้รับแ จ้งข่าวร้ าย ว่าบ่าวข้าวเหนียว ได้จ ากไปแล้ว ด้วยอ ายุ 59 ปี 6 เดือน 26 วัน ( เ กิดวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2505) ต กใ จ ใ จห ายและอ าลัยยิ่งเกือบ 20 ปี ที่

ร่วมส ู้มาด้วยกันในการ ” ปั้ นดาว” ขอให้คุณความดี นำพา ” บ่าวข้าวเหนียว” สงกรานต์ แข็งฤ-ทธิ์

ไปสู่ภ-พภูมิที่ดี ขอแสดงความเ สียใจ ต่อครอบครัว ญ าติมิตร และลูกศิ ษย์ ของบ่าว ทุกๆคนครับ

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น