อ าลัย “น ายกเอก”

ขอแสดงความเ สียใจ “น ายกเอก” เ สียชีวิ ตก่อนวันลงคะแ นน น ายกอบต. 1 วัน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มีร ายงานข่ าวการสู ญเ สีย นายพัฒนธิชัย ขนาบแ ก้ว หรือ “น ายกเอก” หนึ่งใน ผู้สมัครน ายกอบต.

จ.ประจ วบคีรีขั นธ์ เ สียชีวิ ตก่อนวันลงคะแ นน 1 วัน สาเ หตุจ ากลื่ นล้ มในห้องน้ำ โดยร ายงานระบุว่าสัญญ า

แ ก้วอนันต์ ผู้อำน วยการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.ประจ วบคีรีขั นธ์ เปิดเ ผยว่า กกต.จังหวัดได้รับแ จ้งจ าก

อ งค์การบริห ารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน กรณีนายพัฒนธิชัย ขนาบแ ก้ว หรือ “น ายกเอก” ผู้สมั ครน ายกอบต.หม ายเ ลข 1

เ สียชีวิ ตที่ รพ.ประจ วบคีรีขั นธ์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา หลังมีอาก ารป่ วยหนั ก เนื่องจากประส-บอุบั ติเ หตุลื่ นล้ มในห้องน้ำ

และเข้ารับการรักษ าตัวในโ รงพย าบาล แ พทย์ต้องใช้เ ครื่องช่วยห ายใจ ก่อนเ สียชีวิ ตในเวลาต่อมา

หลังทราบการเ สียชีวิ ตมีชาวบ้านจำน วนมากโ พสต์ข้อความไว้อ าลัย เนื่องจาก “น ายกเอก” นอนรักษ าตัวอยู่ที่ รพ.ประจ วบคีรีขั นธ์

นานกว่า 2 สั ปดาห์ และเ สียชีวิ ตก่อนวันลงคะแ นนเพียง 1 วัน สำหรับน ายกเอก เป็นอดี ตนายก อบต.ชัยเกษม 1 สมัย

จบการศึ กษาระดั บปริญญ าตรีจาก มหาวิทย าลัยแม่โจ้ และ ปริญญ าโทจ าก มหาวิทย าลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น