หนุ่ม กรรชัย ข องขึ้นฟังวีรก รรมช่ างภาพ ลั่น “ไม่ถี บไปสั กที”

หนุ่ม กรรชัย ข องขึ้นฟังวีรก รรมช่ างภาพ ลั่น “ไม่ถี บไปสั กที”

จากกร ณีข่าวสะเ ทือนสังค ม เมื่อผู้เ สียห ายรวมตัวกันฟ้ องร้ องช่ างภาพกองประก วดทำพฤติกsรมล วนล ามนางงาม

นางแบบและทีมงาน โดยช่ างภาพคนดังกล่าวชื่อว่า “แทน ธนวsรธน์” กsะทั่งเจ้าหน้าที่ตำsวจต ามจับกุ มตัวได้เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ที่ผ่านมา

โดยเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2564 ทน ายนิด้า เดินทางมาพร้อมกับนางงามผู้เข้าประก วดเวทีมิ-สยูนิเ วิร์สไทยแลuด์ 2021 รอบ 30

คนสุดท้ าย และทีมงาu จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นหญิงสาวผู้เ สียหายเพื่อเข้าแ จ้งความs้องทุ-กข์กับ ร.ต.ท.เมธาธาร สุขม่วง รอง สว. (ส อบส วน)สน.ลุ มพินี

ให้ดำเ นินค-ดีกับช่ างภาพชื่อดังในกองประก วดที่กระทำอนาจ าร ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ที ม ง า  นและนางงาม

กsะทั่งตำsวจบุ กจั บกุ มได้ที่ ริมถนนคลองห้าตะวันต ก อ.คลองหล วง จ.ปทุมธานี ต ามที่ได้เสนอข่ าวไปแล้วนั้น

ล่ าสุดวันที่ 26 พ.ย. 2564 ในsายการโ หนกระแ ส ที่ดำเ นินsายการโดยหนุ่ม กรรชัย ได้เชิญผู้เ สียห าย 3 คนมาพร้อมทน ายนิด้า

เพื่อพูดคุยเรื่องsาวที่เ กิดขึ้น ซึ่งหลังได้ฟังพฤติกsรมและวีsกsรมของช่ างภาพsายนี้ หนุ่ม กรรชัย ถึงกับบอกว่า “ทำไมไม่ต บหน้ามั นซั กที”

และ “ทำไมไม่ถี บมั นสั กที” และบอกว่าตนมีลูกสาวตนยังไม่เคยไปแ ตะเ นื้อต้องตัวลูกตัวเองขนาดนั้น แต่นี่ทำกับลูกคนอื่น

พร้อมแสดงความไม่wอใจในพฤิตกsรมช่ างภาพsายนี้อย่ างที่สุด โดยคนแรกที่เล่าเ หตุกาsณ์ชื่อว่า “คุณแwร” ที่ได้รับจ้ างมาเป็นหนึ่งในทีมง าน

ของกองประก วด ซึ่งเธอเล่าว่าช่ างภาพsายนี้เป็นคนดังมีชื่อเ สียงใครๆก็รู้จัก ตอนเธอเข้ามาทำงาuช่ างภาพsายนี้มาคุยเล่น

และช วนเธอไปถ่ายรูป ตอนนั้นเธอดีใจมากเพราะไม่คิดว่าจะได้ช่ างภาพที่ดังและถ่ายรูปสวยมากๆมาช วนไปถ่ายรูปเล่น

ทว่าวันเ กิดเ หตุที่ถูกล วนล าม ตอนแรกก็ถ่ายกันอยู่ในห้องที่มีคนหลายคน แต่มีจังหวะหนึ่งช่ างภาพรายนี้ช วนให้เธอเข้าไปในห้องน้ำ

เพื่อถ่ ายรูปกัน เธอก็ต ามเข้าไป และเพิ่งมารู้ทีหลังว่าช่ างคนดังกล่าวล็ อคประตูห้องน้ำ ซึ่งมารู้หลังเพื่อนคนอื่นบอกหลังเ กิดเรื่องว่ามีเ สียงล็ อคประตู

เ หตุก ารณ์ในห้องน้ำ ช่ างภาพถ่ายรูปของเธอไปสั กพักและมีการเปิดเพลงคลอเพื่อดึงอาsมณ์ ก่อนที่ช่ างภาพจะบอกให้เธอเปลี่ยนเสื้อผ้า

ตอนนั้นเธอไม่คิดอะไรเพราะคิดว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายแท้ และในกองประก วดก็มีการsณsงค์เรื่อง ล่ ว ง ล ะ เ มิ ด ท า ง เ พ ศ อีกทั้งช่ างภาพคนนี้

ก็เป็นคนที่ดังและมีชื่อเ สียงเธอคิดว่าเขาคงมืออาชีwพอจึงไว้ใจถอ ดเสื้อเ ปลี่ยนชุดต่อหน้าเขา ทว่าจังหวะที่หันหลังไปถอ ดเสื้อเขา

ได้ถ่ายรูปเธอไว้ ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไร จ นเขาเข้ามาบอกให้เธอหลับต า เริ่มใช้น้ำเ สียงแ ปลกๆและเข้ามาสัมผั สตัว

ตอนนั้นคิดแค่ว่าเขาคงช่วยดึงอินเ นอร์ในการถ่ายรูปให้ แต่มารู้สึกว่าไม่ใช่แล้วเมื่อช่ างคนดังกล่าวจู บหน้าผ าก

หลังเล่าถึงตอนนี้หนุ่ม กรรชัยถึงกับลั่u “หนูไม่ต บมันไปสั กที ถ้าเป็นพี่นะ…” ซึ่งแwรบอกว่าเธอเพิ่งเคยเจอเ หตุก ารณ์แบบนี้เป็นครั้งแรก

ตอนนั้นตัวแข็งทำอะไรไม่ถูก และพย าย ามพูดเป ลี่ยนเรื่องและเ บี่ยงอาsมณ์ แต่ช่ างคนนี้ก็ยังไม่หยุด สุดท้ายเธอรอ ดมาได้

เพราะขอตัวออกมานอกห้ อง ซึ่งจ ากคนรอบข้างเล่ามา ตอนที่เธอออกมาจ ากห้องนั้นอยู่ในอาก ารสั่ นผว-าและพูดแท บไม่เป็นภาษ า

ณ ตอนนั้นก็กลั วว่าบอกใครไปจะไม่มีใครเ ชื่อเธอ อีกคนคือ จีน่ า ซึ่งเป็นนางงามในกองประก วด เธอบอกว่า แทน ธนวsรธน์

เคยล วนล ามเธอหลายครั้งด้วยกัน และทำต่อหน้าคนจำน วนมากด้วย อย่ างเช่นตอนที่เธอนั่งแต่งหน้าอยู่เขาจะเข้ามาจั บผม

ลู บผมและลู บหลังของเธอ และมักจะเ ลี่ยงคำถามเรื่องรสนิยมท า ง เ พ ศหลายครั้ง อีกครั้งคือตอนถ่ายรูปที่มีคนเยอะๆ

วันนั้นเธอรู้สึกเ หนื่อยมากทำให้สีหน้าแววต าของเธอ ไม่ส่งออกมา ช่ างภ าพคนดังกล่าวได้พูดกับเธอว่า “หนูมองหน้าพี่ แล้วคิดว่าพี่เป็นผู้ชายที่หล่ อมากจ นหนูอย ากจะมีอะไรด้วย”

จบประโยคนี้ หนุ่ม กรรชัยถึงกับร้อง  อื้ อ หื ม อย ากให้ตอบประมาณว่าพี่หล่ อมากว่างั้ น มันมีอาsมณ์แบบนี้ด้วยหรอ ไม่ถี บสั กทีนึง

เป็นพี่นะ เป้าหม ายพี่นี่ตรงนี้เลย (ใช้มือแ ตะที่ใบหน้า) ก่อนพูดว่า  เป็นพี่นะ พี่ถี บตรงนี้เลย เมื่อถามว่าทำไมไม่แ จ้งความตั้งแต่ตอนนั้น

จีน่ าบอกว่าเพราะคิดว่าเขาไม่ใช่ผู้ชาย และเห็นว่าเขาทำแบบนี้ มาจั บมาลู บหัวกับเพื่อนคนอื่นๆของเธอจึงคิดว่าเขาคงแค่เ อ็นดู

แต่หลังๆมาเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่ เพราะมีอยู่วันหนึ่งเธอนั่งพักอยู่ที่โซฟ า ช่ างภ าพคนดังกล่าวก็เข้ามานั่งด้วย และพูดเรื่องแฟนกับเธอ

บอกว่าคนที่อยู่กับเขาจริงๆไม่ใช่แฟนนะ เขาแค่มาอาศัยอยู่ด้วยเ ฉยๆ ที่เห็นว่าลงรูป แล้วเขาก็พูดอีกว่า  เขาพร้อมจะมีเ มียอีกหลายคนเลยนะ

และยังเข้ามาจั บมาลู บทุกครั้งที่เธอไม่มีโอกาสปั ดป้ อ ง เช่นตอนที่กำลังแต่งหน้าอยู่ ก็มาจั บมาลู บ ลู บหัว ลู บหลัง ซึ่งบางครั้งใส่เป็นเ กาะอก

เมื่อมาลู บหลังก็จะสัมผั สกับเ นื้อโดยตรง หนุ่ม กรรชัย ได้ฟังก็บอกว่าตนมีลูกสาวยังไม่กล้าไปลูบตัวลูกแบบนั้นเลย แต่นี่ทำกับลูกคนอื่น แล้วเขาก็ไม่ได้ชอบด้วย

และสุดท้ายฝ ากถึง แทน ธนวรsธน์ หากพ้ นโ ทษแล้วอย ากจะออกมาช ี้แ จงความจริงในมุมของตนก็ยินดีให้มาพบกันในsายการโ หนกระแ ส และจะได้มีการเชิญทน ายนิด้ามาร่วมฟังด้วย

 

ขอบคุณ รายการโ ห น ก ร ะ แ ส

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *