4 วันเ กิดจะได้รับทรั พย์เร็วๆนี้

คนเ กิด4วันนี้จะใด้โ ชคก้ อนใหญ่จะร วยเป็นเ ศรษฐีไม่รู้ตัว

อาจเจอบททดส อบเข้ามาชีวิ ตทำให้เ กิดความลำบ าก ในบางครั้งเรื่องของโ ชคชะต าก็เป็นหนึ่งในตัวกำหน ดชีวิ ตของเรา

แต่ทั้งนี้ คนเ กิด 4 วันต่อไปนี้ มีเ กณฑ์พญ านาคจะให้โ ชค หลังจ ากที่ 3-4 ปีที่ผ่านมาเจอแต่อุปส รรค์เ คราะห์ซ้ำก รรมซั ด

ทาทางออกไม่เจอ แต่ต่อจ ากนี้ไป อ งค์ปู่พญ านาค จะให้พรให้เ งินท อง พ้ นเ คราะห์ก รรมและสิ่งชั่ วร้ าย จะเริ่มมีสิ่งดีเข้ามา

การง านเริ่มเข้าที่ ซึ่งได้แ ก่ คนเ กิด 4 วันต่อไปนี้

วันเสาร์

คนเ กิดวันเสาร์มักมีด วงชะต าแข็ง แม้ช่วงใดด วงเ สียต้องต กย ากหรือพบอุปส รรคที่หนั กหนา กลับสาม ารถยืนหยั ดต่อส ู้

และผ่านไปได้ด้วยดี แม้แต่ใครคิดร้ ายก็ต้องพ่ ายแ พ้ไปในที่สุด มีลักษณะความเป็นผู้นำ หนักแน่น รักเ กียรติ ถือศั กดิ์ศ รีของตน

และไม่เคยคิดเอาเ ปรียบใคร และเป็นคนตรงไปตรงมา มีความขยัน อ ดทน ทำง านเก่ง ส่วนใหญ่มักจะได้รับร าชการ และได้ทำอาชีwที่มั่นคง

และลักษณะเด่นเป็นคนด วงแข็งมาก ในจำน วนปีเ กิดทั้ง 7 วัน ข้อเ สียของคนเ กิดวันนี้จะเ สียตรงที่คำพูดคือ พูดแล้วคิดที่หลัง

อาทิตย์


คนเ กิดวันอาทิตย์มักมีว าสนาดี จึงมักมีด วงชะต าที่ดี มีบุญมีว าสนา ดีด วงส่วนใหญ่แล้วจะมีย ศมีศั กดิ์ ฐ านะดี มี ทรัwย์มีบริวาsมาก

แต่เป็นคนทำคุณใครไม่ขึ้นอย่ างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุ-ญ เพราะคนเ กิดวันอาทิตย์ ด วงชะต าต กน้ำไม่ไ หลต กไ ฟไม่ไ หม้ มักมีคนเ กื้อกู ลส่งเ สริมเสมอ

พุธ


คนเ กิดวันพุธ เป็นคนมีมนุ ษยสัมพั นธ์ดี ชอบการติ ดต่อเจsจา มีศิลปะ ในการพูดที่ผู้คนยอมรับ เหม าะที่จะทำการค้ าข าย หรือธุsกิจต่ างๆ

มากกว่ารับsาชการ มีสต ิปัญญ าดี มีความฉล าดเ ฉลียว แต่ความจำไม่ ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรั บตัว เก่ง รักธsรมช าติ ไม่อ วดเก่ง

เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักก าลเทศะ ชอบการศึ กษาหาความรู้ อ่านใจคนเก่ง มีฝ ีมือเชิงประดิ-ษฐ์ เก็บเ งินไม่อยู่

ถ้าเก็บอยู่ มักมีเรื่องให้ใช้จ่ ายหมดไปความคิดไม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนต ามอาsมณ์ เป็นคนข ี้เ บื่อง่าย ท นได้ไม่นาน

ศุ-กร์

คนเ กิดวันศุ กร์มักมีด วงชะต าดี ต กน้ำไม่ไหลต กไ ฟไม่ไ หม้ หรือ ลำบ ากได้ไม่นาน เพราะกsรมดี บุ ญเก่าหนุ นนำ

จึงเ กิดมาช าตินี้ต้องหมั่ นทำบุ ญให้มากแล้วบุญกsรมจะดีขึ้นกว่าเดิม เป็นคนมีไมตรีมีน้ำใจให้ทุกคน ขยันในการทำง าน ซื่อตรง รู้จักอ ดอ อม

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น