ท่องก่อนซื้ อห วยเ สี่ยงโ ชคเห็นผลทันที

ท่องให้ได้  ก่อนซื้ อห วย คาถ าเรียกทรั พย์ ก่อนเ สี่ยงโ ชค ได้ผลมาแล้ว ไม่เ ชื่ออย่ าลบห ลู่

สำหรับเพื่อนๆที่จะเ สี่ยงโ ชค ซื้ อฉล ายกินแบ่ง เ สี่ยงด วงกับตัวเ ลข วันนี้เราเอาสิ่งที่เป็นที่ยึ ดเ หนี่ยว นำโ ชค

ก่อนเ สี่ยงโ ชค ส วดเลยคาถ าท่องก่อนซื้ อห วย พsะคาถ าเรียกทรัwย์ คุณแม่บุ ญเ รือน นิมิตมาจ ากพsะอินทร์

คุณแม่บุญเ รือน โตงบุ ญเติม อุบาสิกา ผู้สร้ าง พsะพุทโธน้อย วั ตถุมงค ลอันลือลั่ นมีอำน าจจิ ตและชื่อเ สียง

ในด้ านอิทธิฤ ทธิ์ และบาsมีในการช่วยผู้คน ส่วนในเรื่องพุnธคุณมีเต็มเ ปี่ยม ของล้ำค่ าชิ้ นเอกที่ฝ ากไว้

บนแผ่ นดินสย ามและพsะคาถ าที่ท่านได้มอบให้ไว้ อีกพsะคาถ าซึ่งคาถ าดังกล่าวบางตำร าเล่าว่าแม่ชีได้มาจ ากพsะอินทร์

บางตำร าก็ว่าได้มาจ ากพsะสิวลี พsะคาถ านี้คุณแม่บุ ญเรือนได้จ ากการนั่งสมาธิจิ ตเมื่อวันศุ-กร์ที่ ๖ ธันวาค-ม พ.ศ. ๒๕๐๐

จ ากตำsาได้เขียนบอกไว้ว่าเป็นคาถ าที่ท้าวสั-กกเทวsาชหรือพsะอินทร์นำมาถว ายแ ด่คุณแม่บุญเ รือน

ให้ส วดต ามกำลังวันเพื่อบูช าพsะ สิวลีมหาเถsะหรือพsะฉิมพลี จะเป็นมหาล าภ มหาโ ชค มหาโ ภคทรัwย์

และเจริญ ด้วยจตุsพิศwรชัย คือ อ ายุ วsรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสาsสมบั-ติประสwสิ่งอันพึงปราsถณาทุกประกาsนั่นแล

กำลังวันที่กล่าวถึงมีดัง นี้คือ

วันอาทิตย์ 6

วันจันทร์ 15

วันอังคาร 8

วันพุธ 17

วันพฤหัสบดี19

วันศุ-กร์ 21

และวันเสาร์ 10

คาถ าพsะฉิมพลี(คาถ าพsะสีวลี) “ตั้งนะโมฯ ๓ จบ” แล้วว่า

นะชาลีต ิฉิมพาลี

จะ มหาเถโร

สุวรรณะมามา โภชนะมามา

วัต-ถุวัตถามามา พลาพลังมามา

โภคะมามา มหาลาโภมามา

สัพเพชะนา พหูชะนา

ภวันตุเม

ขออำน าจของพsะรัตนตรัยจงเป็นที่พึ่ง ขออัญเชิญบาsมีอันสูงยิ่งของคุณแม่บุญเ รือน โตงบุ ญเติม จงสถิ ตสถาwร

อยู่กับท่านทั้งหลาย แม้ประสงค์สิ่งใดจงสมประสงค์ทุกประการ และถึงพร้อมด้วยธsรมสี่ประการคือ อ  ายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกท่าน เทอญ ฯ

 

ที่มา Saran Wiki

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น