ร้ านบุฟเฟต์ชื่อดัง ประก าศรับสมั ครคนล้างจาน ให้เ งินเดือน 9หมื่ น บ.

ร้ านบุฟเฟต์ชื่อดัง ประก าศรับสมั ครคนล้างจาน ให้เ งินเดือน 9หมื่ น บ.

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำน วนมาก เมื่อชาวเน็ ตได้มีการแ ชร์โ พสต์ร้ านอาหาร “เอเ ชียบุฟเฟ่ต์” ร้ านบุฟเฟต์ชื่อดัง ตั้งอยู่บริเ วณสามแ ยกกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร ได้ประก าศรับสมั ครคนล้างจาน โดยมีการระบุข้อความ จ้ างเหม าล้างจาน ร้ านเอเ ชียบุฟเฟ่ต์ เดือนละ 9หมื่ น บ. สนใจติ ดต่อด่วนค่ะ ซึ่งเรื่องดังกล่าวเรียกเ สียงฮื อฮาเป็น

อย่ างมาก บางคนก็เ กิดความสงสัยว่าจะเป็นจริงหรือไม่ ที่ทางร้ านจะจ้ างคนล้างจานให้เ งินเดือนขนาดนี้ เพราะถือว่าเป็นร ายได้ที่สูงมากหากเ ทียบกับสภ าวะเ ศรษฐกิจปัจจุบัน

ทั้งนี้ ทางนายอนุวัตร สกุลเนรมิต และ นายไพโรจน์ รุจิวงศ์ ผู้บริหารร้ านเอเชีย บุฟเฟ่ต์ ได้เปิดเ ผยว่า ประก าศรับสมั ครจ้ างเหม าล้างจานร้ านเอเ ชียบุฟเฟ่ต์ เดือนละ 9หมื่ น บ. ที่เห็นนั้นเป็น

เรื่องจริง ค่ าตอบแทนเท่านั้นจริงๆ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ที่ผ่านมาทางร้ านก็จ้ างคนล้างจานที่เป็นแบบลูกจ้ างประจำประมาณ 7 – 8 คน หากคิดเป็นร ายจ่ ายโดยรวมก็จะอยู่ในเ งินจำน วน

นี้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากลูกจ้ างประจำที่เคยจ้ างนั้นบางคนข าดความรับผิ ดชอบ เมื่อเ งินออกก็จะหยุดพร้อมๆกัน ทำให้ง านล้างจานไม่เป็นระบ บ และสุดท้ ายลูกจ้ างเหล่ านั้นก็ล าออกไป

หลายคน ปัจจุบันคงเหลืออยู่แค่ 3 คนเท่านั้น เป็นคนเก่าคนแ ก่ที่ทำง านด้วยกันมาตั้งแต่เปิดร้ าน จ นตอนนี้ทางร้ านประส บปัญห าในเรื่องคนง านแผนกล้างจานเป็นอย่ างมาก

ดังนั้นทางร้ านจึงคิดแ ก้ปัญห าด้วยการ ประก าศหาคนล้างจานแบบจ้างเหม าในวงเ งิน 9หมื่ น บาทต่อเดือน แทนการจ้ างลูกจ้ างประจำ ส่วนผู้ที่จะมารับจ้ างเหม านั้นอย ากได้ในรูปแบบ

บริษั ทฯ ที่รับจ้ างทำง านด้ านนี้ หรือรวมกันเป็นกลุ่มเป็นครอบครัว เพื่อให้การทำง านล้างจานไม่เ กิดปัญห าการทิ้งง านต ามมาภ ายหลังและ สาม ารถล้างจานให้ทันต่อการบริห ารจัดก าร

ด้ านอาห ารภายในร้ าน ส่วนการจัดคนมาล้ างจานจะจัดกี่คนก็ได้ ภายใ ต้เ งินจำน วน 9หมื่ น บ.
ส่วนลักษณะของง านก็จะทำเฉพาะแค่ส่วนของการล้างจานเท่านั้น คือ รับจานที่ใช้แล้วเข้ามา

จัดก ารกว าดเ ศษอาห ารออก ล้างน้ำชำร ะสิ่งสกปร ก 1 รอบ จัดภาชนะเข้าเ ครื่องล้างจานอัตโนมั ติ 2 เ ครื่อง ที่ทั้งล้างทำความสะอ าดพร้อมฆ่ าเ ชื้อด้วย เสร็จแล้วก็นำจาน ภ าชนะ ช าม

ถ้วย ช้อน ส้-อม แ-ก้วน้ำ ฯลฯ ที่ล้างสะอ าดแล้วออกมาจัดเรียงแ ยกประเภท พร้อมส่งให้แ ผนกจัดวางอาห ารต่อไป โดยง านนั้นอาจจะหนั กในช่วงวันพฤหัส ศุ-กร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด

นักขั-ตฤกษ์ ที่จะต้องใช้จาน และภาชนะต่ างๆ กว่า 1หมื่ น ใบ ส่วนวันธ รรมดาลูกค้ าน้อยลง ง านล้างจานก็จะน้อยต ามไปด้วย ดังนั้นทีมที่จะมารับจ้ างเหม าล้างจานสาม ารถบริห ารคนให้

ตรงกับสภ าพง านได้เอง ส่วนร ายได้ 9หมื่ น บ. ก็นำไปเ ฉลี่ยกันต ามความเหม าะสมของการทำง านในแต่ละคน สำหรับง านนี้แม้ไม่ได้ย ากจ นเกินไป แต่ก็ไม่ได้ง่าย เพราะช่วงที่ปริมาณ

ภ าชนะมากๆ ก็ต้องอาศัยคนล้างจานไม่ต่ำกว่า 7 – 8 คนช่วยกัน ส่วนวันที่ลูกค้ าน้อยคนล้างจานก็อาจจะเหลือแค่ 4 – 5 คน ด้ านการเข้าง าน เ ลิกง านผู้รับเหม าล้างจานสาม ารถบริห าร

จั ดการเองได้ แต่ต้องไม่เ สียระบ-บ ง านไม่สะดุ ด มีภ าชนะให้ทางร้ านหมุ นเ วียนได้อย่ างไม่ข าด ซึ่งการที่ทางร้ านประก าศรับสมั ครครั้งนี้ เพราะต้องการทีมง านที่ทำง านแบบเป็นระบ-บ

มีความรับผิ ดชอบสูง โดยใครที่สนใจก็สาม ารถเข้ามาสอบถามรายละเอียด ศึ กษารูปแบบการทำง าน รวมถึงหลักเ กณฑ์สัญญ าว่าจ้ าง และการวางเ งินประกั นการทำง านได้ที่ร้ าน

 

ขอบคุณ FB : เอเ ชีย บุฟเฟ่ต์

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *