น ายก จัดหนั กจัดให้ พี่น้องเ กษตรกร

น ายก จัดหนั กจัดให้ 1แ สนห้า ล้ านช่วยเ หลือพี่น้องเ กษตรกร

 น ายกรั ฐมนตรี ได้ออกมาโ พสต์ข้อความระบุเ นื้อหาดังนี้ พี่น้องประชาช นที่รักครับ
ผมมีความห่ วงใยพี่น้องเ กษตรกรทุกคน

ที่ประส บปัญห าในการประก อบอาชี พ รวมทั้งการแ พร่ระบ าดโ ควิ ดและน้ำท่ วม-น้ำแ ล้ง จึงได้ม อบหม ายให้กระทร วงการคลั ง

และหน่ วยงานที่เ กี่ยวข้อง เร่งหาง บประมาณมาให้พี่น้องเ กษตรกร ในโ ครงการต่ างๆ เช่น โ ครงการประกั นร ายได้ข้าว

โ ครงการสิ นเ ชื่อชะล อการข ายข้ าว โ ครงการสนั บสนุ นค่ าบริห ารจัดการข้าวเพื่อช่วยเ หลือเรื่องต้นทุ นการผลิ ตข้าว โ ครงการประกั นร ายได้ย างพาร า

โ ครงการประกั นร ายได้ปาล์มน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งวันนี้ผมขอแ จ้งให้ทราบว่ารั ฐบาลสาม ารถจัดส รรเ งินให้ความช่วยเ หลือพี่น้องเ กษตรกรได้เพิ่มเติมอีก1ล้ านห้ า ล้ านบ าท

โดยจะเสนอให้ที่ประชุ ม ครม.อนุมั ติในวันอังคารหน้า (30 พ.ย.64) จากนั้นก็จะมีการเ บิกจ่ ายผ่านธน าค ารเพื่อการเ กษตรและสหก รณ์การเ กษตร (ธ.ก.ส.)

ถึงบั ญชีพี่น้องเ กษตรกรโดยตรง สำหรับร ายละเ อียดขอให้ติดต ามข่ าวสารจ ากทางภ าครั ฐอีกครั้งครับ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *