แห่ส่งกำลังใจ ให้ ลิซ่ า  

ด่ วน ลิซ่ า ติดโ ควิ ดต้นสังกั ดเ ผยกั กตัว 3 สม าชิกรอผลตร วจ

ร ายงานข่ าวด่ วนวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สื่ อดังเกาหลีอย่ าง เคป๊ อปเเ ฮรัลด์ ร ายงานว่าทาง  ต้นสังกั ดได้ออกมาเปิดเ ผยว่า ลิซ่ า ติดโ ควิ ด-1 9

ซึ่งหลังรู้ว่าลิซ่ าติดโ ควิ ด สม าชิกอีก 3 คนของวง แ บล็คพ ริ้ง ได้ทำการเข้ากั กตัวและตร วจหาเ ชื้อแล้ว

โดยทาง ว ายจีต้นสังกั ดได้ออกมาเ ปิดเผยว่า ลิซ่ า ติดโ ควิ ด สร้ างความต กใจและใจห ายให้กับแฟนคลั บซึ่งได้เข้ามาให้กำลังใจและอวยพ รให้นักร้ องสาวห ายป่ วย

และกลับมาแข็งแ รงในเร็ววัน พร้อมกันนี้สม าชิกอีก 3 คนของวง ได้เข้าตร วจหาเ ชื้อและกั กตัวเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว

ซึ่งข่ าวนี้ได้รับการเปิดเ ผยออกมาว่า ลิซ่ าติดโ ควิ ด เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นี้เอง

โดยแ ถลงก ารณ์ของ ว ายจีระบุว่า ลิซ่ า แบ ล็กพิ งค์ได้รับการวินิ จฉั ยว่าติดเ ชื้อโ ควิ ด เมื่อบ่ายวันนี้(24 พฤศจิกายน)

สม าชิกอีก 3 คนของวง ยังไม่ได้จั ดเป็นกลุ่มบุ คคลใกล้ชิด แต่อย่ างไรก็ต ามได้เข้าไปตร วจหาเชื้ อโ ควิ ดโดยทันที

หลังจ ากได้รับข่ าวว่าผลตร วจของลิซ่ าเป็นบ วกและกำลังรอผลก ารตร วจหาเ ชื้อ พวกเราได้เปิดเ ผยข้อมูลดังกล่ าวโดยเร็วที่สุด

รวมถึงสต าฟฟ์ และได้ใช้ม าตรการอย่ างเข้มง วดต ามหลักเ กณฑ์ด้ านสาธ ารณสุ ข พวกเราจะไม่หยุดที่จะให้การสนั บสนุ นด้ านสุ ขภ าพของศิลปิ น

อย่ างเต็มที่ รวมไปถึงทีมง านที่เ กี่ยวข้ อง เป็นลำดั บสำคัญสูงสุ ด หากมีความคื บหน้าอย่ างไร จะแ จ้งให้ทราบอีกครั้ง

ภายหลังจ ากที่ สื่ อได้ออกมาร ายงานข่ าวดังกล่าว เหล่ าบรรดาแฟนคลั บต่ างร่วมส่งกำลังใจ ให้ลิซ่ า หายจากอาก ารป่ วยโดยไว

 

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *