โ ซเ ชียลเดือ ด

โ ซเ ชียลเดือ ด ลุง 36 ประก าศหาแฟน 10 ข วบ สอนก ารบ้านได้ แถมเติมเ กมให้

จากกร ณีเ พจเฟซบุ๊ ก เจ้าหญิงน้อยแห่งอันดามั น โ พสต์ภาพและข้อความจ ากกลุ่มเ ฟซบุ๊กกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีคนมาโ พสต์ประก าศหาแฟนอ ายุ 10 ข วบ พร้อมเ ปย์ทุกอย่ าง สอนการบ้ านได้

มีง บเติมเ กมให้เดือนละ 5พั นบ. ให้รหั สผ่านแ อปดูซี-รีส์ ภ าพยนตร์ และจะไม่ทำเรื่องผิ ดกฎหม ายจ นกว่าจะบ รรลุนิติภ าวะ ขณะเดียวกัน ได้มีช าวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเ มนต์

ว่าเรื่องนี้เป็นภั ยมาก ๆ ไม่ต่ างอะไรจ ากโ รคใ คร่เ ด็ก  ซึ่งหลายคนก็ระบุว่าทุกวันนี้มีกลุ่มหาคู่แบบแ ปลก ๆ เยอะมาก นอกจ ากนั้นบางคนที่มีลูกสาวอ ายุ 10 ข วบ ระบุว่าเห็นแบบนี้แล้ว

รู้สึกเป็นห่ วงลูกมาก ถือว่าเป็นภั ยต่อเ ด็กอย่ างหนึ่ง ซึ่งเ ด็กบางคนอาจจะไม่มีวิจ ารณญ านในการเล่นโ ซเ ชียล อ าจหลอ กเ ชื่อและอย ากได้เ งินเติมเ กม

ด้ านพ่อแม่ผู้ปกคร องต้องคอยจั บต ามองเรื่องนี้และดูแลบุตรหล านให้ดี ที่มาเจ้าหญิงน้อยแห่งอันด ามัน

 

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *